دسته‌ها
افغانستان و تهدید غرب

باء ـ ضعف فرهنگی:

گاه در زمینۀ به محکومیت کشانیدن یک مملکت ضعف فرهنگی می تواند نقش بسیار مؤثری بازی نماید. بدین معنا که عدم رشد ذهنیت می تواند، نوعی خوش باوری و نیز نوعی قشرگرائی را بر انسان کم خرد تولید نموده و روابطی را به وجود آورد که از زمینه های مربوط به او دیگران استفاده می برند!

این نکته را در همین جا روشن نموده باشیم که در اینجا مراد از فرهنگ، بیشتر علوم انسانی و به صورتی ویژه فرهنگ سیاسی است. چه ممکن است کسانی را داشته باشیم که در تکنولوژی دارای اندیشه هائی بس عالی باشند، اما نتوانند جهت سیاسی  اجتماعیِ معقولی را در میان بازار آشفتۀ اندیشه های سیاسیِ معاصر تشخیص بدهند.

لذا، هرگاه جامعه ئی از رشد همه جانبۀ ذهنیتِ سیاسی برخوردار نباشد، قدرتمداران مزوّر خیلی زود می توانند با القاء ذهنیت هائی سیاسی ـ انحرافی، خود و خواست خود و ایده آلهای خود و هوسها و شهوتهای خود را بر آنان تحمیل نمایند.

در جامعۀ ما، عده ئی به همین جهت بدام تجاوزگران روسی افتاده و قسمت جالب توجه قضیه اینجاست که با وجود روشن شدن ماهیت سوسیالیسم و هویت سوسیالیست ها، هنوز هم عده ئی در همین افغانستان خود را پیرو آن دانسته و می کوشند تا این نظام ضد اسلامی را بر مردم تحمیل نمایند!

از جانب دیگر عده ئی بواسطۀ عدم رشد ذهنیت سیاسی، خیال می کنند آمریکا چون به مردم افغانستان دلش می سوزد و چون کشور بسیار خیرخواه و انسان دوست و مهربانی است، و چون نمی تواند رنج مسلمانان افغانستان را مشاهده نماید و… لذا عده ئی از گروهها را تقویت می دارد! ولی از خود نمی پرسند چرا مازاد گندمِ خود را بدریا می ریزد و مثلاً به مردم آفریقائی هدیه نمی کند!

گاهی هم این ذهنیت برایشان دست می دهد که ممکن آن ممالک گرسنه از اقمار روسیه باشند و آمریکا برای دشمنان خویش نمی تواند کمک نماید! ولی متأسفانه، قضیه را بیشترِ از این دنبال نکرده و از خود نمی پرسند: پس ما باید اول دوستی آمریکا را جلب کنیم تا وی بما کمک نماید؟

و اگر قرار باشد که ما با آمریکا (دشمن خدا و دین خدا و قرآن خدا و رسول خدا) دوستی نمائیم که در حقیقت ما خود با پای خویش از خدا دور شده ایم! و به طاغوت نزدیک! بهر حال چون سر بسیار گفتن نداریم به همین اندک بسنده می داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *