سخن مدیر:

سرمایه های وجودی

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

 در این مرحلۀ از توجه و تدقیق بهتر آنکه عقل و دل را متوجه این نکته گردانیم که حضرت زهرا(س)چه سرمایه هایی دارد که می خواهد آنها را به «چنین مقامی، به دیدگان همیشه بیدار حق، به رکن و دژ تجاوز ناپذیر قادر بیچون و به اسماء اعظم او»بسپارد! کاوش نمائیم تا دریابیم که این سرمایه ها چه هستند که اگر روزی با حضرت فاطمه(س)هم آرمان شدیم، تلاش ورزیم که اگر ما هم ـ در حدِّ وجودی خودمان ـ سرمایه هائی داریم، آنها را به خدای فاطمه(س)بسپاریم!
حضرت زهرا(س)بی که اسمی از سرمایه ئی معین و مشخص برده باشد؛ از خداوند می خواهد تا: «آن دارائی را خداوند نگهبانی و نگهداری فرماید که اگر غیر حق نگهدارش باشد، ضایع می شود»!
از سرمایه های والا و بیبدیل آن حضرت اگر گذشته و خود را متوجه دارائیهای بسیار معمولی خود ساخته و بررسی نمائیم که اگر آنها را به غیر حق بسپاریم، چه خواهد شد؟!
ما چه داریم که اگر به دست غیر خداوند بسپاریم، ضایع خواهند شد؟! یک نگرش کُلی، فراگیر و منصفانه اثبات میدارد که بسیاری از سرمایه های ما چنین اند؛ مثلاً:
اگر ما چشم خویش را به تلوزیون های معناستیز، رایانه ها و انترنت های هویت برانداز بسپاریم، آیا واقعاً چشم و قوۀ بینائی و… را ضایع می سازد؟ یا شکوفا و بارور؟!
اگر گوش خود را به زمینه های کمال بر انداز، تشویش آور، فساد آلود و آرامش زدای ـ که در زمانۀ ما کم هم نمی باشد ـ بسپاریم، ضایعش می سازند یا شاداب و قدرتمندش؟! اگر عقل و عاطفه و قلب خود را به زمینه های غیر ربانی، غیر استعلائی و نا مبارک بسپاریم،آنها را ضایع می سازند؟ یا شاداب و توانمند؟!
آنچه از ناحیۀ غیر خدا، غیر قرآن و معصوم ـ امور، زمینه ها و صور غیر ربانی، غیر قرآنی و… ـ متبادر می شود، آیا واقعاً ضایع کننده اند؟! یا شاداب کننده و بینائی بخش؟!
اگر عقل و قوۀ عاقله خود را، جز به خداوند، جز به «واهب عقل» و جز به حکیم مطلق بسپاریم، آیا روشن تر، پربارتر و نیرومندترش ساخته و از اشتداد وجودی برخوردارش می سازد و یا ضایعش می کند؟!
اگر بچۀ خود را به دست کلاشهای بی شخصیتِ دین ستیز بسپاریم، چکارش کرده و از او چه می سازند؟! انسانی با کرامت و اخلاق خدائی؟! یا انسان نمائی ابلیس منش؟! و ما همه دیدیم که چکارشان کردند! و از رهبرهای! به اصطلاح سیاسی جامعۀ ما، چه جانورهای سیه روزگاری درست کردند!
هرچه داشتیم و داریم، اگر چشم، اگر گوش، اگر فرزند و اگر پول، همه را فرستاده و یا بازهم می فرستیم به «فرنگ»، تا از طریقِ «آرمانتراشی»های سود محور، ربا محور، هوس محور، دنیا محور، ریاست محور، شهرت محور و… تطهیر و تزکیۀشان نمایند؟! یا فاسد و ضایعشان؟!
بیاییم گامی هول انگیز برداشته و دست از خدا و پیغمبر و قرآن و طهارت و اخلاص و بهشت و جهنم و… برداشته، ولی خود را فقط به عنوان آدم مورد پذیرش قرار داده و از خود بپرسیم:
آیا روش و منش اقتصادی، سیاسی، هنری و… یی که: آدم را «وسیله» ساخته و از او به عنوان «ابزارِ رشدِ عددِ» سرمایه سوء استفاده می کند؟! اولاً، آیا این منش و روش اقلاً انسانی است و یا ضد انسانی؟! و ثانیاً، آیا می تواند متکای انسان و سرمایه های ارزش ناپیدای موجودی به نام «آدم» باشد؟!
به هر حال، در شرایط فعلی، اسم اعظم، دژ نفوذ ناپذیر و حافظِ بلا منازع عدۀ زیادی از مدعیان آدمیت فرانسه و امریکا و… می باشند! و کتاب مقدسشان؛ رساله های خرد براندازی که ـ گلاب بصورتِ انسانهای واقعی ـ از دموکراسی و آزادی و… طرحهایی هویت برانداز به دست میدهند! رساله هائی که از « انسان و انسانگرائی و انسان محوری» دم زده ولی در تحلیل نهائی از او وسیله هائی فرمانپذیر برای اهل ثروت و ریاست و شیطنت و… درست میدارند!
در واقع، حضرت زهرا(س)با طرح این نیایش که: بارخدایا: وَاحْفَظْ عَلَیْنٰا مٰا لَوْ حَفَظَهُ غَیْرُکَ ضٰاعَ؛ بر آن می باشد تا بما بباوراند که:
اگر سرمایه های وجودی ما را حافظ و نگهبانی جز خداوند باشد، بخواهیم یا نخواهیم! بدانیم یا ندانیم، آنها را ضایع و فاسد میدارند!
آخرین درخواست زهرای اطهر(س)در همین فراز از نیایش اینست که: وَاسْتُرْ عَلَیْنٰا مٰا لَوْ سَتَرَهُ غَیْرُکَ شٰاعَ! بار الها! ـ و برای ما ـ بپوشان «آنچه» را که اگر غیر تواش بپوشاند علنی می گردد!
اگر چه این درخواست می تواند متوجه آن سرمایه و دارائی های هوشربا و خیره کننده ئی باشد که چون خلق ـ به دلیل ناتوانی ها و نارسائی های خود ـ از مشاهدۀ آنها به فتنه و… می افتند، بهتر آنکه خود خداوند پوشانندۀ آنها باشد! ولی می تواند، متوجه و مربوط به افراد تبه روزگار و بد رفتاری چون «من» باشد که از صورت اعمال خویش شرمسارند! و لذا از حق طلب استتار آنرا دارند!
بهر حال، چون متیقن هستیم که فاطمه(س)معصوم بوده و گناه نمی کند، پس باید بپذیریم که کلام آن بزرگوار جنبۀ تعلیمی دارد!
میدانیم که: همۀ دلسوزان به انسان، انسانیت و ارزشهای والای انسانی ـ آنهم در همۀ زمانها و مکانها ـ گفته اند که: ای انسان! عملِ زشت انجام مده! ولی، امروز کار طرفداران و مدافعان
سیه روی «اومانیزم» و رجاله های هویت باخته ئی که خویشتن را مدافع «آزادی و حقوق بشر و…» جا می زنند بدانجا رسیده است که:
همۀ توجه، تلاش و همت خود را صرفِ «علنی» ساختن اعمال زشت، تباهی آور و رسوائی بار ساخته! و بجای احساس شرمندگی، به این بدبختی ها افتخار هم می کنند!
بگذریم! دردها اگرچه بسیار زیاد می باشد، ولی جای خوشحالی بدان واسطه می باشد که: راه چاره و جبران و… باز می باشد! و لذا:
هرگز، نباید همچون خودفریبان هوس محور بگوئیم: نه!
چرا که اولاً، مبارزۀ با فساد مشکل نمی باشد؛ چرا که این تلاش با فطرت تعالیجوی انسان همسوق و هماهنگ است! و ثانیاً، به واسطۀ مشکل بودن طریق فساد زدائی و تعالیجوئی، هرگز و به هیچروی نباید تن به فساد و ذلت و… داد!
در واقع راه عشق و حق و صلاح و… هم هموار است؛ هم طی طریق، در آن آسان و ساده است؛ هم ملایم با فطرت است و هم نوازشگر و آرامش دهنده! و نیز، هر راه دیگری را که انسان انتخاب و برود، بخواهد یا نخواهد و بداند یا نداند، حتماً با یک سلسله آفتها و آسیب ها و زیانها و… همراه می باشد مگر راه خداوند و عشق ورزی و دلدادگی و تعالیجوئی و…!
حضرت موسی(ع)را آرمان این بود تا به حضرت دوست بپیوندد؛ از سوئی، چون گمان می کرد که این امر بسیار مشکل می باشد، اجباراً از خداوند پرسید: «رَبّی کَیْفَ اِصِلُ اِلَیْکَ؟! پروردگار من! چگونه به تو پیوند یابم؟! قٰالَ: دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعٰالْ؛ خداوند فرمود: خودت را وداع گوی و بیا؛ و این یعنی:
دیدت و برداشت خودت را رها کن؛ هوسها، مصلحت بینیها و برداشتهای خودت را رها کُن؛ متکاهای دروغین و پوشالی ات رها کُن؛ دژها و پناهگاههائی که خیال و وهم و… برایت بافته و ساخته اند رها کن؛ موسای ما! خودت (موسی) را هم نبین و رها کن، بلکه فقط «موسی آفرین» را ببین! و بیا! زیرا: تا وقتی تو «موسی» را می بینی، به منِ موسی آفرین نمی رسی!
این داستان هوشربای شورانگیز را بدان واسطه هدیه کردم تا ماها هم به این باور مجهز گردیم که: آرمانهای حضرت زهرا(س)در واقع همان پیوستن به حق و متصل شدن به اسم اعظم او می باشد! و چون چنین شد، آفت و آسیب را ـ از هر نوعی که باشد ـ بدان مقام راه نخواهد بود!

رَزَقَنَا اللهُ وَ اِیَّاکُمْ!

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.