دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

1 ـ اختناق سیاسی:

  تاریخ سیاسییِ پنجاه سال اخیر افغانستان مملو از مصائب و بلاهائی ست که از جو اختناق بار سیاسی تحمیل شده از جانب حکومتهای استبدادی ـ استعماری محلی پای گرفته است.
این مسئله در تاریخ نهضت افغانستان بقدری روشن و چشمگیر است که اصولاً نیازی به آوردن مثالها و نقل قول ها نخواهد بود.
تنها دلیل روشن و مقنعیکه هر صاحب اندیشه و احساس اجتماعی را بتأثر و تأسف وادارد اینست که نظام سیاسییِ افغانستان در این برهۀ از زمان و درین تاریخ از تعاملات سیاسی ـ اجتماعی دوران، حکومت شاهی بوده است، آنهم حکومت شاهی یی که پس از سی سال حکمروائی جهت قانونی و شرعی جلوه دادن هر چه بیشتر فعالیتهای استعماری خویش چرند و پرندهای غیر عادلانه، نابخردانه و ضد انسانی یی را تحت پوشش عنوان قانون اساسی بر مردم تحمیل کرده است.

     اگر کسی فرصتی و مجالی داشته باشد و نیز حوصله ئی سرشار، و بخواهد موارد چشمگیر اختناق این دوره را بررسی نماید کافی است به مواردی اکتفا کند که نسبت روشنی چشمگیرش حتی حکومت نتوانسته است آنرا در زیر قیچییِ مطبوعات قرار دهد؛ یقیناً محقق میتواند به موارد بسیار زیادی برخورد نماید که در حوصلۀ بررسیهای چند جلد کتاب باشد. به عقیدۀ نگارنده لازم نیست اعترافات سردار محمد داود خان صدراعظم ظاهر شاه را در مورد جنایات این خانواده از نوشته های خودش مورد بررسی قرار دهد، چه درینجا امکان تهمت زدن هایی نیز میرود؛ و همچنان لازم نیست موارد فاش شدۀ بعد از حکومت ظاهرخان را به تحقیق بنشیند، بلکه همان موارد چشمگیر دورۀ خود ظاهر و نادر و قبل بر آنان کافی خواهد بود.

     لذا زمینه های فسادباریکه اختناق سیاسی این دوره ببار آورده بود نمیتوانست به طور همه جانبه سرکوب کنندۀ ذهنیت تعالی جویانه و رشد یابندۀ سیاسی اجتماعی تاریخ این دوره باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.