دسته‌ها
مارکسیسم در افغانستان

الف ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی ایستا است:

  چه علوم طبیعی روی پدیده های مادی و ایستا در یک برهۀ معین و ثابت از زمان، کار می کنند، نه روی پدیده ئی جاری در طول یک عمر.
در علوم طبیعی هر چیز (هر پدیده) به صورت مشخص و ایستا و در یک مقطع معین زمانی تدقیق می شود، و نمی تواند هم جز این باشد.

     در جهت مخالف آن، معاییر علوم انسانی پویا و گسترده در طول چندین سالِ زندگی یک فرد، یا یک جامعه می باشد، چه به همانگونه که نمی توان ویژگی های یک انسان را، از روی یک عمل او، در یک مقطع معین زمانی، مورد اذعان، ارزیابی و باورمندی قرار داد، به همان گونه نمی توان جامعه را در یک حالت ایستا، مورد تدقیق قرار دهیم.

     اگر بخواهیم مفهوم ایستائی را مورد تأمل و دقت بیشتر قرار دهیم خواهد توانست شامل این زمینۀ بسیار دقیق و بحث انگیز نیز شده باشد که بررسی علوم طبیعی از یک حالت «بی جان» و مردگی و غیر فعال پدیده های طبیعی سخن می راند و در طرف دیگر علوم انسانی «بیان عمل» و زندگانییِ انسان ها می باشد.

     این قسمت از بیان ما برای بچه هایی که با ادعاهای مارکسیست ها اندک آشنائی دارند، یا خیلی بی خبرانه جلوه می کند و یا سیاست مدارانه! چه او در اولین گام متوجه این مسئله می شود که چگونه علوم طبیعی پدیدۀ مثلاً آب را به صورت ایستا و غیر فعال مطالعه می کند، چه با تصور آب او نمی تواند مانع تداعی حرکت بشود؛ اما اگر کسی چون خود این بچه بخواهد آبرا تجربی بررسی کند و از روش کار خویش آگاه شود، زود درخواهد یافت که حرکت آب یک حرکت حیاتی و فعالانه و از روی اراده و انتخاب و آگاهی نیست، لذا حرکت آب هم مثل هزاران حرکت چرخ و دندۀ دیگر فیزیکی و طبیعی، در یک برهۀ معین از زمان مورد بررسی قرار می گیرد.

     از جانبی ادعای دیالکتسین ها، در مورد حرکت دینامیکی و در رابطۀ با حرکت همیشگی و تأثیرات متقابل ناشی از هم بستگی های متقابل، او را به این ذهنیت خواهد رسانید که اگر بتواند از خود بپرسد که «چه وقت» و «چرا» آب حرکت می کند، خیلی زود به درک سراشیبی می رسد، که بستگی به نفس آب ندارد و در برون از جوهرۀ آب است و بستر آب، و آنگاه بخواهی نخواهی از خود خواهد پرسید که پس جریان آب به عنوان یک حرکت دینامیکی ناشی از مبارزۀ تضادهای داخلی آب چگونه تفسیر خواهد شد؟

    بگذریم از این تفلسف بی مورد و برویم به سراغ ویژگیِ دیگر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.