دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

پی آوردهای اخلاق التقاطی

   کوشش پیگیر استعمار در صدسالۀ اخیر در مورد افغانستان صرف این مورد می شد که تا جائیکه میتواند اندیشه های محدود منحط ناسیونالیستی را در افغانستان گسترش داده و تشدید نماید تا به موازات آن، اخلاق تنگ نظرانۀ ناسیونالیستی رشد نموده، زمینه را برای تفرقه و نفاق و دشمنی های بی پایه و مایۀ ناخودآگاه، آمادۀ بهره برداری های استعماری بسازد.
ناگفته پید است که استعمار از این عمل چیزی جز ایده های پلید تخریبی نداشته و می کوشیده و می کوشد تا در کنار استثمار هر چه بیشتر زمینه های بارز اقتصادی و استعمار هر چه بیشتر ممالکی این چنین، لاشۀ کثیف خود را بر گستره ئی هر چه پهنه مندتر از محدودۀ متقدم پهن نماید.
مسئلۀ دیگریکه در این دوره بگونه ئی سخت استعماری در افغانستان واردش کردند، زمینۀ بررسی های به اصطلاح فلسفی و علمی موضوع اخلاق بود.
استعمار پس از دوره هایی از مراحل تکوین و رشد خویش به این واقعیت دردناک پی برده است که از برخی زمینه ها می شود از طریق استعمار فرهنگی داخل شد و زمینه را با علمی جلوه دادن به نفع استعمار مورد استفاده قرار داد.
و این درک از هراسبارترین و ضدانسانی ترین داده های تاریخ پژوهشهای زشت فرهنگ استعماریست، چه استعمار با علمی! جلوه دادن زمینه، نه تنها شخص را در مورد آن مردد و مشکوک و یا بی ایمان میسازد که ضرورت پشتیبانی کردنش، از این تردید و شک و بی ایمانی را، در وجدان شخص گرفتار شده به این دام مهیب استعماری، پدیدار می نماید.
لهذا استعمار با به اصطلاح، تراشیدن کند و کاوهای فلسفی ـ علمی در مورد اخلاق و داده های عملکرد به زمینه های اخلاقی و طرح نسبی بودن همة ارزشهای اخلاقی، این پندار را در میان عده ئی از درس خوانده های اخته شدۀ فرهنگ خودش در افغانستان تولید نمود که موضوع اخلاق مسئله ئی است نسبی و زادۀ شرایط تعلیم و تربیت محیطی و نیز زادۀ یک سلسله باورداشتهای سنتی و گاه خرافی!

    این بود که حساسیت در مقابل ارزشهای انسانی در میان آنهائیکه به مسائل سیاسی، اجتماعی اندک توجهی داشتند سرکوب شده و تبلیغات استعماری، نه تنها مانع رشد آنها شد که کوشید این پندار وقیحانه را در آنها بکارد که برای رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی جامعه باید به این نسبیت های زادۀ تعاملات اجتماعی و دست و پاگیر و از رشد بازدارنده، پشت پا زد.
ولی در عین زمان به گونۀ نامرئی و حیله گرانه ئی در میان توده و نیز آنهائیکه ساختۀ فرهنگ خودش بودند، اندیشه ها و گرایشهای اخلاق ناسیونالیستی را رواج و گسترش داد.
گسترش این زمینه در مورد مسائل سیاسی افغانستان بگونۀ روشنی اثرات منفی و استعماری خویش را به جای نهاد، طوریکه اگر کسی اندک بینش سیاسی میداشت و به ریخت نظام سیاسی افغانستان و به گونه ئی هوشیارانه تر، به ریخت دولت مردان این حکومت نگاه میکرد، به این ویژگی و این مشخصۀ بنیادکن این حکومت پی میبرد که نظام حکومتی افغانستان در دست گروهی معین و حافظ منافع گروهی معین و تبلیغ کنندۀ ویژگیهای گروهی معین و تابع اخلاق گروهی معین و پشتیبان اخلاق و آداب گروهی معین میباشد که خویشتن را از نسلی والا و خونی والا و از تباری برتر و برخوردار از زبان و فرهنـگ و اندیـشه ئی برین می پندارند ! و چه پندار احمقانه یی!
و اگر بخواهیم درست به علت و نهادهای ضعف حکومتهای پنجاه سالۀ اخیر افغانستان و پیشتر از آنان پی ببریم، ناگزیر میرسیم به این واقعیت که اگر حکومت و نظام سیاسی افغانستان تحت تأثیر اخلاق التقاطی و ناسیونالیستی نمی بود و می کوشید تا نظامی حافظ ارزشهای همۀ مردم را بر جامعه پیاده کند، نسبت کمبود افراد برجسته و کارکن به ضعف گرفتار نشده و نسبت ایجاد بدبینی در مردم، به این فلاکت نمی افتاد.
روی همین ملاحظات، چون مردم افغانستان از اخلاق سیاسی تکامل بخشی، در طی این مدت برخوردار نبودند و نبودِ این زمینه و عدم امکانات ناشی و زاده شده از این زمینه، توانسته است بجای تولید امکانات مولد و سازنده و وحدت بخش، آنها را در جهت تخریب و تلاشی و تفرقه بکار اندازد.
لذا نظام سیاسی افغانستان به جای تکامل و گسترش در جهت ارزشهای اصیل اسلامی و یا حتی ملی، در جهت ارزشهای استعماری و ضد انسانی گسترش یافته و در نتیجه به حکومت دلالان دست نشانده و تلاشی مملکت در زیر چنگال خونین استعمار انجامید.

     موارد پی آوردهای ناگوار اعتقاد و عملکرد به باورداشتهای اخلاق ناسیونالیستی در افغانستان در چند مورد بگونه یی روشن است که حتی بچه مدرسه ئی ها هم نه تنها از آن باخبراند که اگر بگونۀ خنده آوری بدان عمل هم میکنند، ما در این جا به چند موردیکه از همه روشنتر و بارزتر میباشد اشاره میداریم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *