دسته‌ها
طلوع انقلاب اسلامی افغانستان

میوۀ ایثار

این حادثه در راستای انقلاب اسلامی ما سرآغاز حرکتهای بسیار برجسته و عمیقی شد که شرح گوشه ئی از هر کدام این حرکتهای آزادگی زای را کتابی درخور و شایسته باید به عهده گیرد. بویژه از آن جهت که بیشماری تعداد شهداءِ پر شهامت و شاهدانِ حاکم بر تاریخِ خونبار انقلاب اسلامی، ترس را از دل ها و تردید را از مغزها و تزلزل را از پیکره ها و هراس را از دیده ها و سکوت را از گلوها و لب ها به گونه ئی شگفتی زائی زدوده بود و از نظر سیاسی ـ ایدئولوژیکی، بویژه در پیوند با بعد فرهنگی، زوایای تازه تر و ابعادِ تحرک بخش تر انقلاب اسلامی ایران شناخته و تجارب کار آمدتر و برنده تری را به چنگ انقلابیون مسلمان افغانستان گذاشته بود.

     لذا به وضاحت دیدیم که همۀ اینها دست به دست هم داده، اولاً، ایمان و باور مردم را نسبت به اسلام ـ به عنوان مکتب ـ و ارزشها و ضوابطِ کمال زای اجتماعی ـ انقلابی آن بالا برد و تقویت کرد، ثانیاً، امید به پیروزی را در زمانی نه چندان دراز، جانشین تردید و دودلی ساخت و ثالثاً، انقلاب را از زوایایِ محدودِ سازمانی ـ و تا حدودی روشنفکرگرایانۀ ـ آن بدر کشیده و همه گیر ساخت که شرحِ نحوۀ همه گیر شدن و نتایج بارآور این حرکت را شایسته است فاضلان انقلاب شناس و انقلابیون فاضل به قلم آورند!
بهرحال، دنیای قدرت بدستِ قدرت پرست با چشمانِ حیرتزده و دهان باز، این حرکت را دنبال کرد و دید آنچه را در خیال و وهم، تصورش را نمی کرد، دید که مردم تهی دست و تکیده اندامی، هنوز سالی از این قیام نگذشته، عرصه را بر ابر تجاوزپیشۀ روسیه چنان تنگ ساختند که نه تنها مهره گردانیهای استعماریش بی حاصل افتاد که خود مجبور گردید، بدترین ننگ و بیشرمانه ترین خجالتِ تاریخ نوع بشر را پذیرا شده و با قشون صد و بیست هزار نفری ارتش سرخ، بر این ملت بپا خواسته، جانباز و سلحشور و پوینده و تلاشگر و… تجاوز نظامی می نماید! به آتش کشدشان، بمبارانشان نماید، خانه ها و مسجدها و تکیه ها و… را بر سرشان فرود آورد، خانه های شان را به خاک و خرمن هایشان را با خاکستر یکی سازند، تا بر آنان تسلط پیدا کنند!
اما خدای را ارادۀ دیگری بود، ارادۀ درهم شکستن بازوی زورگویان و پشت ستم پیشگان، ارادۀ اثبات ورشکستگی همۀ ضوابط و معیارهای مادی و محاسبه های ضد فطری استعمار چیان حسابگر و تثبیت نوامیس، قوانین، اصول و ضابطه های توحیدی، ارادۀ نفی شرک و اثبات توحید.
لذا جهان ناباور به عشق و ایمان و شهادت، و غوطه ور در لجنزار متعفن مادیت نظری و اخلاقی با چشمانی دریده و متحیر، دید، ارادۀ حق راهی نو، راهی بسیار نو، فراپیش انسانیتِ مظلوم نهاده و آنانرا بسوی فطرت و جایگاه شایستة این فطرت، راهبری نموده و تحقق پیروزیهای این راه را هیچ قدرتی مانع شده نمی تواند!
و اینک، پس از گذشتن هفت سال از روز 24 حوت، عظمتِ بزرگی آفرینان قیام ربانی آن روز را در واقعیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی و… افغانستان و دنیا مشاهده می دارند.
بررسی نتایج و ره آوردهای قیام چند سالۀ ملت ما که قیام بشکوه، خونین و حماسه ساز 24 حوت، همچون تاج افتخاری بر تارک آن می درخشد، کاری نمی باشد که نویسنده ئی بتواند «به تنهائی» از عهدۀ آن بدر آید ولو سالیانی دراز هم به وی فرصت دهند، چه رسد به مقالۀ کوچکی از ایندست.
لذا با درخواست پوزش از عزیزان خواننده و با عذر تقصیر مضاعف و مضاعف عذر تقصیر از پیشگاه شهداء والاتبار قیام حسینی روز 24 حوت ـ در واقع روز گشودن گرۀ کور انقلاب اسلامی افغانستان بدست توانای ایثارگران و مجاهدان و پیروان راستین قرآن ـ که نتوانسته و نمی توانیم حتی گوشه ئی از عظمت قیام برکتبار آنانرا به تصویر کشانیم، ناگزیریم مسئله را به صورت بسیار موجز تعقیب نموده و موقعیت کنونی انقلاب اسلامی خویش و نیز موقعیت کنونی دشمنان انقلاب خویش را فهرستوار به ذکر نشسته، شرح و تحلیل و تعلیل همه جانبه را به فرصتی دیگر موکول نمائیم:
اول ـ اگر تا چندی پیش روسیة سوسیالیستی در ابعاد مختلف، از چشم محافل سیاسی افتاده بود، قیام اسلامی ملت ما و در رأس آن به عنوان نمونه، قیام 24 حوت باعث شده است که اینک روسیۀ سوسیالیستی در گسترۀ عظیمی از جوامع، بویژه در دیدگاه امت بزرگ اسلامی، ابهت خود را از دست داده و دیگر بت بتکدۀ سیاستهای حتی انحرافی نباشد. چه حرکت تجاوزکارانۀ روسیه باعث شد تا از سوئی منطق درهم شکستۀ سوسیالیسم، رسوائی عفن خویش را در همۀ ساحه های سیاسی، اعلام نموده و درون مایۀ استعماریش را، آنهم در شکل یکی از وحشیانه ترین تجاوزات استعماری متجسم سازد. و از دیگر سوی، ارتش سرخ، این بت قدرتِ بتکدۀ قدرت پرستی چنان در برابر ارادۀ آهنین ملتی سلحشور و دست خالی، بهم بشکند که همۀ خادمان و جاروکشان پرستشگاه زر و زور و تزویر و تلبیس را شرمسار و سرافکنده سازد.
هر چند که در کنار این بت شکنیی بی سابقه، توانست به آنهائی که اندیشه ئی سالم و دلی روشن دارند، اثبات نماید که روسیۀ تجاوزگر، حتی در امر استعمارپیشگی نیز بی عرضه تر از آن بوده است که توانسته باشد با طرح پلانهای دقیق استعماری، بر ملت افغانستان تسلط یابد و این نیست مگر شکست کامل و همه جانبۀ سیاسی، نظامی و استعماری روسیه.

     دوم ـ قیام اسلامی ملت ما، به گونۀ بی سابقه ئی مرزها و مرزبندیهای سیاسی جهان را مشخص ساخته و در کنار به نمایش نهادن خط، جهت، اهداف، روشها و… استعمار و همگامان و همراهان استعمار، خط دوستان واقعی اسلام و انقلاب اسلامی را، از دشمنان و دوست نمایان و مدعیانِ مذبذب و منافقانِ چند چهره جدا کرد، آنهم تا آنجا که امروز ملت ما، نه تنها همزبانی های استعمار شرق و غرب را در رابطۀ با انقلاب اسلامی خویش مشاهده می نماید که به خوبی متوجه جهت گیریها و راه و رسم های هر یک از ابرقدرتها و اقمار و خوشبینان به آنها نیز می باشد. و این کار هرگز میسر نمی شد، جز در پرتوِ جهاد گستردۀ شهداء میلیونی و آواره های مظلوم و ستم کشیدۀ این قیام.

     سوم ـ این قیام مسئلۀ جهاد و عناصر اصیل و درونی، ارزشها و برکاتِ مندمجِ در آن و زمینۀ کاربرد و نتایج و فرآیندهایش را در سطحی وسیع ـ چه به گونه ئی نظری و چه عملی ـ مطرح ساخته و در عملِ مردم تبلور بخشید.

     چهارم ـ این قیام پرشکوه در روند طاقت شکن خویش نه تنها ایمان به راه را تقویت کرد، که در مسیر پویائی تکاملی خویش، مردم را مجهز به تجارب مهمی ساخته و با عظمت هائی آشنائی بخشید که قبل از آن در پهنۀ حیات فردی و جمعی خویش، در این سطح تجربه نکرده بودند، زیرا قبل از 24 حوت، نه تنها مردم، بلکه عده ئی از روشنفکر نماها نیز ایمان شان را به نیروی الهی مردم و نورافشانی اصالتهای اعتقادی و اسلامی از دست داده بودند، و در حقیقت بواسطۀ همین ایمان باختگی بود که دولت تره کی را صاحب نیرو و قدرتی نشکن و شکست ناپذیر می پنداشت. ولی 24 حوت، نه تنها اثبات کرد که این ذهنیت براستی جز «پندار»ی نمی تواند باشد که عکس آن به یقین درست است، لذا اولین نتیجه های او را در موارد زیرین مشاهده کرده می توانیم:
الف ـ نفی پندار قبلی و باورمندی به نیروی الهی مردم.
باء ـ نفی پندار قبلی در مورد حکومت تره کی و باورمندی به ضعف و ناتوانی دولت وی.
جیم ـ اثبات ناپایداری و ضدانسانی بودن ارزشها و نظام ارزشی استعمار در تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و…
دال ـ پویائی و تحرک بینش اسلامی و اصالتهای ارزشی نهفتۀ در آن، چه قبل از 24 حوت، اجنبیان مزدور و مزدوران اجنبی، این شعار ضد انسانی را به همۀ ذهنیت ها القاء می کردند که اسلام عقیده ئی متحجر و پوسیده بوده، حرکت و پویائی خویش را از دست داده است! اما با آمدن و به تحقق پیوستن قیام 24 حوت، مفاهیم و باورها دگرگون شد، زیرا این قیام توانست:
1 ـ ایمانِ به مکتب و اصالتهای ارزشبار و اهداف کمال آفرین آن تولید نماید، آن را تحرک بخشد و از آن در تحققِ اوامر الهی کار بکشد.
2 ـ توانست «عشق» به راه، هدف و به مسئولیت و تعهد بیافریند.
3 ـ امید به پایان کار و رسیدن به پیروزی را در خاطره ها شاداب نگهدارد.
4 ـ نشاط و شوری تازه در حرکات ایجاد نماید. و از همه مهمتر:
5 ـ ملت مسلمان ما را مجهز به تجاربی بس والا و شایسته سازد که جز با تحقق این قیام غیرممکن می نماید. چه ملت مسلمان ما به گونه ئی عینی و عملی با تجارب عزت آفرین: شهامت، ایثار، اخلاص، استغناء، آزادگی، هجرت، جهاد، عشق، عرفان و بالاخره شهادت آشنائی حاصل کرده و طبیعی ست که تا اندیشه های خفت آفرین متقابل شان را درک و نفی نمی کرد، به اینها نمی رسید، زیرا که امکانِ دسترسی همه جانبۀ به این تجارب و عظمت هائی از این قبیل مسئله ئی نبود که در شرایط طبیعی، آسان به چنگ افتد.

     پنجم ـ و نهایتاً جانفشانیها، استقامت ها، تلاشها و تکاپوهای اسلامی ملت ما باعث شد تا قسمت مهمی از نیرنگهای دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی کشف و نقاط ضعف متعددی شناسائی شود. و هرگز آشنائی به حیله ها و ابعاد گسترده و متنوع روشهای استعماری و الحادی میسرمان نمی شد، اگر شهامتِ مردان مرد ما، خیابان ها و کوچه ها را از خون رنگین نمی ساخت، اگر مادرانی از تبار آزادگی و سلالۀ ایثار، جگرگوشه های نازپرور خویش را در چهارسوی محبت در بهای «رضای محبوب» و «رضوان معبود» به بیع نمی گذاشتند و ناوردگاه عشق به قرآن و اسلام را، حسین گونه با خون خویش آذین نمی بستند. اگر پدرانی شیردل و شیرشکار، بیشۀ هیبتناک سیر و سلوک به سوی محبوب را، با دادنِ میوه های دل و روشنائی دیدگان خویش، از لوثِ حرامیان و ددمنشان و… پاک نمی ساختند، آری به یقین میسر نبود، بویژه اگر شهداء بزرگوار 24 حوت و سایر یوم الله های مبارک نبودند.
پس خوش بادتان مقام و پر رهرو بادتان طریقی که بشریت تخدیر شدۀ عصر قدرت پرستی را آشنا ساختید به: انسانیتی نورانی و مهربار و ایثارانگیز و اسلامیتی بسیار نورانی تر و…
ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا*
این مقاله در جزوۀ جیبی تحت عنوان «نگرشی به قیام روز 24 حوت» در تاریخ حوت 1364 هـ ش، از طریق مرکز مطالعات و تحقیقات انقلاب اسلامی افغانستان به تیراژ پنج هزار جلد به چاپ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.