دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

2 ـ عدم رشد اخلاق اسلامی:

این مسئله نیز از توجهی ویژه و نقشی فعال و نیرومند برخوردار میباشد، چه اگر اندیشه های اخلاقی و اخلاق سیاسی اسلام در میان مردم به روشنی قابل لمس میبود، میتوانست انگیزۀ خوبی باشد برای جذب اندیشه های دیگران که بگونه ئی ناروشن و انحرافی ادعای پیروی از اخلاق اسلامی را داشتند.
همانسان که قبلاً بیان شد، اصول اخلاق سیاسی اسلام در افغانستان بدست فراموشی سپرده شده بود و آنچه در جامعه تحت این پوشش مقدس به کار بسته میشد مسایلی بود که در رابطه با خود و خودپرستی های کودکانه، تحت این عنوان جا زده شده بود و خصلت جاذبه و انگیزانندۀ خود را از دست داده و از تحرک و پویائی باز ایستاده بود؛ و اگر درین میان عده یی بگونۀ انفرادی و یا گروهی، بر آن بودند که از اخلاق و مشی سیاسی اسلامی پیروی نمایند، هر چند نسبت عدم پیروی دیگران، این اعمال نمیتوانست در آشفته بازار اخلاق غیر اسلامی رشد نماید، تعدادشان چنان اندک بود که در چشم انداز عده یی بس قلیل قرار داشتند.
از جانبی چون در زمینۀ اخلاق، ارزشهای اخلاقی حاکم، غیر اسلامی بود کمتر کسانی عشق به گرایش درین زمینه ها را داشته و به این قلمرو وارد میشدند.
بررسی همه جانبۀ این زمینه، موضوع را بدرازا کشانده و ما را از دنبال کردن مسئلۀ اصلی باز خواهد داشت، لذا اگر به اختصار درین زمینه ها وارد میشویم خوانندۀ گرامی ما را خواهد بخشید.
اخلاق سیاسی درین مملکت از مسیر اسلامی خارج شده و در موارد مختلف به ضد خویش بدل شده.
ملیت گرائی جای مکتب گرائی و پیروی از اصول ایدئولوژی اسلامی را گرفته و رشد یافته، و روح ناسیونالیسم منحطی را در کالبد این سرزمین حاکم ساخت. آنهم تا آنجا که مردم را در مسیرهای متضاد و متخاصم با ایجاد هدفمندی های متضاد و غیر انسانی در زمینه به حرکت درآورد.
از یک طرف منطقه گرائی تخدیر کننده و بی اصالت موهوم را در ذهنیت ها کاشت تا روح ایدئولوژی وحدت گرای اسلام را تحت شعاع خود قرار دهد؛ و از دیگر سو به اشاعۀ گرایشهای ناسیونالیستی زبانی پرداخت.
قومیت پرستی و پیوندهای پلید خونی را در اکثر مناطق رواج بخشید و بر آن اختلاف مذهب را علاوه ساخت.
پی آوردهای شکنجه دهنده، متلاشی سازنده و دردبار روحیۀ ناسیونالیستی حاکم بر سرنوشت سیاست افغانستان آنقدرها روشن و قابل لمس میباشد که هر صاحب چشم و گوشیکه جهت مسافرت هم یک هفته را در آنجا گذرانیده باشد حتماً آنها را به تجربه بسته است. بیهوده خواهد بود اگر در بازار اندیشه هایی اینسان متضاد و آشفته، توقع پیروزی اندیشه های والای اسلامی را داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *