دسته‌ها
موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسلام (عطار آئینه‌دار هنر قدسی)

رازهایی بالنده – پنجم ـ شکوفائیِ امید

   اگر حکمت پناهگاهِ مطمئن خرد و عقل فرزند آدمی و عرفان پناهگاهِ قلب هجران چشیدۀ اوست، هنر پناهگاه عاطفۀ زیباپسند، زیبانما و فراروندۀ او بوده و آنگاه که عقل از فضولاتِ مشمئزکنندۀ فکر ـ چه از ناحیۀ خود و چه از ناحیۀ دیگران ـ به تنگ آمده و قلب، در برابر حجابهای خفقانزای به ستوه آید، فرزند آدمی را چه پناهگاهی امن تر، لطیف تر، نوازشبارتر، پالوده کننده تر و نیروبخش تر از «هنر» تواند بود؟!
روشن است که اگر این پناهگاه، خود محل تلاقیِ ایمان و عرفان و حکمت و زیبائی باشد، اثرِ میمون و مبارکش هم خرد را تشحیذ تواند کرد؛ هم دل را منبسط؛ هم دیده را نوازش و هم جانِ دردمند غربت کشیده را نوازش. و از آنجا که آئینه های عروج نمونه های کامل عیار و آئینه های تمام نمائی از چنین هنری می باشند، متیقن هستم که اثر روحنوازشان نه تنها شکوفه های امید را بر شاخسار باطن انسان به جلوه گری وامیدارند، که احساسِ ضرورتِ شکوفانندگی را نیز، در گسترۀ جامعۀ انسانی تقویت و تشدید می نمایند. و این مهم بر نخواهد آمد مگر آنگاه که سرانگشت افسونکار هنر، با نیروئی ربانی و نیرنگی مقدس، نخست اشباهِ زشت، هراس انگیز و فلج کنندۀ یأس را از اقلیم اندیشه و سراپردۀ ذهن تارانیده و همۀ نمودهایش را ذلیل و زبونِ دریافتهای نشاطبارِ اعتمادِ به خود و اطمینانِ به کارسازِ حقیقی سازد؛ و این، خود اثری مجزا و بسیار مهم تواند بود.

به هر حال، وقتی بیننده در برابر آنهمه زیبائی و جلوه های قدس بنیان و هوشربا قرار گرفته؛ نورانیتِ آنهمه باور و بینش را مشاهده کرده؛ ترنمِ ملکوتیِ نقوش و کلمات را با گوش دل دریافته؛ نوازش آنهمه پیام روحنواز را دریافت و احساس کرده و در احاطۀ دلفریب آنها قرار گیرد، نه تنها برگهای یخزدۀ نومیدی و یأس از شاخه شاخۀ ذهن و اندیشه اش فرو خواهد ریخت؛ و باز نه تنها شکوفه های امید بر بلندای ذهنش به خودنمائی در خواهند آمد، که شوقِ روئیدن و بالیدن از وادیِ امن و مبارک هنر، بالیدن از طور معرفت، شکوفا شدن در بسترِ مقدس وحی و جولان کردن در سینای هوشربای زیبائی و خلاقیّت جانش را حیاتی دوباره خواهد داد.
حال، پس از بروز جریانی اینهمه بشکوه و بالنده چه پیش خواهد آمد؟! تجربه ای باطنی پاسخش را روشن تواند کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.