دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

2- ویژگیهای بعد از پیروزی

   به همان اندازه که ویژگیهای قبل از پیروزی این گروهها، چشم گیر و بحث انگیز مینماید، ویژگیهای بعد از پیروزی اینان نیز بحث انگیز، قابل دقت، دردبار، نفرت انگیز و چشم گیر است.

    الف ـ خودپرستی: اینان پس از پیروزی به گونۀ وحشیانه ئی انساندوستی را رها کرده و به خودپرستی و برآورده ساختن هوسها و اشباع عقده های خویش میپردازند.

باء ـ قدرتپرستی: ایدۀ تحقق سیاست سالم، نظام اقتصادی سالم، نظام فرهنگی سالم، نظام اخلاقی سالم و… پس از پیروزی بدل میشود به پذیرش و پرستش قدرت بجای همۀ اینها.([1])
این ویژگی خود میتواند زمینۀ اشباع ویژگیی نخست باشد.

جیم ـ امتیازطلبی: اینان به همان اندازه که قبل از رسیدن به قدرت دم از عدالت و ضرورت ایجاد نظام عادلانۀ اقتصادی میزنند پس از پیروزی در جهت امتیازطلبی فعالیت و تأکید داشته و عملاً میکوشند.
حضور و تلاشیِ نظامهای طبقاتی رژیمهای صدسالۀ اخیر افغانستان را باید ناشی از همین دیدگاه دانست و به تعلیل نشست.
البته جای تأکید نیست که رژیمهای داود، ترکی و امین، نیز ازین بی خردی و ایدۀ ضدانسانی بی بهره نبوده اند.

    دال ـ استعمارگری: تاریخ سیاسی معاصر افغانستان به وضوح نشان میدهد که همین گروههای سیاسی غیر مذهبی، آنگاه که بر سریر قدرت تکیه زدند، مبارزۀ منظم و تشکیلاتی شان مبدل میشود به یک شبه مبارزۀ شیادانه و فریب کارانه و غیر منطبق با اصول ایدئولوژی شان.
علت این امر را شایسته آنکه در عدم کارآیی ایدئولوژی سیاسی شان به کاوش پرداخت.
درین دوره است که اینان به ضعف ایدئولوژی سیاسی خویش پی میبرند، لیکن از آنجا که شهامت طرد و نفی پایگاه های به قدرت رسانندۀ ایدئولوژی سیاسیيِ خویشرا ندارند، دست بیک نوع شیادی و استعمارگری و تجارت سیاسی میزنند.

    هاء ـ ناکامی: و اگر قرار باشد کامیابی را در راه یافتن به قلب و اندیشۀ مردم بدانیم اینان صددرصد ناکامند! ولی اگر کامیابی را در تصاحب قدرت و رسیدن به قدرت سیاسی، معلوم است که از کامیابی برخوردار شده اند.
اگر بخواهیم علل پیروزی اینان را فهرست وار بیان کنیم میتوانیم از آنجمله به پیروی ایشان از اندیشۀ التقاطی و پناه بردن شان به کودتاها و تشکیل جبهه های مؤتلفۀ التقاطی، و عدم حساسیت نسبت به وابستگی و گاه، علناً و عملاً به استعمار خارجی تکیه کردن، و توجیه سازی و زمینه پردازی های نکبت بار و عدم ایمان به مسئولیت اخلاقی و ایمانی و… را، یادآور شویم.
همین جا این نکته را نیز روشن کرده باشم که از دیدگاه ما، یکی از علل نابودی شان نیز همین مسایل و به ویژه اندیشۀ التقاطی آنان می باشد.

 [1] ـ تلاش برای کسب قدرت بیشتر و رسیدن به نظام سیاسی از طرف برخی از این گروهها تا آنجا نمایان است که گاهی، اخذ پست های دولتی، رسیدن به وکالت و… هیچ، که نمایندۀ انتصابی وکیل سنا شدن، هم درین زمینه موفقیت محسوب میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *