دسته‌ها
تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

باء ـ ارزشهای غیر مؤثر

   در این زمینه سوسیالیست ها رجز خوانیهای شرم آوری دارند که اشکال تمسخر بار آن را روسها به نمایش نهاده اند، چه طراحان سیاست فریب سنگ جانبداری از محرومین را به سینه می زنند و برآنند که عدالت را در جامعه پیاده می نمایند، صرف نظر از اینکه در نظام باورمند به «جبر» کور تاریخی، نه عدل معنای منطقی دارد و نه ظلم، چه هر دو روبنایند و هر دو معلول عامل دیگری. در این زمینه سیاست فریب خود را پایبند و مؤمن به ارزشهائی مثل عدالت و احترام به اراده و اندیشه و حق حاکمیت دیگران نشان می دهد ولی در عمل ضد آن را به نمایش می گذارد. روسها (البته دولتمردان روسیه) بیش از شصت و چند سال است که دعوای حاکمیت نظام سوسیالیستی را دارند، اما به جای اینکه بکوشند دولت نفی شود و یا لااقل قدرت به دست کارگران واقعی باشد، با تراشیدن خزعبلات استعماری، نه تنها سد راه تحقق این معنا شده اند که عملاً به تشکیل سازمانهای مخوف پلیسی نیز کمر همت نامردانه بسته اند! و که نمی داند که نتیجۀ نخستین چنین اقداماتی پلیسی ساختن روسیه و ناامن ساختن مملکت و ایجاد بی اعتمادی در میان ملت و دامن زدن به بی عدالتی و تحکم ضد انسانی ایده های استعماری ـ استثماری حزبی و صدها مقولۀ ضد ارزشی دیگر است. و در ساحۀ بین المللی هم که: از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است! افغانستان نشان دهندۀ واقعیت و مقدار و میزان گرایش سیاستمداران سیاست فریب است به ارزشها!
مسئلۀ دیگری که در این زمینه قابل بحث و دقت است اینست که همین گرایش و عملکرد به زمینه های غیر ارزشی و ضد ارزشی نزد سیاست بازان سیاست فریب بگونۀ نظری، خوب، قانونی و احیاناً در رابطه با مسابقۀ استعماری «ضرورت تاریخی»ئی محسوب می شود که «فلسفة علمی» حقانیت آن را اثبات کرده است!
مثلاً فلسفۀ علمی اثبات کرده است که تقسیم استعماری جهان توسط امپریالیسم آمریکا و کمونیسم بین الدول یک ضرورت تاریخی ست و چون یک ضرورت تاریخی ست صد در صد یک عمل ارزشمدارانه است!
و اگر روسها بگویند که ما به همچه یک باور خفت بارِ شرم آوری نرسیده ایم، پرسیده می شود، تجاوزات مستقیم و غیر مستقیم شما به ممالک کوچک بر مبنای چه بینش و چه دستگاه ارزشی ئی قرار دارد؟! چه عمل اینان به خودی خود مؤید نظر آنهاست و اگر می گویند نه ما به حق حاکمیت دیگران در زمینه ها احترام قایلیم، باید عملاً از تجاوز و مسابقۀ استعماری با آمریکا دست بردارند.
مدتهاست همۀ ممالک دنیا ـ البته غیر از مزدوران روسیۀ شوروی و چهره هائی چون حافظ اسد، عرفاتِ بدبخت منحرف، اسلام پناهان منافقی چون دولت مردان لیبی و الجزایر و… ـ فریاد می زنند روسیه باید از خاک افغانستان بیرون شود ولی خود روسها منتظرند ببینند چه زمانی از نظر مسابقۀ استعماری می تواند این عمل به نفع شان تمام شود.
ویژگی دیگر این زمینۀ ارزشی نزد سیاست مداران سیاست فریب در این است که نه تنها عدم گرایش به ارزشها را عیب نمی دانند! که گرایش و عملکرد به زمینه های ضد ارزشمندانه ئی چون تجاوز را بی آبروئی و شکست و حماقت و کم خردی و دون طبعی و… تلقی نمی نمایند.
این پندار ابلهانه از آنجهت دامنگیر سیاست فریب شده است که اینان گرایش به ارزشها را حسن نمی دانند تا گرایش به پستیها را قبح انگارند! لذا هر چه به سود آنها و سیاست استعماری آنها بود مورد عمل قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *