دسته‌ها
همسرداری و همسرگرایی

روشهای دلدهی – همدمی

   ایجاد و تحقق همدمی کار ساده ئی نیست! چرا که: هم سرمایه های لطیف و نورانی می خواهد: هم خردی پویا و شکوفا! هم عاطفۀ زلال و تپنده، هم ایثاری بالنده و تازنده، هم بینش و شکیبی نیرومند و هم آرمانی بشکوه و پرجاذبه! آنهم به گونه ئی که نارسائی هرکدام از اینها، همدمی را ناقص و نارسا خواهد ساخت!
به هر حال، همسرگرایان مهرپیشه، یکی از راههای رسیدن به کمال پیوند را ـ که اغلب دیگران از آن غافل می مانند ـ ایجاد رابطه از طریق هر چیز سالم و امر معقولی تلقی می کنند که توجه همسر بدان جلب گردیده است! اگر چه خود، معمولی بنماید!
در هنر همسرگرائی اصل اینست که با همسر ابراز همدمی شود و نه ابراز مخالفتهای خودمحورانۀ ضدارزشی. پس شایسته آنکه: به هر امر ظاهراً معمولی هم عطف توجه نمود؛ باید در زمینه ابراز همدمی کرد؛ باید ـ و فقط باید از طریق همدمی ـ به شناخت، ارزیابی و سپس انتخاب بعد و یا ابعاد مختلف آن زمینه و یا امر پرداخت.
این هنر، نه تنها برترین و بی طرفانه ترین روش برخورد با اشیاء، امور، نگرشها و جانبداریها و جهت گیری ها را به نمایش می گذارد، که اعتماد جدی همسر، در امر گزینش و یا طرد زمینه را جلب می نماید.
از طریق به کار بستن این هنر، ابعاد مختلف زمینه، از نظرگاههای متعدد، امکان بررسی آزادانه و بیغرضانه پیدا کرده، «حسن انتخاب» هم ضمانت عملی خود را پیدا می کند و هم تداوم شکوفائی همدمی، تضمین خواهد شد!
کوتاه سخن اینکه: اگر آغاز برخورد با همدمی  و بر مبنای همدمی باشد، حتی در موارد و موقعیت هایی که میان همسران نگرشها و گرایشهای ظاهراً متفاوتی بروز می نماید، امر به همدمی متکامل تر و پرجذبه تری خاتمه پیدا خواهد کرد.

     تجربه های میلیونی مؤیّد آنند که وقتی ـ و به ویژه آنگاه که توجه همسر به امور و اشیاء معمولی جذب شده باشد ـ ازدواج و امور مربوط به آن با همدمی آغاز نشده، بلکه با نوعی ابراز تردید، وسواس و یا ابراز شرط ـ مثلاً مشروط به مدلل بودن، مفید بودن، ارزشمند بودن و… ـ برخورد شود، به دلیل سروکله پیدا کردن نفسِ «ناهماهنگی زودرس و عجولانه» و حضور ابراز نظرهایی مخالف و… موضع فرد، جاذبۀ خود را کم می کند؛ حرف فرد ـ ولو که درست و بجا و ارزشمند و… ـ نافهمیده می ماند؛ عظمت و نورانیت هدفش ناشناخته می ماند؛ اشتیاق او برای رسیدن به یگانگی مورد اتهام قرار می گیرد و در تحلیل نهائی از موضع همدمی تبعید می شود!
همسرگرایان عاشق، برای تبیین و نمایش دادن عظمت فکری، نظام نورافشان ارزشی، جلال و زیبائی هوشربای عاطفی ـ اشراقی خود، برای هیچکس و از آن جمله برای آنی که می خواهد یگانگی خود را با او، از او و در او به نمایش بگذارد (همسر)، عجله ای ندارند!
اینان، دقیقاً به همان سادگی یی که خود را کنار می نهند، خود را فراموش می کنند و خود را حذف می کنند، عملاً برای رسیدن به قلۀ کمال انفراد، گاه از طریق شکوفا ساختن هنر همدمی و گاه برای رسانیدن همسر به قلۀ کمال همدمی در زمینه های یاد شده، بگونه ئی سخت دیده ورانه و حکیمانه از موضع برهانی و اشراقی خود ـ عجالتاً ـ اجلال نزول فرموده، نوای هوشربای همدمی  را در تارتار وجود خود به اجرا نشسته، همۀ اعتماد همسر را از طریق توجه به «آنچه توجه او را» جلب نموده، شکوفا ساخته و از این طریق هم به تعظیم و احترام او همت می گمارند و هم، زمینه و مورد را با او، به دیدبانی، ارزیابی و احیاناً گزینش بر می خیزند! و تنها در چنین موقعیتی است که هنر همدمی می تواند شکوفائی خود را جشن بگیرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *