دسته‌ها
همسرداری و همسرگرایی

باورهای نوازشگر – فرصتهای غریب

  از آنجائیکه زندگانی هرگز از رویدادهای تلخ و شیرین خالی و دور بوده نمی تواند، باور نورین همسرگرایان خردمند برآنشان داشته است تا: هر رویدادی را «زمینه» و امکانی تلقی نمایند برای رهیدنِ از خودمحوری، تکروی و بیگانگی؛ و هر موقعیتی را فرصتی بشمارند برای تشدید و تکامل مهرورزی؛ فرصتی که می تواند همۀ نارسائیها را به رسایی بدل نموده، همۀ ناخالصی ها و نپالودگیها را به پاکی و پالودگی؛ همۀ انجمادهای نگرشی و گرایشی را به پویائی و آمادگی برای پذیرش تجربه های نوین مهرورزانه؛ و همۀ احساسهای نگرانی، دلهره، بی اعتمادی، ترس، تنهایی و… را به آسودگی خاطر، آرامش باطنی، اعتماد، صمیمیت، یگانگی و… بدل سازد.
واقع مطلب اینست که: توقع پا برجائی موقعیت ها و ثبات دائمی  شرایط و اوضاع نوازشگر امری وهن آلود بوده و هیچ باخرد واقع گرایی توقع نتواند داشت تا رویدادها و موقعیت ها همیشه مطابق میل او قرار داشته باشند. از اینرو، همسرگرای باخرد، نگرشها و گرایشهای حیات باهمی را طوری طراحی و عیار می کند که از دگرگونیِ رویدادها و موقعیت ها، حداکثر بهره وری را به نفع گوهر یگانگی بنماید.
این آمادگی ـ که از پشتوانۀ باوری خردمندانه برخوردار می باشد ـ باعث خواهد شد تا در مواقع متنوع، همسرگرای متعهد و مهرپیشه، از زمینه های قابل استفادۀ موقعیت ها بهره گرفته، بجای آن که خود را در گرداب تحولات رها سازد، از انرژیها و زمینهه های مثبت و ممکن، کمال بهره برداری را بنماید. این نحوۀ باور و برخورد، بخصوص در شرایط و موقعیت هایی قابل توجه بوده و از بار ارزشیِ بیشتری برخوردار می باشد که جو غالب بر نگرشهای جامعه را، نگرانیهای مادی و اعتباری تشکیل داده و افراد، بیش و پیش از آنکه متوجه رشد جنبه های وجودی خود ـ از قبیل عقل و دانش و ایمان و هنر و اخلاق و دیانت و عرفان و عشق ـ باشند، متوجه رشد جنبه های مادی و تجملاتی و… می باشند!
به هر حال، همسرگرایان محبت پیشه در حالاتی از ایندست، تنها طریق رسیدن به غنا، رستگاری، آزادگی، آرامش، عزت و غیره را در «مهرورز» بودن یافته و باورمند می باشند که بهترین موقعیت برای هر یک از انسان ها آنست که خود جدولی باشد تا از آن زلال محبت به دیگری می رسد؛ و کانالی، که نور مهربانی را به حوزۀ زندگانی دیگری منتقل می کند. زیرا، در واقع و نفس امر، جدول وجودی فرزند آدمی هرگز و به هیچ روی خالی بوده نمی تواند؛ حال اگر از «مهرورزی» پر نبوده باشد، از نفرت و بیگانگی و دلهره و احساس تنهائی و… پر خواهد بود.
از طرفی، از آنجا که جریان زندگانی را اصلاً نمی توان با «جریانِ همیشۀ نفرت و ترس و بیگانگی و…» به پیش برد، حمالی کردنِ دائمی این احساسها، و نیز فشاری که بر حوزۀ باطن تحمیل می کنند، خودِ فرد را به فساد و نابودی می کشاند؛ پس چه بهتر که اولاً راه نفوذ کثافتهای نگرشی و گرایشی را بر این جدول بسته نموده، زلال محبت و مهرورزی را در آن به جریان انداخته، اقلیم وجود خود را به بهشتی خدائی بدل ساخته و از خود موجودی خدایگونه بنمایش گذارند.
به هر حال، همسرگرایان محبت پیشه بر این باورند که در حیات باهمی، هر برخورد و یا رویدادی می تواند زمینه و کانالی باشد برای مهر ورزیدن؛ زمینه و کانالی که ظرفیتِ عشق ورزی ما را «امتحان و تعیین» نموده و ما را در برابر انتخابی سرنوشت ساز قرار می دهد. بدین معنا که اگر رویداد ناخوش آیند و رنجبار باشد، به امتحان میزان شکیبائی و استقامت و پایداری ما در برابر ناملایمات و تبدیل آنها به زمینه های مثبت پرداخته و نحوۀ برخورد و «پاسخگوئی» ما را در زمینه به ارزیابی  می نشیند، و اگر رویداد خوش آیند و مهرورزانه، ظرفیت و قدرت پاسخگوئیِ سخاوتمدانه، دهشگرانه و فراروانة ما را معین کرده، میزان اشتیاق ما را برای برنده شدن در امر مهرورزی ـ و در واقع عشق باختن ـ تعیین می نماید.
این تلقی مؤید این نگرش تواند بود که: حتی رویدادهای ظاهراً ناخوش آیند، از جنبه هایی ویژه، خوش آیند و آموزنده توانند بود؛ یعنی اگر فرد خردمندانه، ارزش باورانه و مهرورزانه با آنها برخورد نماید، می تواند از برخی وجوه آنها بهره گیریهای مثبت داشته باشد. از اینرو نفس رویدادها برای همسرگرایان غناجوی، ابزار و زمینه هایی تلقی می شوند که آنان را در مسیر مهرورزی به میدان «باختنِ محبت» و «بیداری» می رسانند!

     در باور اینان، اینها همان چراغهایی هستند که می توانند نقاط مبهم و تاریک اقلیم باطن ما را، هم برای خود ما و هم برای دیگران روشن ساخته، ما را به توان مقاومت و رنج کشی و ظرفیت های عشق ورزی و غیرة خودِمان آشنا بسازند.
به هر حال، بر مبنای همین نگرشِ به رویدادها می باشد که همسرگرایان محبت محور، آنها را زمینه ها و کانال هائی برای مهر ورزیدن تلقی می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *