دسته‌ها
تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

و اما ششم جدی

   آنچه در این رابطه قبل از همه مایۀ تأسف و تأثر می باشد، اینست که درین زمان، در میان جامعۀ انسانی، نظام هائی وجود داشته باشند که اصالت و جوهره و عناصر بسیار برجستۀ انسانی را نادیده انگاشته و نظام را بر پایۀ عناصری گذاشته باشند که انسان را به اسارت و محکومیت همه جانبه می کشاند! و باز بدترِ از آن انسانهائی وجود داشته باشند که جهت اشباع هوس های بهیمی خویش نه تنها دست به تخریب و تلاشی هویت خود می زنند که برای تداوم این خفت و بلاهت حیوانی، بر همۀ این عناصر ضد انسانی، پرده پوشیده، صحه گذاشته و با نفاق و ریا شعارهای فرسوده و از میدان بدر شده ای را با آب و رنگ تازه ای، وقیحانه تکرار و تبلیغ می کنند!
ما بر این باوریم که اگر سوسیالیست های روسیه، کوچکترین توجهی به انسان و عناصر انسانی می داشتند، همین که یک مرتبه در مورد کودتای «تره کی» علیه داودخان به شکست مواجه شده بودند، نه تنها، ترمیم اشتباه را از راه تخریب و کودتای «امین» گذر نمی کردند که به هیچ وجه حاضر نمی شدند، در ششم جدی «کارمل» را با ده ها هزار سرباز وارد سرزمین شهادت پرور افغانستان نمایند.
بهر حال روسها پس از لشکرکشی هم، نه تنها متوجه عناصر انسانی نشدند که به صورتی هر چه هول انگیزتر از روز پیش، آزادگی و استقلال طلبی و پایمردی مردم را با گلوله و توپ و تانک و موشک و بمب جواب گفتند؛ جواب گفتنی که قلم یارای تصویر گوشه ای از جنایاتش را به هیچ روی نتواند حاصل کرد؛ جواب گفتنی که نیمۀ دوم قرن بیستم، هرگز جنایتی چنان سهمگین را به خود ندیده است. آنهم در قرنی که به نام «قرن فضا»، «قرن آسمان» و قرن… ملقب شده، ولی از گند و تعفن کردارش، نه تنها زمین و زمان سرافکنده و شرمگین است که می کوشد عشق تپنده و توفندۀ ایثارگران را بجای رسانیدن به آسمانها، با قدرت بمب های ناپالم به اعماق تیرگی و تاریکی زمین دفن نماید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *