دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

گروههای سیاسی اصیل اسلامی

  الف ـ اعتدال فرهنگی: گروههای سیاسی اصیل اسلامی افغانستان، نظر به عواملی که در کل فضای سیاسی افغانستان حاکم بوده و این عوامل وضعیت فرهنگی جامعه را در یک حالت تأثرانگیزی نگهداشته و همیشه کوشیده شده تا از رشد فرهنگی به ویژه در زمینه های سیاسی یی که میتوانند ذهنیت افراد را متوجه کردار حکومت و خاستگاههای نهادهای این کردار و گذشته از این دو، هدفمندی این کردارها نماید، جلوگیری به عمل آید، هر چند در ظاهر امر کوشش و جدیت شان بر این بود که خود را مدافع رشد فرهنگی و دانش بشری قلمداد نمایند، لیکن از آنجا که عملاً زمینه ها و عوامل رشد دهندۀ ذهنیت افراد به نابودی و نازائی و بطالت و بی اثری کشانیده میشده، ادعاهای اینان در مورد رشد فرهنگ و به ویژه فرهنگ سیاسی مردم افغانستان از ناکامی و خجالت برخوردار میشد.
با همۀ اینها، چون در جوامع طبقاتی، نمی شود جلو رشد همه جانبه را گرفت، علمیت و فرهنگ نیز گاهگاهی راه ذهنیت های روشن را بازیافته و در حدی نه چندان شکوفا و پیشرو و نه هم چندان عقب مانده و نازای به تبارز و تظاهر می پیوندد.
گروههای اصیل، بیشتر متشکل از کسانیست که با این گونه فرهنگ و علمیتی مجهز می باشند؛ لذا ما بهتر آن دیدیم که برای بیان ویژگی آنها، اعتدال فرهنگی را بکار گیریم.
اینان که در زمینۀ فرهنگی از اعتدالی بیشتر برخوردار میباشند توانسته اند از ابتکار و انسجام و برنامه ریزی و تصمیم گیری معتدلی در جهت تحقق اهداف سیاسی ـ اسلامی خود بهره ور شوند.

      باء ـ ضد دولتی: برخورداری از اعتدال فرهنگی و کسب تجارب معتدل سیاسی اینان را به این باور رسانیده است که وابستگی و آلت فعل دستگاههای قدرت، برای کسب قدرت و امکانات بیشتر شدن، از نظر سیاسی و احیاناً از نظر سیاست اسلامی، نمودار کنندۀ خامی سیاسی و در نتیجه ضد مردمی ـ اسلامی بودن آنان خواهد بود.
این اندیشه در کنار درک واقعیت های تلخ اجتماعی، آنانرا بر آن میدارد تا از نظر سیاسی جهتی را اتخاذ نمایند که کاملاً خلاف جهت حکومت باشد.
این اتخاذ جهت برای این گروهها سخت گران تمام شده و گاه تا حد فلج ساختن و بی اثر کردن فعالیتهای سیاسی شان ـ با استفاده از وسیله ها و بکار بستن حیله های شیطانی ـ وسعت و شدت پیدا میکند.
دولت اینان را بدترین دشمنان و رقبای خویش دانسته و همیشه برآنست تا آنانرا بنابودی بکشاند، چنانکه تاریخ معاصر افغانستان از دورۀ نهضت اسلامی و بارور سید جمال الدین تا هم اکنون که این مقاله قلم زده میشود کشیده است.

      جیم ـ تحرک:این گروهها مجبورند برای پیاده کردن اندیشه های خویش که همیشه با زمینه های سیاسی دولت در تصادم و اصطکاک میباشند بیش از دیگران به فعالیت بپردازند، چه از جانبی قسمتی از فعالیتها شان در برخورد باعمال دولت و حرکات ضد  مردمی و ضد اسلامی تلف شده و از جانبی هم قسمتی از فعالیتهای شان بگونۀ عرضی و فرعی و نه ریشه ئی، با اندیشه ها و باورداشتهای مردم عوام فریب در تضاد قرار داشته، و تلف می گردند. اینست که اینان باید، به اعتدال بخشیدن فعالیتهای شان، قدری بیشتر توجه نموده و فعالیت نمایند، اما از آنجا که امکانات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شان با آنچه در ایده آل و نظر دارند نامتعادل و گاه کمتر از حد مورد نظرشان است، همیشه قسمتی از خواستهای شان نامتحقق و در انتظار تحقق بسر می برد.

     دال ـ قدرت طلبی: اینان نیز برآنند تا با فراچنگ آوردن قدرت سیاسی جامعه، مردم را بسوی ایدئولوژی و نظام سیاسی اسلام رهنمون شوند، لیکن با همۀ اینها نظر به داشتنِ تضاد با دولت، از نظر تضاد روش سیاسی و غرابت خویش با مردم عوام، نسبت به برتری فرهنگی و دید بازخویش، و نظر به ضعف اقتصادی و عدم وابستگی تا هم اکنون جز در میان قشری خاصی از روشنفکرها کم اثر بوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *