دسته‌ها
راز و رمز نویسندگی

دهم ـ راه و روش شناسی

در این بخش نویسنده، راه و یا راههای تحقق، توسعه، تکامل و تداوم خود موضوع را به یک عنوان پدیده، یا عاملان تحقق و تبارز موضوع را شناسایی، ارزیابی و تبیین و روشن نموده؛ روش مورد عمل و یا مورد نظر آنها را نیز شناسایی، ارزیابی، تبیین و روشن می دارد؛ به طور مثال سیل و یا وبا و… ـ به عنوان یک پدیدة قابل تحقق و… ـ هم راههایی را طی می کند تا واقعاً تحقق یابد و هم روشهایی را در رابطۀ با طبیعت در پیش می گیرد تا بروز نماید؛ درست به همانگونه که مثلاً یک انقلاب و یا یک حرکت استعمارگرانه ـ اعم از اینکه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… باشد ـ راههای تحقق، تکامل و… را طی کرده، از روشهای ویژه یی برخوردار می باشد؛
در واقع، در رابطۀ با این بخش از وظایف نویسندگی، تحلیل گر، هم طریق تحقق ـ مثبت و منفی ـ موضوع، رویداد و یا مسئلۀ مورد نظر را شناسایی، ارزیابی و روشن می دارد و هم روش مورد کاربرد آنرا.
در این بخش، علاوه بر آنچه اشاره شد، راه و روش رسیدن به اهداف اصلی و فرعی ـ چه مثبت و چه منفی، چه از ناحیۀ دوست و چه دشمن و چه ماسوای ایندو ـ ؛ کوتاه مدت و دراز مدت، ثابت و متغیر و… شناسایی، ارزیابی و ارائه شده، خطرها، نقاط خطرخیز، آفتها و شرایط آفت باری که متوجه هر دو طرف و یا همۀ جوانب قضیه و موضوع می باشند، شناسایی، شرح و تبیین می شوند.
درین رابطه، به همان میزانی که نویسنده در شناسایی و معرفی «راهها و روشهای» اصلی و نیز راهها و روشهای مؤثر و محوری ـ چه در جهت ارزشها و چه در جهت ضد ارزشها ـ کامیابی حاصل کرده باشد، نوشته اش از نظر کاربردی، مؤثر و مفیدتر و از نظر بلاغی دقیق تر و کامل تر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *