دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

سوم ـ رویگردانی از شریعتی کامل و تحریف نشده

باورمان بر اینست که، انسان به هر میزانیکه از عقل و دانش برخوردار باشد، باز به اندازۀ کسی که او را آفریده است، از شناخت خویشتن برخوردار نتواند بود. از اینرو، اگر بخواهد فقط بر مبنای فهم و دانش شخصی خود از خود، زندگانی را برای خود طراحی و تفسیر کند ـ هر چند که این کار به صورتی کامل و همه جانبه، به واسطۀ حضور مستمر پیامها و ابلاغ ها و روشنگریهای پیام آوران الهی ناممکن می باشد ـ بناچار سر از بادیه های مخوفی در خواهد آورد که جز ضلالت و گمراهی، فساد و تباهی، اضطراب و رسوائی، اسارت، حقارت، بدبختی، رنج و تباهی ثمری نتوانند داد.
واقع امر مؤید آنست که انسان با دلسپردن به شریعت، در واقع نگرش و بینش خود را از خود، به وسیلۀ نگرش کمالمند و بدون عیب صاحب شریعت تقویت نموده، کمال و تداومی مثمر و راضی سازنده می بخشد؛ و از آنجا که این دلدادگی به شریعت، او را با بخش عمده ئی از ارزشهای ربانی و نگرشها و گرایشهای ارزشبار استعلائی به صورتی ملموس و تجربی آشنا و همدم می سازد، به سادگی قدرت تمیز و ممتاز سازی « مدنیت » از « بدویت » و در نتیجه: انسان متمدن از غیر او را فراچنگ می آورد. این گفته می رساند که: رویگردانندۀ از شریعت، به دلیل از دست دادن پشتوانۀ بینشی ـ کنشی پا گرفته از دیدگاههای الهی، گرفتار بدترین گونۀ تنگ نظری، نگرشها و گرایشهای تک ساحتی و یکرویه شده، و در نتیجه: از ممتاز ساختن تمدن معنادار انسانی از فن سالاری تحقیر کنندۀ هویت انسانی محروم و ناتوان می باشد.
پیامد انکار ناپذیر چنین موضع گیری ای از یک طرف: نداشتن دانش نظام یافتۀ « رفتار شناسی » یا نظام رفتاری ئی جهتمند، دفاع پذیر، تعالی دهنده و آرامش زای می باشد، و از طرف دیگر: حضور و حاکمیت مقلدانه، وحشیانه، بی معنا، اضطرابزای و تحقیر کنندۀ رفتاری!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *