دسته‌ها
افغانستان و تهدید غرب

3 ـ ارائه‌ی هدف (ایده آل) توحیدی:

 این بخش نیز از مؤثرترین زمینه هائی ست که می تواند در روشن ساختن سرنوشت مردم ما نقشی بس عالی بازی نماید! چه تا آنگاه که مردم هدف حرکت خویشرا درست تشخیص نداده باشند و یا نتوانند ایده آل خویش را درست مشخص نمایند، امکان هرگونه انحرافی در مسیر حرکت آنان وجود دارد، چنانکه قسماً مشاهده می توان کرد؛ اما همین که خطوط اصلی هدفِ حرکت مردم به آنها ارائه شد، اعتماد بیشتری می توان داشت به پایان کار!
لذا نباید، مصلحت پرستیهای غیر موجه و ترجیح دادن «خیر عاجل» بر «خیر آجل»، این گروهها را وادارد که در این زمینه کاهلی به خرج دهند!
ارائه ی چند خط اصلی را در اخیر این مقاله تقبل می داریم و بر گروههای پیشرو مسلمان است که به کمک و تلاش خستگی ناپذیرِ یکدیگر، آنرا به صورت دقیق تنظیم و به عنوان ضرورتی ایمانی در وجدان مردم حسوس و ملموس دارند!
این زمینه ها باعث می شود که «مردم» متوجه تبارز اصول اسلامی در کتلۀ کوچکی از اجتماع (در سطح گروههای پیشرو مسلمان) شده و چون این زمینه با فطرت آنان پیوند دارد، گرایشِ آنانرا جلب نماید!
نگارنده در جائی دیگر متذکر شده است که نیرو و امکانات نظامی «فقط زمانی» توان کارآئییِ همه جانبه، ثمر بخش و متداوم را دارد که صاحبان این امکانات بتوانند «قلب» و «مغز» به کار گیرندگان این امکانات را در جهت خویش به کارگیرند والّا هیچ!
لذا، این گروهها را شایسته آنکه متوجه «قلب»ها و «مغز»های ملت بشوند؛ بالاخره روزی ملت پاکی و آزادگی و فطرت خویش را انتخاب خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.