سخن مدیر:

دال ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی بیرونی است:

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

یعنی از سرشت و خواست آگاهانۀ درون پدیده ها نشأت نمی کند، بلکه زادۀ تعاملات و روابط برونی می باشد. درین زمینه، نخست برای گریز از تطویل کلام و ثانیاً نظر به روشنی و نیز امکان بروز و داشتن تجارب شخصی از بحث بیشتر صرف نظر می داریم. ولی قبل از ختم بیان به این نکتۀ ظریف و قابل تأمل اشاره ئی می داریم که نه تنها معاییر علوم طبیعی برون از جوهرۀ وجود آنهاست که اندکی تأمل به مامی فهماند که چون این پدیده ها از جانب انسان و در رابطۀ با اهداف این انسان مورد بررسی قرار می گیرد و معاییر و ضوابط بررسی را نیز همین انسان، متناسب با میزان اندیشه اش تعیین نموده است، آن معاییر نیز تا حدودی زیاد انسانی خواهد بود.
بحث در زمینۀ اینکه طبیعت وجود اولی ست و انسان ثانوی و نیز اینکه فکر بازتاب واقعیت های برونی است و «خواست» یکی از جملۀ پدیده های فکری ست و نمی تواند درونی باشد و… را به جای خودش موکول می کنیم و در اینجا خوانندۀ گرامی را دعوت می داریم به اینکه در خود تأمل نماید که در سلسلۀ تکوین یک «خواست» ولو که این خواست، خواستنِ یک سیب طبیعی و موجودی واقعی و برون از ذهنیت انسان می باشد چه مراحلی طی می شود؟ و در کنار آن با در نظر گرفتن اینکه «عدم خواست» هم امکان تکوین دارد و نیز این مسئله که در رابطۀ با تکوین اندیشۀ «خواست» و «عدم خواست» چه مراحلی پیموده می شود که یکی از اندیشه های مزبور اراده شود و سپس در عمل «انتخاب»، با حفظ این واقعیت که در طول تکوین این رویدادها انسان به هر یک از مراحل موصوف، آگاهی دارد؛
در رابطۀ با درک این مسایل است که مسئلۀ «برونی» و یا «درونی» بودنِ معاییر در علوم طبیعی و انسانی معنایی در خور می یابد.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.