دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

زیر مجموعه های ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)

 1 ـ گرایش به تکنولوژی:فرهنگ رسمی زمینه را طوری طرح کرده که تکنیک و علوم و فنون مکانیکی و صنعتی را نه تنها در مرکز قرار دهد که اساس هویت فرهنگی را در بعد تکنولوژی و صنعت پی ریزی نماید، نتیجۀ زائیده شده از این بینش و ذهنیت اینست که افراد پایبند به این فرهنگ ناآگاهانه علیه علوم انسانی از خود نفرت و تضاد نشان دهند و درین مسیر اندیشۀ دو قطبی و یا چند قطبی بودن علوم از نظر ارزش شناسی و ارزشمندی طرح و نمودار شود.

2 ـ تعهد زدائی: وقتی اساس تکنیک و در نتیجه قدرت، قرار گرفت و در شکل افراطی آن در برابر علوم انسانی تضاد و تنفر نمودار شد، اساس تعهد علمی و مسئولیت آگاهی و علمی از ایمان خواهد رفت، چه درین رابطه اساس قدرت است و زورمداری و مسئولیت انسانی جای خود را به مسئولیت برای رسیدن به قدرت میدهد.

3 ـ اخلاق زدائی:این ویژگی را استعمار با تلاشی هر چه بیشتر مورد توجه قرار داده و خوب دریافته است که اگر ارزشهای اخلاقی بجای ماند، همۀ ویژگی های قبل را مورد تهدید قرار خواهد داد! لذا میکوشد با نسبی و شخصی و ذوقی قرار دادن ارزشهای اخلاقی روحیۀ اخلاقی و
ارزش گرایی را در میان گروندگان به فرهنگ رسمی نابود نماید.

     هاء ـ نظری و ایدهآلی:با وجود همۀ کوششیکه در عملی و مادی و تکنولوژیک جلوه دادن فرهنگ رسمی به عمل میآید، نظر به اینکه روی پای خود نبوده و هنوز در مرحلۀ توصیفی فرهنگ غربی و استعماری قرار دارد، کاملاً نظریست. در حقیقت فرهنگ رسمی در افغانستان بیشتر به مواد گزارشی و توصیفی شباهت دارد و میکوشد رشد و برتری فرهنگ غرب را برخ مردم کشیده و به آنها بقبولاند که شما فاقد شخصیت علمی بوده و اگر میخواهید به غرب و به فرهنگ واقعی غربی برسید باید بردگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غرب را بپذیرید و دویست سه صد سالی از عمر جامعه را در یادگیری گزارشهای فرهنگی و وصف آنها سپری دارید.
نظری بودن فرهنگ رسمی در محدودۀ علوم صنعتی و عمل خواه باقی نمانده و علوم اجتماعی را نیز به وضع رقت باری به این پرتگاه کشانیده است؛ بدین معنی که حکومت افغانستان با وجود ادعای پیروی و تلاش در تحقق دموکراسی، جز در حرف و در ذهنیت نتوانسته آنرا ارائه نماید.
همینجا این اشتباه را رفع نموده باشم که بنده معتقد نیستم که در غرب ـ چه غرب مدعییِ دموکراسی فردگرایانه و چه غرب مدعی جمع گرایانه ـ دموکراسی وجود دارد تا دنباله روان آن خواسته باشند و بتوانند آنرا تعقیب نمایند.

   واو ـ در حال گسترش:این ویژگی زادۀ قدرت گرایی، اخلاق زدائی و تعهد زدائی و ساده پسندی این فرهنگ میباشد، لذا:

   زاء ـ موفق و مسلط میباشد:و اگر بخواهیم علت های این تسلط و تفوق را تحلیل و پی جوئی نمائیم، میتوانیم، در صدر همه، این چند تا را تذکر دهیم:
1 ـ حافظ نظام، اقتصاد و روابط مادی ست.
2 ـ مصرف جویانه و تجملی و خودنمایانه است.
3 ـ با تبلیغات وسیع پشتیبانی شده و برتر ابلاغ میشود.
4 ـ گروندگان بدان را حکومت میپذیرد، و این خود چند علت و چند پی آوردِ دیگر دارد.
5 ـ مولد، بارور، نتیجه دار و عملگرای پنداشته شده است، بویژه که پشتیبان تکنیک میباشد.

    حاء ـ ویرانگری:آخرین و دردبارترین ویژگی فرهنگ رسمی خصوصیت ویرانگری آن بوده و در یک کلام همۀ بدبختی های سیاسی ـ اجتماعی تاریخ معاصر افغانستان و همۀ بدبختی های سیاسییِ امروز ما زادۀ گرایشهای نپخته و ناآگاهانۀ به این فرهنگ میباشد.
ویرانگری نتیجۀ غیر قابل انفکاک ویژگیهای قبلی ست و اصولاً نمیتوان در جریان رشد و عملکرد آن ویژگی ها قرار گرفت و به تباهی و فساد و ویرانی نرسید.
آنچه آمد مسایل و مواد حاضر در ذهن بود که بصورت بسیار اجمالی ارائه شد و هرگز سر تحلیل و تعلیل آنها را نداشته بودم، چه اگر قرار برین مسئله بود باییست دنبال سایر موضوعات
نمی رفتم و همین کار خود کتابی قطور را در بر میگرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *