دسته‌ها
همسرداری و همسرگرایی

گوهر یگانگی – اقلیم بالندگی

     در اقلیم نورانی و هوشربای دلدادگی و در بازار یگانگی و مودت که متاعی جز «از خودگذری و محبت» خریداری ندارد، همانگونه که هر نگاهی در پیِ قرائت غزلی آشنا در کتاب نگاهی دیگر است! و هر گوشی در جستجوی شنیدن زمزمۀ دلنواز و جذبه آموزی از نائی آخر، آفتاب عاطفه فقط زمانی می تابد که پیچک تُرد و شاداب عاطفۀ همسر، با همۀ زیبائی و گیرائی، جریان شورانگیز از خود بدر زدن و به دامان آفتاب چسپیدن را با شوری وصف ناپذیر به نمایش گذاشته باشد! و باران زلال عشق زمانی خواهد بارید که زمین دلدادگی با اشتیاقی شراره خیز، ایثارگرانه، و خودگریزانه، آغوش خویش را برای فرو نشانیدن عطش سیراب سازی باران عشق آماده کرده باشد!
ستیغ های پرشوکت و جلال دهش، زمانی از ژرفای ایثارگری و استسلام همسرگرایان سر بر می کنند که همسرگرای محبت پیشه، تمامی جواهر پنهان کرده و در گنجینۀ «غنابخشی» را به پای همسر می ریزد! ورود بار نوازشهای آرامش دهنده، فقط آن گاه راه دریای وجود مهرجویش همسر را به پیش می گیرند که این دریا، با همۀ توان آهنگ آن کرده باشد تا با دهشی حیرتبار، باروریِ ابرهای سیل انگیز و رودپرور را به عهده گرفته باشد!

     گویا سرشت این اقلیم را با ایثار و دهش و غنا بخشیدن ـ به طرف دیگر ـ سامان بخشیده و از توفان متلاطمی که «رمیدنِ از این نیمۀ خویش، و فرا رفتنِ به آن نیمۀ دیگر خویش» را به پا کرده است، رنگ و رونق بخشیده اند! چرا که در این اقلیم، همۀ ابعاد وجود همسرگرایان به گوهر همنوائی بدل شده و تمامت انرژیها، ظرفیت ها و امکانات وجودیِ هرکدام از طرفین در جهت غنامندی، امنیت فزائی، آرامش دهی، شادابی بخشی و کمالِ طرف دیگر قرار گرفته است! و این حق مسلم انسان همسرگرای بوده و منطق پویای حقیقت همسرگرائی را شکل و رنگ بخشیده است. چرا که هر جزء از وجودش آهنگ آن کرده است تا به عنوان نیمۀ مکمل آن نیمة برونی، اولاً خود را در او غرقه ساخته و کمال و تمامیتِ خود را در تبلور فردیت و کمال او جستجو نماید، و ثانیاً به هیچ قیمتی نتواند نقایص و نارسائیهای وجودی ـ و نه وهمی، اعتباری، پنداری ـ او را تحمل کند!
این کارها ـ بنابر طبع فراروندۀ این اصل ـ بیشتر در موقعیت هائی خود را نمایان تر و روشن تر به نظاره خواهند گذاشت که پای گوهر دانش و بینش و رشد و غنای علمی ـ اشراقی طرف به میان آمده و بخواهد او را در عرصۀ خردورزی، حکمت جوشی و جلوه های هوشربای کشف و اشراق به «میدانداری سرفراز» بدل نماید.
در واقع، آنچه به این امر ربانی زیبائی و جلال بخشیده و آن را از جاذبه ئی نوازشگر و سکینه افزای برخوردار می سازد، حضور شکوفا و طراوت بخش و فعال همنوائی در همۀ عرصه های وجودی بوده! و آنچه درخشش مداوم گوهر یگانگی را در این اقلیم به ضمانت برخاسته نیز، همان همنوائی معنیدار می باشد و بس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *