دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

دوم ـ نداشتن نظام ارزشی والا

عامل دیگری که در بروز آن کژفهمی و آن بدگزینی دست کمی از عامل نخستین نمی آورد، نداشتن نظام ارزشیی والا و استعلائی می باشد. حضور و شکوفائی این نظام نه تنها باعث خواهد شد تا: انسان ارزش وجودی و موقعیت ربانی خود را ـ آنهم به گونه ئی که آفریدگارش طراحی و تثبیت کرده است ـ بازیافته و ارج نهد، که باعث خواهد شد تا با شناخت مراتب ارزشهای وجودی، به انتخاب والاترین ارزشها دست یازیده و خود را از اسارت و خدمت ارزشهای مادون ارزش وجودی خود رهایی بخشد.
آنچه انکار را بر نمی تابد اینست که: انسان ذاتاً موجودی مطلق گرای و تعالیجوی و کمال نمای است؛ آنهم به گونه ئی که زیر ساخت و علت نهائی کلیۀ تلاشهای قلبی و قالبی او را همین « ذوق تعالی و کمال نمائی » تشکیل می دهد. با این مایۀ از بینش، هرگاه نتواند مایه های واقعی و اصالی کمال، تعالی و ارزش های وجودی خود را بازشناخته و در نتیجه عزت، غنا، جلالت و شکوه هستی محور خود را از طریق تحقق آنها به تماشا ایستاده و به نمایش گذارد، یا گرفتار ارزشهائی مادون هویت ربانی خود خواهد شد و یا در مزبلۀ عفن و خجلتبار ضد ارزشها، کرموار خواهد لولید.

     اینکه انسان محکوم روابط و مناسبات فن سالاری خود را اسیر مصرف دست ساخته ها و داشته های تکنولوژیک و احکام و ارزش نماهای وهم بافتۀ خود ساخته و بر آنست تا کرامت و عزت وجودی خود را از طریق مصرف همان خرت و پرتهای دست ساخته ( = انواع گوناگون ماشین های اغفال کننده و ابزار مشغولتبار تکنولوژیک ) و وهم بافته ( = انواع پندارهای خام و بیماریزائی که در لباس مکتبهای سیاسی، فلسفی، هنری و… تبارز کرده اند ) به نمایش بگذارد، نشانۀ عینی نداشتن نظام ارزشی والا و استعلائی می باشد.
آنچه در این رابطۀ ویژه به شدت قابل تأمل بوده ـ و برای منِ مسلمان مایۀ عبرت می باشد ـ اینست که: تمام این تلاشها، با همۀ پشتیبانی های رنگارنگ و شیطنت آمیز، فقط سر از مزبلۀ شکستی رسوائی آور و خجلتی اضطراب انگیز بدر آورده و هرگز نتوانسته اند ذوق تعالی جوئی و کمال نمائی بخردانۀ ارزشمندانۀ معنا دارِ انسان محورانۀ استعلائی هیچ « آدم واقعی و راستینی » را، حتی در همان دنیای فن سالار اشباع نمایند!
به هر حال، از آنجا که ما پیرامون مسئلۀ نظام ارزشی و مراتب گوناگون آن در برخی از کتابهای دیگر خود بحث هائی داشته ایم، در اینجا به همین اشاره اکتفا می نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *