دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

2 ـ جو طبقاتی حاکم:

این مسئله خود روشن تر از آنست که لزوم شکافتن تفصیلی موضوع را در برداشته باشد، چه زمانیکه نظام سیاسی جامعه مبتنی بر حکومتی شاهی و خصلتاً و ذاتاً طبقاتی باشد، نمیتواند در بردارندۀ عناصر غیر طبقاتی و سیاسی بوده و جامعه را به سوی هدف مندی و غایتی واحد رهنمون شود.
نظام شاهی در جوهر و خمیرۀ خویش طبقاتی ست و نیز حامی و حافظ روابط طبقاتی، اینست که عملاً و علناً درین دوره، نظام سیاسی حاکم بر افغانستان حامی دارندگان ثروت و مکنت میباشد و اگر خلاف این امر هم مشاهده شود معلوم است که جامعه و نظام سیاسی حاکم بر جامعه در جهت خلاف حرکت قانونی یا خلاف سنتهای حاکم بر روابط سیاسی ـ اجتماعی حرکت نموده است.
لذا درین دوره ها نه تنها جو حاکم بر روابط اقتصادی سیاسی افغانستان حاکمیت ظالمانۀ طبقاتی بود که هدف مندی این حاکمیت درین مسیر رشد شتابناک و متلاشی سازنده یی را تعقیب میکرده است.
این ویژگی یا عامل تخریبی، حتی در دورۀ حکومت داودخان که بنا به ادعاهایی کمونیستی بوده است، بگونۀ روشنی خود را بر اذهان میکوبید.
حتی یکی از علل مهم و برجسته ئی که فعلاً عده یی با وقاحت و نیز با قاطعیت به نهضت ضد کمونیستی افغانستان تهمت فئودالی و سرمایه داری را میزنند همین وجود روابط ظالمانۀ حاکم بر اقتصاد سیاسی افغانستان بوده است. چه این روابط در دوره های مختلف و طولانی تاریخ سیاسی حاکم بوده و نیز به حیث یک هدف از جانب حکومت و جانبداران به این سیاست اقتصادی تعقیب میشده است و تا حدی هم درین اواخر. اگر از واقعیت های جاری نگذریم، این امکان که سرمایه داران و ملاکین بزرگ در زمینۀ تحریض و تحریک مردم علیه حکومت کمونیستی دست داشته باشند کمتر میرود، لذا عده ئی کل حرکت را بر همین جزء رجعت داده و آنرا فئودالی توصیف میدارند.
صرف نظر از عدم شناخت درست اینان از زمینۀ سیاسی افغانستان، در مورد این تهمت بندی ها نمیشود عوامل استعماری و به ویژه عوامل وابستۀ به شوروی را نادیده گرفت.
به هر حال آنچه توانسته است زمینه و عاملی باشد حرکت مردم بسوی مبارزه یی ضد حکومتی در افغانستان را، و نیز در جهت تحقق و یا آرزوی تحقق حکومتی عادلانه تر و اسلامی، مسئلۀ جو روابط طبقاتی حاکم بر افغانستان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.