سخن مدیر:

جیم ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی همه گیر است:

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

بدین معنا که شمول آن بیشترین حد را دارد و خصوصیت ندارد.
آنچه در مورد نور، بر احمد، در رابطۀ با بررسی هایش دارد، بر کلبی نیز دارد و کسی نمی تواند به واسطه های مختلف از زیر بار آن معاییر و نتایج طفره برود؛ لیکن در علوم انسانی غیر این مسئله زیاد اتفاق می افتد. قحطی و بارش کمِ باران در منطقه یی، روی هر یک از افراد و یا کتله های خانوادگی تأثیرات و نتایج مختلف و متنوعی دارد، یکی به فکر کندن جوی و قنات می افتد و کتلۀ دیگری به فکر کوچ و…!

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید