دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

خدا محوری

 مهمترین، با ارج ترین، عزتبارترین، آزاد کننده ترین و سرنوشت سازترین پیام فرهنگ فاطمه(س) اینست که «خدا» را در محور و مرکز توجه انسان قرار می دهد تا همۀ نگرشها و گرایشهای او را رنگ خدائی بخشد؛ و این، وقتی به کمال شایستۀ خود برسد، جنبۀ وجه الخلقی را به تحلیل برده و جنبۀ وجه اللّٰهی او را شکوفا می سازد.
رسیدن و بالیدن از این مرحله و موضع باعث خواهد شد تا ازان به بعد چشمش فقط متوجه حق باشد و گوشش نیز! خیال و فکرش متوجه حق باشد و دلش نیز! و وقتی چنین شد، انسان هم به شناسائی واقعی خودش دست پیدا می کند؛ هم به شناخت دنیا، هم عقبا و هم مولیٰ.
هم سعادت و عوامل و اسباب سعادت همین دنیای خود را می شناسد و می گزیند و هم آندنیایش را!
هم آفتهای وجودی خود و عزت و آرامش خود را می شناسد و دیگر فریب نمی خورد! و هم از دام هر آنچه از نظر رتبۀ وجودی از او پائین است، آزاد شده و دیگر به دنیا و اهل دنیا ارزشی قایل نتواند بود! و چون چنین شد، به نشاط و آرامشی دست پیدا می کند که جز اهل دل، جز محبان فاطمه(س)و جز کسانیکه با گذاشتن پا در جای پای فاطمه، در فرهنگ و آرمانهای او فانی شده اند؛ جز کسانیکه به نور فاطمه و خدای او منور شده اند؛ جز کسانیکه به عشق فاطمه می سوزند و… اصلاً تجربه اش کرده نمی توانند! چرا که این نشاط و آرامش ذاتاً فوق ملکوتی بوده و فقط در خور زهرای اطهر(س)و خوشه چینان فرهنگ و نظام آرمانی او می باشد و بس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *