سخن مدیر:

رازهایی بالنده – هشتم ـ خود انگیزی

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

  به نظر قاصر این همه نادانِ تبه روزگار، آنچه پس از مشاهدۀ تابلوهائی از نوع آئینه های عروج در بیننده حضوری تردید نابردار دارد، احساسِ ضرورتِ خودجوئی، خودشناسی و خودباوری است. زیرا جنبش موزون خطها و زیبائی مواج و از هر گوشه جلوه گرِ آنها، طهارت و صفای روحانیِ آیات قرآن مجید، فضای معنوی و بالنده ئی که کلِّ اثر را فراگرفته است، حضور نامتعین ولی قاهرانه و پرنشاطِ هنر و هنرمند به عنوان مظهر و مجلای ابداع خدای سبحان و احساسِ پر باری و سرشاری یی که هنر دوست (= بیننده) را احاطه کرده است، بخواهد یا نخواهد شکوفۀ این پرسش را بر شاخه سار اندیشه اش می شکوفاند که: من که ام و چه ام؟! و در موقعیتی از ایندست چه کاره ام؟! و چه وزن، توان، مکانت، ارزش و شور و شوقِ ابداعی و هنری دارم؟!

روشن است که اگر بخواهد به این پرسش پاسخی درخور، احترام آمیز، صادقانه و دلسوزانه بدهد، نه تنها او را به شناختِ دقیق خودش، به پذیرش آگاهانۀ هویتِ واقعی خودش، با همۀ رسائیها و نارسائیها مجبور می دارد، که به ضرورتِ توجه، یاری و دلسوزی او در جهتِ تکاملِ هرچه معنیدارتر روح تعالیجوی او مجهز میدارد. زیرا نفس قرار گرفتن در موقعیتی که جز جلال و جمال را مجال و عرصۀ خودنمائی تنگ بوده و جز نظم و وزن و پختگی و بالندگی و جنبشِ موزون درونی را عرصه و مجال استیلا و حاکمیت ممتنع، برای ذهن بینندۀ دلسوز به خویشتن، آنچه باقی تواند ماند زمینۀ تطبیق و مقایسۀ خویش است با شخصیت هنرمند و مایه های ارائه نموده اش!

در این مرحلۀ از تأثر، هم بیننده اندیشه و باورهای خود را با اندیشه و باورهای هنرمند مقایسه می کند؛ هم آرمانهای خود را با آرمانهای او به تطبیق می نشیند؛ هم دردها و دغدغه های خود را با دردها و دغدغه های وی موازنه میدارد؛ هم پیام های خود را با پیام های او تطبیق می کند؛ هم آثار و هنرِ وجودی خود را با آثار و هنر وجودی او به مقایسه بر می خیزد؛ هم گرایشها و تلاشهای خویش را با تلاشها و گرایشهای او موازنه می نماید؛ هم جهت، روش و ابزار مورد توجه و عنایتِ خود را با وی!

روشن است که در فضای هنر قدسی و موقعیت تلاشهای عاطفی ـ اشراقی، چنان سفری را چنین ره آوردهائی در پی خواهد بود.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.