دسته‌ها
همسرداری و همسرگرایی

همسری و تملک – سرمایه ای معنابخش

  آنچه در زندگانی همسرگرایان تعالیجوی از جذبه و افسونی بخردانه و حکمت جوش برخوردار می باشد این نگرش است که: اینان نه تنها به همسر به عنوان شیئی و ابزار زندگانی ننگریسته، بلکه او را ـ به نوعی کاملاً ویژه ـ عامل و علت تبلور هویت، فردیت، غنا و آرامش خود می شمارند! و حکیم، به نیکوئی دریافته و میداند که: علت، در حوزة وجودی معلول خود چه نقشی دارد! اینان که به راز پرشکوه ازدواجِ یگانگی بخش رسیده اند، همسر را همان «سرمایه ئی» می شمارند که در حوزۀ همسرجوئی فقط و فقط با همان سرمایه می توان به «سود معنادهنده، غنابخشنده، زیباسازنده، آزادکننده و آرامش دهنده» دست یافت و لاغیر!

     سرمایه ئی که آنانرا در حوزۀ همسرجوئی از فقر وجودی می رهاند؛ از بیگانگی نجات می بخشد؛ از چنگال تنهائی آزاد می کند؛ از احساس تلخ تهی بودن رهایی می بخشد؛ سرمایه ئی که از بی پناهی و بی اتکائی نجات شان داده، پناه دل دلدارجویشان می شود؛
سرمایه ئی که آرامگاه جان آرامشجوی آنان گردیده و آیینۀ تمام نمای غنای وجودی آنان می گردد! و دقیقاً بر مبنای همین بینش و باور است که وقتی همسران از همة سربلندی ها، کامیابی ها، پیروزمندیها و بردها ـ در حوزه های دیگر بهره مند و اشباع شدند ـ خوب دقت شود ـ اشتیاق سربه زیری، شکست و باختنِ همۀ خود ـ در راه و در پای همسر ـ آنانرا به دروازة هوشربای همسر و همدم و معشوق می کشاند!

     تنها جا و موردی که همسرجوی بینشور واقعی، با اشتیاق و خرسندی شکست کامل خود را استقبال می کند، آغوش مهربار معشوق است! و تنها جائیکه می خواهد همة هستیِ خود را ببازد، کنار رضایت و خشنودی اوست. و فقط در همین جاست که همسرجوی راستین، همۀ فرزانگی های خود را فدای دلدادگی نموده و کمال بی بدیلی، سرافرازی، غنا و آرامش خود را از «پذیرش» معشوق و از گوهر یگانه شدن با او جستجو می کند!
به عباراتی دیگر: فقط در همین موقعیت وجودی است که همسرگرای واقعی از ذوق و اشتیاق «بُردن خالی و برکنار» می شود!
از آرزوی پیروزی دست می کشد! از میل رسیدنِ به حاکمیتِ همه جانبه تخلیه، تصفیه و… جدا گردیده و مرده و به دلدادگی و مهربخشی و… زنده می شود!
و این یعنی: تولدی دوباره، تولدی در نور و نشاط و آزادگی و آرامش و الفت و پاکی و دلدادگی و عشق!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *