دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

طلب گمراهی

 در اینکه هر کسی از جائی کسب معرفت، هدایت، راهجوئی و پیشگیری می نماید، شکی وجود ندارد! منتها نکتۀ اصلی و هراس انگیز قضیه در این می باشد که:
برخی از انسانها، به دلیل اعراض از خدا و دلبستن و ایمان به هوا، هدایت را از منابعی تمنا کرده و از زمینه ها و اموری می جویند که در نهایت تحلیل، واقعاً سر از طلب گمراهی برون می آورند! چرا که هدایت را از گمراهان سراغ گرفته و وقایه را از فاسدان مفسدِ درمانده در عفن کدۀ بیماری های اخلاقی، ایمانی، عاطفی و… در خواست می نمایند!
بر مبنای این باور و نگرشی از ایندست، اگر موضوع را از موضع فردی و زمینه های کاملاً فردی و شخصی منتقل ساخته و متوجه زمینه های گستردۀ اجتماعی ساخته و بخواهیم امور و موارد مورد نظر را به شکلی کاملاً عالمانه، ارزش محورانه، دلسوزانه و… مورد کاوش و ارزیابی های معنیدار قرار دهیم، بایک توجه و نگاه شتابان این نکته روشن می گردد که:
گاهی نظام اقتصادی جامعه نیازمند هدایت و وقایه می باشد؛ گاهی نظامی سیاسی و تدبیر امور اجتماعی و گاهی هم مثلاً نظام عقیدتی، عاطفی و…!
در واقع، پس از توجه، تحقیق و ارزیابی می باشد که در می یابیم «هر دسته یی از اهل اقتصاد و گردانندگان امور اقتصادی، برای رسیدن به راحتی و رفاه و امنیت اقتصادی و یا تساوی و… تعادل و… از کسی، از چیزی و امری راهنمائی طلبیده و روشی و وقایه را نیز می آموزند!
مثلاً کمونیست های دیار ما معتقد بودند که: بهترین راه و بهترین جائی که ما می توانیم برای رسیدن به امنیت و تساوی اقتصادی ـ سیاسی، از آنها هدایت و راهنمائی طلبیده و مؤمنانه هم به دلالتهای آنها گردن گذاریم، «هدایتگری و هدایت پذیری و راهنمائی طلبی» از نام آورانی چون مارکس و انگلس و لنین و مائو و… و نیز دولتهائی چون روسیه و چین می باشد!
زیرا، کمونیست های دیار ما معتقد بودند که: اگر ما دستورات و راهنمائیهای اینها را عملاً بکار بندیم، هم از امنیت و مثلاً تساوی اقتصادی برخوردار خواهیم شد و هم از امنیت سیاسی و اداری و اجتماعی و هنری و…!
بعدها دیدیم که: عده ئی دیگری برخاسته و اعلام داشتند که: نه! بهترین مرجع هدایت خدای منان بوده و آستانِ هدایتگر قرآن و پیامبر و… می باشد! پس باید:
با کفر و شرک و نفاق مبارزه کرده و دست آنها را از سر مال و جان و ناموس و حقوق متنوع مردم کوتاه کرد! منتها و متأسفانه، انجام کار و نهایت امر به جائی کشیده شده که همین مدعیان فریاد و ندای «وَ اللهُ هُوَ الْهٰادی و…»، چون در باطن از خدا و هدایت ها و دلالتهای او رویگردان و گریزان بودند، میهن و دیار مسلمانان را دو دستی به کفر و شرک و نفاق دیگری تسلیم و یا هدیه کردند!
در واقع، اینان با زبان بی زبانی اعلام کردند که: خدا و قرآن و… هدایت و وقایۀ امور مربوط به امنیت سیاسی، اقتصادی ما را تأمین کرده نمی توانند! و تنها کسانیکه می توانند، سیاسان و جهانخواران غرب می باشند!
فقط امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و… هستند که می توانند امنیت سیاسی، اقتصادی و… را برای ما ارمغان آورده و ما را از دام خرافه های دینی و مذهبی و… رهائی بخشایند! و لذا، هم ملت و سرمایه های وجودی و ربانی او را و هم خود مملکت و سرمایه های بیشمار آنرا دو دسته پیشکش غربیها ساختند!

به هر حال، اگر از گمراهی طلبان و سیاست پیشگان ابله خودمدار خودفروختۀ کلاش گذشته و کمی واقع بینی و دقت بخرج دهیم، این واقعیت تلخ و ملموس را درک خواهیم نمود که: عده ئی از آخوندهای درباری، عقده ئی و دین فروش نیز به همین نگرش و گرایشِ ذلتبار و حسرت انگیز گرفتار بوده و هستند!
اینها با وجود ادعاهای مکرر مبنی بر اینکه: هدایتگری ویژۀ خدای منان بوده و نباید جز او را ـ در کُلیۀ امور حیاتی، اعم از فردی و جمعی، سیاسی و اقتصادی، عبادی و عاطفی ـ مرجع و منبع هدایت شمرد و از دلالتها و هدایتهای ضد خدائی آنها تبعیت کرد و… پر شورتر از سیاسان هوامحور و خودفروختگانِ به غرب بر «منبر» پیغمبر(ص) رسماً کفار و منافقین و مشرکین را «دعا» نموده و بدون اینکه از خدا و پیغمبر و مؤمنان و صالحان و… حیا کنند، آنها را به عنوان کسانیکه «امنیت ما» درگرو حضور و خدمتها و هدایتها و راهنمائیها و رهبریهای آنها می باشد تأیید و معرفی داشته و آنها را وقایه گران امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… خود و ملت و میهن معرفی میدارند!
ای بیچارۀ ذلیل و پیرو هواهای نفس اماره! ای اسیر دامهای شیطان! و ای فراری از حوزۀ هدایتگرای ها و نگهبانیهای سرمایه های ربانی! دقت نمای تا دریابی که: چه کسی واقعاً برای تو «امنیتِ راستین، انسانی، شرافت و کرامت محور و…» آورده است و می آورد؟!
اصل نگرش و بینش امنیت محور، کرامتبار، عدالت پرور، آرامش زای و… را پیام آوران بر حق و… آورده و مطرح ساخته و تأمینش میدارند؟! یا کلاشهای طهارت ستیز و خداگریزی چون «بوش و بلر و…؟! آنهم با موشکهای «کروز»؟! و تانکهای فلان؟!
اصلاً می دانی که چه کسی را در برابر دیدگان همیشه بیدار خدا دعا می کنی؟! چه کسی راهبر و راهنما و پاسدار امنیت سیاسی، اقتصادی و… خودت و مردم مسلمان دیارت معرفی میداری؟! میدانی که خود به چه دردی گرفتار بوده و دیگران به چه مرضهائی مبتلا می سازی؟
میدانی که چگونه در برابر خدا و پیامبر و قرآن و ادعاهای دین باورانه ات قرار گرفته و با همۀ اینها می ستیزی؟! متأسفانه، همۀ اینها هست! و می بینیم که هست! و ایکاش نمی بودیم و نمی دیدیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *