دسته‌ها
انسان دلسوز به خویشتن

ابداع خویشتن و نه تقلید از…

  آموزش و پرورش معنیدار تلاشِ محوری خود را معطوف این دقیقه ساخته است تا پرورشگر را به موضعی از خویشتن یابی، خودباوری و خودیاوری برساند که: عشقِ به «ابداعِ خویشتن» ـ و نه ابداع اشیاء برونِ از خویش ـ به عنوان پیش نیاز و پیش ضرورتی حیاتی، اقلیم جان او را پُر نماید.
طبیعت ذاتیِ این عشق، ملازم و ملایم است با تبری جستن از تقلید، از تشبُّه، از کپی برداری های میمونوار، از همرنگ شدنهای ذلت آور و…!
زیرا، اولین آثار و پی آمدهای تقلید و همرنگ سازی، ابطال آزادی، تمسخر و دهن کجی به آزادگی، حاکمیت زدائی از نیروی خلاقیت و ابتکار، مشروعیت و قانونیت بخشیدن به دنباله روی های توهین آلود، استیلا بخشیدن به هراس از عقب ماندگیهای شرمبار ـ آنهم در زمینه های غیرضروری و فسادبار ـ ، بی مبالاتی و بی تفاوتی در برابر نوسازی مستمر و تکاملی هویتِ انسانی ـ الهی بوده و شخص را از موضع فعال و ارادی و آزادانۀ او، به مرحله و مرتبۀ شیئی و ابزاری رنگ پذیر، شکل پذیر و فعل پذیر تنزل وجودی می بخشد. در حالیکه از این دیدگاه (آموزش و پرورش معنیدار)، آنیکه اقلیم جان او را در درخشش انوار «عشقِ به ابداع راستین آگاهانه، هدفدار، و آزادانۀ او» فرا نگرفته و بر آن حاکمیت نیافته است، در سایه سار تعلیم و تربیتِ معنیدار قرار ندارد؛ زیرا که در سایه سار این مکتب و این نگرش و روشِ نورانیت افزا پرورشگر خود، حقایق، واقعیت ها و ارزشهای ناب استعلائی را آگاهانه و آزادانه به گزینش برخاسته و فقط آنی را می گزیند که اولاً، با شاکلۀ ـ برونی و درونیِ ـ او هماهنگی داشته باشد؛ ثانیاً، نیازهای تکاملی و استعلائیش را برطرف دارد؛ ثالثاً، به آرامش و غنائی معنیدارش رهنمون گردد و لاغیر.
روشن است که اینگونه زیستن، ملازم گونۀ ویژه ئی از «بیداریِ» مجاهدانه، انقلابی ایثارگرانه، تلاشی سخت کوشانه و… می باشد. امری که نه تنها در آموزش و پرورش برون پرورانه و هوس محورانۀ دنیای امروز معنا و جایگاه ارزشمند و تعیین کنندۀ خود را از دست داده است! که، دنیای «برون پرور» از تصور آن نیز هراسان میباشد! زیرا، تعلیم و تربیتِ رفاه محور و لذت گرای از یکسو تأکید میدارد که: باید با همۀ توان و تلاش به سوی زمینه ها، روشها و ابزاری تاخت که می توانند در فرایند خویش، بهره وری از لذایذ غریزی و احیاناً اعتباری وهم بنیان را تحقق بخشیده و ضمانتِ استمرار راحتیهای زیست محورانه (= دقیقاً حیوانوار) را تقبل نماید!
و این تأکید، باعث آن خواهد شد تا پرورشگر به گونه ئی ناشیانه و ناخودآگاه به استقبالِ «سانسور نگرشی ـ کنشی» خود شتافته، هم به محدود ساختن حوزۀ تنشها و تلاشهای استعلائی محکوم گردد؛ هم از پی آمدها و تجارب ناب این تنشها بی نصیب گردد؛ هم به محدودیت ظرفیت ها و امکانات وجودی خود آنهم به نحوی سخت نابخردانه تن در دهد؛ هم عملاً در مزبلِ روش و مکانیسم «حذفی» غوطه ور باشد؛ هم…! و از دیگر سوی، با همۀ توان و تلاش تأکید می ورزد تا پرورشگر را از زمینه ها، موضع، وضعیت ها، موقعیت ها، روشها، رویکردها و جهت گیریهائی که ممکن است به لذایذ زیست محورانه و آرامشهای خرد زدایانۀ حیوانوارِ او زیان رسانیده و یا محدودشان سازند بتاراند!
و این یعنی، پرورشگر را در برهوتی از ترسهای بی معنا، ارزش ستیز، دفاع ناپذیر، برهان گریز و کاملاً پنداری و وهم بنیان ساقط کردن! و عملاً با انبوهی از دشمنان خیالی، وهمی، بی معنا، تحقیر کننده و… درگیر ساختن!
آنچه نیاز به اقامۀ برهان ندارد اینکه: هر خردمند منصفی باور دارد که: پی آمد اجتناب ناپذیر چنین تأکیدهائی، جز حاکمیت بخشیدن به انواع هراسها، جز حذف ناشیانه و نابکارانۀ عوامل و زمینه های رشد و کمال و شکوفائی و گسترش وجودی؛ جز محروم ساختن پرورشگر از انواع آزادیهای هوشربا و شکوهمند، جز  بدل ساختنِ پرورشگر به ظرفی تنگ، وسعت ستیز و سرشار از انواع ترسهای خفت آور نتواند بود!
این در حالی است که آموزش و پرورش معنیدار، تلاش می ورزد تا جانِ بیدار و شکوفا شوندۀ پرورشگر را در وضعیت و موقعیتی قرار دهد که آگاهی، خردورزی، بینشوری، پالایندگی، تعالیجوئی، آزادگی، ارزش محوری، غنامندی، شادابی، مهرورزی، ژرفابخشی، بهینه دهی، و در یک کلام: عشق به خویشتن و هویتِ کامل و یکپارچۀ انسانی و کُلّیتِ کرانه ناپیدای زندگانی را، به نحوی آزادانه، گزینشی و بدور ـ کاملاً بدور ـ از هر گونه تقلید و تشبُّه و دنباله رویهای میمونوار به فرزند آدمی هبه میدارد.
آزادی و انتخابی که خردورزی را شاداب و نیرومند، پالایش وجودی را نمکین، بینشوری را مایه ور از دریافتهای بلاواسطۀ اشراقی، آزادی را برخوردار از ارزشهائی سخت هوشربا، غنامندی را ربانی (= پایان ناپیدا و دهشی پروراننده) و عشق را فعال و پویا و گسترش دهنده ساخته و تا آنجا که کمال نوعیِ دل آدمی، توانمندی و استعداد دارد، بالایش بکشاند.
تعلیم و تربیت معنیدار در جهان آشفته و دشمنی محور امروز ـ جهانی که خصومت و کینه را قانونیت بخشیده است؛ جهانی که بر بنیاد بی اعتمادی ـ و حتی بی اعتمادی به نتایج تجربه های علمی ـ شکل گرفته است؛ جهانی که در آن روح خبیثۀ تمرکز و تکاثر طلبی های جاهلانه و شرافت برانداز استیلا پیدا کرده و از خردمندی، ارزشجوئی، بینشوری، خلوص ورزی، طهارت طلبی و خداجوئی و… فرصت جولان را سلب نموده است؛
جهانی که غلبۀ شهوتِ قدرت پرستی، او را به مزبلۀ آشفتگی، خردستیزی، بیمایگی، ایمان زدائی، پاکی ستیزی، آزادی ستیزی و هویت ستیزی و… کشانیده است! جهانیکه عیناً و عملاً سیّاسانی بی مایه و بی طهارت، دولت مردانی دلقک سیرت و عزت گریز، وکلائی چاپلوس و بی مرام، پلیسی خرد فروخته و نوکرمنش، قضاتی بی دیانت و حق فروش و مردان و زنانی تشنۀ قدرت، شهرت، لذت و هوس اداره شده و شکل و رنگ پذیرفته است؛
جهانی گیج و سرگردان در حواشیِ باورهای واقعاً توهین آمیز و خفتبار؛ تفرقه جوئیها و جدائی افکنی هائی شرم آور؛ نابرابریهائی رسوائی انگیز و رنج دهنده و بلاخره، جهانی بالیده از سابقه هائی ننگبار در حوزۀ تشبُّه جوئیها و همرنگ سازیهائی واقعاً استفراغ جوش و بس! ـ وظیفه دار آن خواهد بود تا انسان را در پرتو خودآگاهی، خداآگاهی، ارزش آگاهی، طهارت آگاهی و… به متنِ این واقعیت های تلخ و ذلت بار کشانیده و نه تنها راه هائی را برویش بگشاید که ابزار، روشها و زمینه های تحقق حیاتی معنیدار را معرفی دارد، تا در روشنائیِ آزادگی و ابداعِ هستی محور خویشتن، به آن قله هائی صعود نماید که «به جز خدا نبیند»!
در جهانی از ایندست و اوضاعی از این قماش، نظام پرورشی ئی که به سوی همرنگ سازی های وهم آلود، همسانسازیهای میمونوار، تقلید، تشبه، الگوبرداریهای حقارتبار و… فرا خواند، جز افسونی برای آگاهی زدائی، آزادی زدائی، احترام زدائی، تقدیس زدائی، هویت زدائی و… نبوده و جز افیونی برای تعلیم و تربیت نتواند بود!
حال، این نحله و نظام تربیتی را چه کسی و یا چه نهادی جانبداری و تبلیغ می کند ـ پدر، مادر، اجتماع، نهادهای رسمی فرهنگی و هنری، دولتهای وابستۀ خودفروختۀ ابله ـ  تفاوتی نداشته و
نتیجه ئی جز پوسیدگی و پستی و در یک کلام «حذف» هویت، آزادی و عزت وجودی و… نتواند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.