دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

1 ـ تحریف ایدئولوژی اسلامی

این مسئله از واضحات است که ایدئولوژی سیاسی اسلام توسط قدرت پرستان خداناشناس از مسیر اصلییِ خود منحرف شد، لیکن نه به گونه یی که همگان بتوانند به درک این مسئله نائل آمده و از نتایج تخریبی آن در زمینۀ اجتماعی بگونه ئی ژرف نگرانه آگاهی حاصل نمایند؛ چه این مسئله با زرنگی و دقت قابل توجهی انجام شد تا اینکه باورمندان به ایدئولوژی سیاسی اسلام همین نسخه های مسخ شده و بدلی را بجای اصل گرفته و به آن عادت نمایند، که نمودند.
روی دیگر سکه از جانب استعمار و دشمنان این ایدئولوژی در طول تاریخ رشد سیاستی بنام اسلام این بوده است که عده یی ناباور به این مکتب برای تخدیر افکار مردم و غیر انسانی جلوه دادن مفاهیم آن و نیز منافق شناسانیدن باور دارندگان آن، گاه مفاهیم آنرا دگرگون و تحریف کردند و گاه خود در لباس مکتب و مؤمن به مکتب، اخلاقاً بر ضد آن عمل کردند؛ تا آنجا که در سرزمینهای اسلامی این یک امر کاملاً طبیعی است که هرگاه شخصی ناشناس دعوای روحانیت و اسلامیت نماید تا دیرگاه نظر مردم درباره اش شک آلود است.
تهمت های دولت های ضد مردمی را، نسبت به گروههای اصیل، که جهت سرنگونی های این دولت ها فعالیت می کرده اند، بر آن دو بیفزائیم متوجه خواهیم شد که زمینۀ جذب یک گروه اصیل محدود میشود در پهنۀ جغرافیاییکه در اثر برخورد اصولی و درست توانسته است شناخت، اعتماد و آگاهی ئی را تولید کند.
نبود سواد و حتی کم سوادی پنج درصد سوادداران نیز توانسته است زمینه یی باشد برای عدم توانمندی و عدم آماده ساختن زمینۀ روشن شدن مفاهیم و رسیدن به روح سیاست اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *