دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

3 ـ غرب زدگی

   غربزدگی در میان تحصیل کرده های قبل از سال 1340ـ هـ . شمسی یکی از وجوه مشخصی است که برای هر یک از آنهائیکه در زمینۀ فرهنگ و شناخت اجتماعی فرهنگیان افغانستان از نزدیک آشنائی دارند کاملاً روشن و طبیعی می نماید.
بیشتر حکومت داران دوره های نادر، ظاهر و قسماً داود را تحصیل کرده های آمریکا، انگلیس، فرانسه و… تشکیل میدادند و ما بعد از دورة صدارت سردار محمد دوادخان است که مشاهده می کنیم اندک اندک بورسهای روسیه نیز در کنار سایر ممالک، به میان می آید، و این امر هم به خوبی روشن بوده که چون اکثریت محصلین نظامی افغانستان حتمی بود که باید میرفتند به روسیه؛ لذا این زمینه، باعث گشودن ابواب دیگری بر روی محصلین افغانی در سایر زمینه های به اصطلاح علمی شد.

    با همۀ اینها چون حکومت متمایل به سرمایه داری غرب بود، و نیز چون اکثریت تحصیل کرده های غربی لذت دوران تحصیل در غرب را زیر دندان داشتند، و نیز از نظر اخذ پست ها و امتیازی های دولتی در حال، از برخورداری استفاده میکردند، زمینۀ ترغیب به غرب و تبلیغ غرب بیشتر بود.

    ما در نوشتۀ دیگری از استعمار فرهنگی روسها و نیز روشهای استعماری آنان درین مورد حرفهایی داشتیم، و نیز بیان کردیم که گروندگان به اندیشه های سوسیالیستی وارده از روسیه را چه کسانی و چه قشری از مردم تشکیل داده و از نظر رشد فرهنگی در چه مرحله و درجه و سطحی قرار داشتند. اینک درین مورد این واقعیت را بیان میداریم که یکی از علتهای عمده و برجسته و تعیین کنندۀ رویکرد روسها به کودتا در افغانستان نیز، همین مسئلۀ عمده بود، چه روسها به درستی لمس کرده بودند که از طریق گرایشهای ذهنی و باورداشت به سوسیالیسم و در نتیجه از طریق انقلاب سیاسی ـ اخلاقی؛ و یا به پندار خودشان از طریق بروز انقلابی که ناشی از ضرورتی تاریخی باشد، نمی توانند بر سیاست و در سرنوشت همه جانبۀ مردم افغانستان فرمانروائی حاصل نمایند.
از جانبی ترس از ظهور انقلابی ملی ـ اسلامی و ایجاد حکومتی آزاد داشته و برین ذهنیت، هراس زاده از ذهنیت و رقابت استثماری با استعمار پلید غرب، افزون شده و آنان را بدان واداشت که اینک، برین سرزمین روا میدارند. لذا وجود حکومت فرهنگ غربی بر ذهنیت عدۀ زیادی از حکومت کنندگان دوره های قبل، و نیز، ادامۀ تبلیغ و ترغیب مردم از جانب این غرب رفته ها در جهت فرهنگ و به ویژه فرهنگ سیاسی غرب باعث آن شد که حکومتهای روسیه گرای و به شکل اخص آن حکومت های ترکی و امین از همان روزهای نخست دچار مخاطرات شده و در نهایت امر فلج گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *