سخن مدیر:

زیر مجموعه های ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

 ۱ ـ گرایش به تکنولوژی:فرهنگ رسمی زمینه را طوری طرح کرده که تکنیک و علوم و فنون مکانیکی و صنعتی را نه تنها در مرکز قرار دهد که اساس هویت فرهنگی را در بعد تکنولوژی و صنعت پی ریزی نماید، نتیجۀ زائیده شده از این بینش و ذهنیت اینست که افراد پایبند به این فرهنگ ناآگاهانه علیه علوم انسانی از خود نفرت و تضاد نشان دهند و درین مسیر اندیشۀ دو قطبی و یا چند قطبی بودن علوم از نظر ارزش شناسی و ارزشمندی طرح و نمودار شود.

۲ ـ تعهد زدائی: وقتی اساس تکنیک و در نتیجه قدرت، قرار گرفت و در شکل افراطی آن در برابر علوم انسانی تضاد و تنفر نمودار شد، اساس تعهد علمی و مسئولیت آگاهی و علمی از ایمان خواهد رفت، چه درین رابطه اساس قدرت است و زورمداری و مسئولیت انسانی جای خود را به مسئولیت برای رسیدن به قدرت میدهد.

۳ ـ اخلاق زدائی:این ویژگی را استعمار با تلاشی هر چه بیشتر مورد توجه قرار داده و خوب دریافته است که اگر ارزشهای اخلاقی بجای ماند، همۀ ویژگی های قبل را مورد تهدید قرار خواهد داد! لذا میکوشد با نسبی و شخصی و ذوقی قرار دادن ارزشهای اخلاقی روحیۀ اخلاقی و
ارزش گرایی را در میان گروندگان به فرهنگ رسمی نابود نماید.

     هاء ـ نظری و ایدهآلی:با وجود همۀ کوششیکه در عملی و مادی و تکنولوژیک جلوه دادن فرهنگ رسمی به عمل میآید، نظر به اینکه روی پای خود نبوده و هنوز در مرحلۀ توصیفی فرهنگ غربی و استعماری قرار دارد، کاملاً نظریست. در حقیقت فرهنگ رسمی در افغانستان بیشتر به مواد گزارشی و توصیفی شباهت دارد و میکوشد رشد و برتری فرهنگ غرب را برخ مردم کشیده و به آنها بقبولاند که شما فاقد شخصیت علمی بوده و اگر میخواهید به غرب و به فرهنگ واقعی غربی برسید باید بردگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غرب را بپذیرید و دویست سه صد سالی از عمر جامعه را در یادگیری گزارشهای فرهنگی و وصف آنها سپری دارید.
نظری بودن فرهنگ رسمی در محدودۀ علوم صنعتی و عمل خواه باقی نمانده و علوم اجتماعی را نیز به وضع رقت باری به این پرتگاه کشانیده است؛ بدین معنی که حکومت افغانستان با وجود ادعای پیروی و تلاش در تحقق دموکراسی، جز در حرف و در ذهنیت نتوانسته آنرا ارائه نماید.
همینجا این اشتباه را رفع نموده باشم که بنده معتقد نیستم که در غرب ـ چه غرب مدعییِ دموکراسی فردگرایانه و چه غرب مدعی جمع گرایانه ـ دموکراسی وجود دارد تا دنباله روان آن خواسته باشند و بتوانند آنرا تعقیب نمایند.

   واو ـ در حال گسترش:این ویژگی زادۀ قدرت گرایی، اخلاق زدائی و تعهد زدائی و ساده پسندی این فرهنگ میباشد، لذا:

   زاء ـ موفق و مسلط میباشد:و اگر بخواهیم علت های این تسلط و تفوق را تحلیل و پی جوئی نمائیم، میتوانیم، در صدر همه، این چند تا را تذکر دهیم:
۱ ـ حافظ نظام، اقتصاد و روابط مادی ست.
۲ ـ مصرف جویانه و تجملی و خودنمایانه است.
۳ ـ با تبلیغات وسیع پشتیبانی شده و برتر ابلاغ میشود.
۴ ـ گروندگان بدان را حکومت میپذیرد، و این خود چند علت و چند پی آوردِ دیگر دارد.
۵ ـ مولد، بارور، نتیجه دار و عملگرای پنداشته شده است، بویژه که پشتیبان تکنیک میباشد.

    حاء ـ ویرانگری:آخرین و دردبارترین ویژگی فرهنگ رسمی خصوصیت ویرانگری آن بوده و در یک کلام همۀ بدبختی های سیاسی ـ اجتماعی تاریخ معاصر افغانستان و همۀ بدبختی های سیاسییِ امروز ما زادۀ گرایشهای نپخته و ناآگاهانۀ به این فرهنگ میباشد.
ویرانگری نتیجۀ غیر قابل انفکاک ویژگیهای قبلی ست و اصولاً نمیتوان در جریان رشد و عملکرد آن ویژگی ها قرار گرفت و به تباهی و فساد و ویرانی نرسید.
آنچه آمد مسایل و مواد حاضر در ذهن بود که بصورت بسیار اجمالی ارائه شد و هرگز سر تحلیل و تعلیل آنها را نداشته بودم، چه اگر قرار برین مسئله بود باییست دنبال سایر موضوعات
نمی رفتم و همین کار خود کتابی قطور را در بر میگرفت.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.