دسته‌ها
موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسلام (عطار آئینه‌دار هنر قدسی)

رازهایی بالنده – یکم ـ اشباعِ تنوع طلبی

  از آنجا که انسان ذاتاً تنوع طلب بوده و هیچ جلوه یی از جلوه های زیبا ـ ولو هرچه بسیار زیبای ـ عالم امکان نمی تواند برای همیشه سرگرم و راضیش بدارد، در ساحتِ هنر نیز، معمولاً در پیِ تنوع طلبی می باشد؛ و باز، از آنجا که آثار هنری ـ که در نقاشی و خوشنویسی به شکل تابلوها ئی معین در می آیند ـ با همۀ تنوع و پرداخت های درونی، از وحدتی ذاتی برخوردار بوده و بیننده در وهلۀ نخست با کلیت و یگانگی اثر مواجه می باشد، آثار غیر ترکیبی به تنهائی از عهدۀ اشباع و ارضای کامل و همه جانبۀ حس تنوع طلبی فرد بر آمده نمی توانند.
این واقعیت که در مورد خوشنویسی بیشتر ملموس و قابل درک می باشد، حضرت عطار (ره) را برآنداشت تا با رویکرد به ترکیب و آفریدنِ نمادینِ گلستانی روحپرور، کنار هم چیدنِ تابلوهای مستقلِ متعدد در هیئتی زیبا و بشکوه، بخشیدن کشش صوری و جنبش درونی به جلوه های متناظر، تجسم وحدتی یکپارچه از خطهائی ناهمگون و ترسیم مهربانی و الفتی هوشربا، ذوقِ تنوع طلبیِ بیننده را اشباع ساخته و آنچنان نگاه زیباپسند او را افسون دارد که چونان عاشقی هجران چشیده، طوافِ خانۀ معشوق را سعادت و غنیمتی لذتبار شمارد! زیرا، در این دستۀ از تابلوها، معمولاً نگاه زیباجوی بیننده، باید همۀ طرفهای تابلو را به گردش پردازد تا دریابد، آنچه را عطار (ره) توانسته است در ظرفی دیداری برایش ارمغان نماید! و این، کاریست که هرگز از تابلوهائی جز از همیندست بر نمی آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *