دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

روایات و گوهر تمدن

در اوراق گذشته، روشهای شناسائی و معرفی گوهر و مؤلفه های تمدن، در سایه سار گوشه ئی از آیات قرآنی پی جوئی و بدست داده شد؛ هر چند که شرمسار تفسیرخواهان شرح طلب باقی ماندیم! در این بخش از این تلاش برآنیم تا روشهای شناسائی و معرفی گوهر و مؤلفه های تمدن معنیدار را در سایه سار گوشه ای از روایات پی جوئی کرده و به دست دهیم.
در این رابطۀ ویژه نیز خواهیم کوشید تا فقط به سه محور اساسی پرداخته، بررسیِ سایر زمینه ها را به خوانندۀ خوش فکر خویش حوالت نمائیم؛ محور اولی را توجه به زمینه های هدائیِ روایات و از جمله: نفس جهتِ هدایت، بهترین هدایتها، هدایتگران راستین و…، هدایت شدگان واقعی و… تشکیل می دهد.
دومین محور را اختصاص دادیم به تبیین عالیترین ویژگیهائی که بهترین انسانها، آنهم از جنبه ها و ابعاد مختلف، دارا توانند بود؛ و سومین محور حول بهترین و عالیترین، بشکوه ترین، و منتج ترین و… ترین کارها ـ اعم از نگرشها و گرایشها ـ دور خواهد زد.
در جریان این گلگشتِ قدسیِ پیجویانه، حتماً خوانندۀ محترم این وجیزه از خود خواهد پرسید که: چرا در میان این همه روایتِ غرّا، از ویژگیهای مورد توجه نظریه پردازان و طرفداران و مدافعان و مبلغان مذهب فن سالاری که می کوشند نظام فعلی را تمدن و حتی بهترینِ تمدنها جا بزنند، خبر و اثری نیست؟
آیا پیامبر و امامان ما، حتی به اندازۀ بچه غربی های بی ریشه و بچه غربزده های خودباختۀ امروز هم، تمدن و مؤلفه های آنرا نمی شناختند تا ضمن ترسیم برترین ویژگیهای بهترین انسان ها و بهترین کارها، رگه هائی را بدست می دادند؟! یا آنچه امروزیان غرب و غربزده های امروزی می گویند با گوهر تمدن و مؤلفه های راستین آن، و نیز با واقعیت تطابق ندارد؟!
به هر حال، ما چون در بخشهای پیشین به اندازۀ لازم، نقطه نظرهای خود را اعلان داشته ایم، در اینجا خود و خوانندۀ رازشناس و گوهرجوی خود را وارد گنجینه های مینوی و مقدسی می داریم که تاریخ، با دوران دیرین خود حقایق وجودی آنها را پشتیبانی نموده و بارها به نمایش نهاده است.
آنچه در رابطه با محورهای دوم و سوم یاد شده قابل تذکر می نماید این است که: برای ما بسیار ساده بود تا با ذکر سه چهار نمونه از روایات و تأکید بر اینکه کلیۀ مواردِ دیگر از همین قرار می باشند، هم خود را از درازنویسی برکنار می داشتیم، هم خواننده را از تحمل مطالعۀ مفصل؛ ولی، از این کار بدان سبب کناره گرفته و موارد بسیاری را ارائه دادیم، ([1]) تا از طریق تشدید، تزاید و حتی تکرارِ زمینه های نیمه مشابه، اهمیت مسئله ثابت شده و خوانندۀ با تأمل ما دریابد که در رابطه با گوهر تمدن معنیدار و مؤلفه های تمدنِ واقعاً انسانی، حرفهای اصلی و محوری متوجه چه زمینه ها و ارزشهائی می باشند.[1] ـ آنهم به طور غیر مرتب، تا گلستانی نماید از معارف متنوع و رنگارنگ و…!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *