دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

2 ـ حکومت شاهی

   حکومت شاهی یعنی حکومت روباهان مکار و گرگان دزد و موشان زراندوز؛ و اگر درست برداشت کرده باشیم و درست به کنه و ریشۀ روانشناسی اجتماعی آنانی که به اختراع و تسمیۀ فاقه زده هائی بس تهی دست و تهی مایه به نام «شاه» و در مقابلش «گدا» پرداخته اند رسیده باشیم، نتیجۀ روشن آن، این خواهد بود که علت اصلی وجه تسمیۀ اینان به شاه، چیزی جز احساس زبونی، ذلت، فقر و تهی مایگی به معنای وسیع کلمه نخواهد بود.
لذا همین زمینه، مایه ئی میشود برای فرار اینان از زمینه هایی که به اجبار آنان را به واقعیت وجودیشان آشنا میکند و این خود همان چیزی است که اینان از آن در هراس اند و برای فرار به این همه ابتذال پناه برده اند. و حکومت های شاهی افغانستان نیز، چه اینان با همۀ گرایشهای الحادآمیز کفرمآبانۀ خود، دم از مذهب و سنت و ایمان و الحاد به میان میآوردند.

     اینان که همۀ ویژگیها، اعمال، پندار و گفتار ملحدین را دارا بودند، لیکن چون به نفع شان بود از کفر و الحاد اظهار انزجار میکردند. اینان که بدترین خفقانهای الحادآلوده را بر مردم تحمیل میکردند، لیکن بی شرمانه دم از آزادی و بدتر از آن پشتیبانی از مکتب آزادی جویانۀ اسلامی میزدند.
اینان که بدترین بیعدالتی ها را در زمینۀ حقوق مردم مرتکب میشدند و بدتر از آن، زمینۀ بی عدالتی را تحکم می بخشیدند، نه تنها دم از عدالت میزدند که می کوشیدند غیر از خود تمام جهان و تمام حکومتهای عالم را ناعادلانه جلوه دهند.
حکومت ظاهرشاه برای حفظ منافع استعماری خویش، می کوشید تا چهرۀ سوسیالیسم را طوری ترسیم نماید که در کنار تصویر بربریت و آنارشیسم ضد انسانی بتواند حس نفرت و انزجار شدیدی را نیز تداعی نماید. لیکن همین حکومت،؛ آنگاه که از جانب مردم احساس هراس می نماید خود جهت سرگرم نگهداشتن ایشان و نیز ایجاد تفرقه و پراکندگی و تجزیۀ عناصر فعال، اندیشه های مارکسیستی را وارد و فعال می سازد.
لیکن روی هم رفته با آنچه در سایر نوشته ها آمد و مکارگیهائی که دولت ظاهر خائن در مورد سیاست افغانستان بازی کرد، دو موضوع را توانسته بود در جریان ذهنیت مردم قرار دهد.
یکی، آزاده بودن حکومت خود و دیگری ضد انسانی بودن حکومت و رژیم سوسیالیستی روسیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *