سخن مدیر:

اوجگیری – فرارویِ معنی دار

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

  آنچه به شدت قابل تأمل می نماید اینست که: فرارویِ اینان امری تخیلی و وهم بنیان نبوده بلکه امریست واقعی، انتخابی، ارزش مدار، مدلل، هدفمندانه و در یک کلام: عمیقاً معنیدار. زیرا اینان در عین حالی که می دانند از مرزهای جسم و نیازهای اولیۀ جسمانی گذر کرده ممکن و میسر نبوده و نمی توان بطور کلی از حوزۀ جسمانیات آزاد شده، عمیقاً معتقد می باشند که: می توان از مرز آرزوهای بی ارج و وهم بنیاد جسم، نیازنماهای مادی و مرتبط با جسم و… بطور آگاهانه، آزادانه و گزینشی عبور نموده، انرژیهای خود را صرف زمینه های فراجسمانی ـ از قبیل دانش و هنر و عرفان و عشق فعال استعلائی ـ نمود. و اینکار یعنی با حفظ مرتبۀ جسم و نیازهای جدائی ناپذیر آن، گذر از زائده های جسمانی را وسیله تبلور ظرفیت ها و امکانات هوشربا و استعلائی روح نمودن و از طریق توجه به روح و والائیهای آن، به نوعی یگانگی راستینِ معنوی و روحانی رسیدن.

     لازم به تذکر است که این فراروی به سوی یگانگی، غیر از گرایشِ منفی و دردانگیزی است که برخی از «همسرگزینان» هویت باخته پیشه ساخته، یا بواسطه نداشتن ایمان و اعتقاد به خود، عملاً خود را به هستیِ دیگران «آویزان» می نمایند و یا به دلیل از دست دادن استقلال فکری و عملی و نداشتن تجربه هائی قابل اطمینان به زمینه های متعالی، هم کنشِ ارادی و عملی خود را از دست
می دهند و هم از دیگران را! و مثلاً از همسر خود توقع دارند تا در زمینه ها و ابعاد مختلف زندگانی، آنانرا همچون کودکی ناتوان یاری و مددکاری نموده، و در صورت نیافتن و کسب نکردن چنین یاریهائی، همه را به بی مهری متهم می نمایند!
اینان که بطور ناشیانه، غیرمدلل و پندارگرایانه ئی خود را تنها، تهی، قابل ترحم، فقیر و نیازمند می یابند، نه برای فعال ساختن جریان محبت خود، بلکه برای پر کردن خلاء وجودی و فقر رنجبار خود، به دنبال همسر دویده و او را عملاً «وسیله ای» برای رفع فقر وجودی خود قرار می دهند! و این یعنی: با نیمۀ دیگر وجود خویشتن برخوردی ابزاری نمودن!
تلقی و ارزیابی اینان از امر ازدواج بر مبنای اصل «رفع نیازها و تأمین خواسته های فقط خودِشان» قرار داشته و در کلیۀ شرایط «اصلِ: چه گیر من می آید؟!» نگرشها و گرایشهای تحقیرکنندۀ آن ها را شکل و رنگ می دهد! اینان عملاً و بالفعل، امر ازدواج را نه برای رسیدن به «یگانگی و شهود وحدتی هوشربا و جدائی برانداز» خواسته، بلکه با کمال وقاحت و دنائت، آن را وسیله ای برای بنمایش نهادنِ امتیازهای وهم بنیان خود ـ که عملاً و بالفعل در جهت جدائی و برای تثبیت و تحکیم و تداوم جدائی، فعال شده است ـ مورد توجه قرار می دهند!
نگرش و ارزیابی اینان از امر ازدواج به شکل خجالتباری بر محور رفع نیازنماها، پر کردن خلاء های وهمی ـ اعتباری، رهیدنِ از جریان تحقیرهای متنوع و… قرار داشته و برآنند تا از طریق آویختن به «اسم و رسم دیگری، مقام دیگری، ثروت دیگری، وجهۀ دیگری، دلجوئی دیگری، پرستاری دیگری و…» خود ـ و فقط خود ـ را از زیر شلاق آن همه فقر و بی خودی و حقارت و… رهائی بخشند!
این در حالی است که این تبه روزگاران اصلاً نمی دانند که: این رویکرد تلاشیزای، جهتی ویرانگرانه، تخریبی  و جدائی آور([۱]) داشته، هم همسرش را به عنوان وسیلۀ تحقق نیازنماهای خود مورد بهره کشی و لاجرم تخریب قرار می دهد! هم خودش را! چرا که در این نگرش، همسرگزینِ فاقه زدۀ هویت پریش، به گوهر وجودی خود و همسر خود توجه و گرایش نداشته بلکه همۀ توجه و تلاش او معطوف چیزهائی است که از ناحیه همسر می تواند عاید وی گردد! چیزهائی که به مصرف رسیدن و لاجرم تخریب شدن از عمق طبیعتِ ذاتیِ آن ها سربر کرده اند! زیرا: اصلِ نگرشِ ابزاری داشتن به همسر، چون عملاً هویت او را از مرتبۀ انسانی تنزل داده و در مرتبۀ اشیاء و امور قرار می دهد، خود به نفسه، تخریب عالی ترین و شریف ترین و عزیزترین بعد وجودی او می باشد، در ثانی، از آن جا که همسر را برای «گرفتن از وی» و لاجرم کاهیدنِ از وی برمی گزیند ـ و نه برای بخشیدنِ به وی ـ عملاً او را در موضع مصرف و تخریب قرار داده، حرمت، ارج و عزتِ وجودیش را به ریشخند گرفته و پایمال می نماید. همانگونه که چون این نگرش و گرایش بر محور «امتیازگرائی» قرار داشته و طرف با بلاهتی رسوائی انگیز تلاش می نماید تا خود را «همسردار» (صاحب و مالک همسر خود) تلقی کرده و ممتاز معرفی نماید، عملاً به تخریب و تلاشیِ هویت «هردو طرف و اصلِ گوهر یگانگی» منجر خواهد شد![۱]ـ آنهم از بدترین و شکنجه بارترین گونۀ ممکن آن، یعنی در کنار هم بودن ولی از هم نبودن، با هم نبودن، همدیگر را نپذیرفتن، احساس همزبانی و همدلی نکردن و…

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.