دسته‌ها
انسان دلسوز به خویشتن

ویژگیهای آموزش و پرورش معنیدار

 مدخل:
این واقعیت تلخ و اسفبار را بناچار می باید پذیرائی نمود که در چند دهۀ اخیر اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ما بسیار متحول و متنوع بوده و کمبودهائی را بر مردم تحمیل نموده است!
واقع امر اینست که مردم ما ـ معمولاً و به اجبار ـ تجربه های تلخی را در زمینه های مختلف حیاتی، و گونه ئی از شکنجۀ زجرآور روانی را در زمینۀ تعلیم و تربیت پشت سر نهاده اند. طبیعی می نماید که اوضاع تحمیل شده، نتایج تخریبی زیادی را در زمینه های متنوع متظاهر و متبارز ساخته است که اگر بخواهیم دردبارترین، آسیبزای ترین و زیان آورترین آن پیامدها را فهرست نمائیم،
می توانیم در صدر از موارد آتی یادآور شویم:
* دامنه پیدا کردن بی سوادی و کم سوادی؛
* از میان رفتن جاذبۀ علمی ـ تحقیقی؛ که حتی در مواقع و زمینه هائی متأسفانه دامن مربیان را نیز گرفته است؛
* محوری و اصیل پنداشته شدنِ مادیات، رفاه مادی و راحتی های زیست مدارانه و غریزی؛
* تقلیل اعتماد و احترام نسبت به برخی از مربیان سیاسی ـ مذهبی؛
* کمرنگ شدن قوت ابتکار و اشتیاق تولید مواد علمی ـ پرورشی؛ هنری و…؛
باور و پذیرش این واقعیت ها ـ اگر چه در حدی بسیار کم ـ احساسِ ضرورتِ تلاش پژوهشگرانه در زمینۀ علوم پرورشی را از ناحیۀ همۀ دلسوزان روشن و اثبات میدارد؛ با همۀ اینها، آنچه مایۀ امیدواری می باشد اینست که: آنچه بر جان های مشتاق دانش و هنر و رشد و کمال و آزادگی ـ از جانب دشمنان شناخته شده و ناشناس ـ تحمیل شد به دلیل غیر فطری بودن، نفرت انگیز بودن، زننده بودن، تاریکزای بودن و…، خود بخود از محور توجه دور انداخته شده و آنچه مورد توجه و گرایش دلسوزانِ به امور تربیتی است هم ملایم و همسوی با فطرت می باشد؛ هم انگیزانندۀ روح دانش پژوهی و اشتیاق حقیقت یابی و شکوفائی کمال می باشد؛ هم بنابر طبیعت ذاتیِ خود نورانی و نورانیت بخش است؛ هم پرجاذبه می باشد؛ هم در شناخت بهتر انسان و ظرفیتهای بالقوه و قابل کشف و شکوفائی او کمک می کند؛
به هر حال؛ اینکه آموزش و پرورش چیست؟ اینکه گرایش و تکیۀ عملی به آموزش و پرورش چه آثاری داشته و چه تولید می نماید؟! اینکه تغذیه، شادابی و شکوفائیِ آن را چه امری به عهده دارد؟ اینکه دارای چه الگوها و روشها و ابزار و اهدافی می باشد؟ و اینکه از چه ویژگیهائی برخوردار تواند بود؟ بسیاری از اهل تحقیق و دانش و نظر چیزهائی گفته و نوشته اند! هر چند که از دیدگاههائی برخی درست و برخی نارسا به نظر رسیده است. چرا که جوامع و ملل مختلف هم از ابزار و روشهای مختلفی برای تحقق آن یاری گرفته اند، هم اهدافی متفاوت را مورد نگرش قرار داده اند!([1]) که یکی از آن جهات «مطالعۀ ویژگیهای اصلِ آموزش و پرورش» می باشد که عرایض آتی خود را متعهد شناسائی، تبیین و نگارش آن می شمارد؛
در این رویکرد ویژه، همۀ توجه نگارنده معطوف آنست تا جنبه های مثبت، کارآمد، شاداب سازنده، آزاد کننده و در یک کلام «توانمندیهای مثبت» و نورانی و در عین حال «ناشناختۀ» اصل آموزش و پرورش مورد شناسائی، تبیین و معرفی واقع گردد؛ البته بدین امید که مربیان تازه کار و کم تجربه را در زمینۀ «برنامه ریزیهای بهتر، شناخت ابزار مؤثر و کارآتر، فهم روشهای شکوفاننده و بالندۀ استعدادها، افزایش قدرتِ ابتکار و انتقال و هنر تدریس و… کمک نموده و در جهت تدارک جامعه ئی آگاه، مسئولیت پذیر، ارزش شناس و سعادتمند قرار دهد! هر چند که باور اغلب نظریه پردازان و دانشی مردانِ این خطه بر آنست که: تا کلیۀ واقعیت های تلخ حاکم بر نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعۀ ما به شرار نیستی سپرده نشده و جای آنها را اموری همسوی با فطرت انسانی و نظام ارزشی او نگیرند، چشمداشت رسیدن به نتیجه ئی رضایت بخش آرزوئی خردمندانه نخواهد بود! به هر حال، با امید رسیدن به آن رضایت شاداب سازنده، در این بخش از کلام، فقط به ذکر یکی از ویژگیهای محوری آموزش و پرورش بسنده کرده و سایر ویژگیها را در عرایض بعدی به تبیین خواهیم نشست.

——-
[1] ـ و هم اصل آموزش و پرورش را از جهات مختلف و در ابعاد وسیع مورد تحلیل، ارزیابی و تبیین قرار داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *