دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

3 ـ منطقه ئی:

  در کنار گرایشهای ناسیونالیستی نژادی و زبانی در افغانستان به گرایشهای منطقه ئی نیز برمیخوریم، در این زمینه نیز، استعمار توانسته است پندارهایی را در ذهنیت ها به وجود آورده و مفهوم خود برتربینی منطقه ئی را ایجاد نماید.
در بررسی وضع گروههای سیاسی افغانستان و به ویژه گروههای اسلامی شیعه، ما به درک بارز اخلاق ناسیونالیستی برخورده کرده میتوانیم، تا آنجا که یکی از علل عدم گسترش برخی از این گروهها را در همة ولایات افغانستان، می شود در پیروی از همین اخلاق دانست، چه در غیر این صورت از نظر قوانین تکوینی و رشد گروههای سیاسی، می بایست ما شاهد پهنه مند بودن گروههای اقلاً پیشرو میبودیم که نیستیم.
این مسئله معنای آن را نمیدهد که این بدبختی دامنگیر سایر گروههای سیاسی اعم از اسلامی و غیر اسلامی نیست، بیشترین درصد اعضای حزب پرچم را کابلی ها تشکیل میدهند، چرا؟ در کنار سایر عوامل برشمرده شده، یکی هم این.
گزینش و گرایش به اخلاق ناسیونالیستی از یک سو؛ و علل برشمرده شدۀ سابق از دیگر جانب باعث آن شد که بازهم در مورد سیاست ملی و اسلامی افغانستان مردم دچار تفرقه و تلاشی شده و از سازمان دهی و سازمان یابی درست و مستحکم، برخوردار نگردند، هر چند این پوششها را همه برای بهتر سازمان یابی و بهتر سازمان دهی تراشیده بودند، تا آنجا که این خزعبلات بتواند نوعی اندیشۀ مبتذل خود برتربینی را در باور دارندگان بخویش ایجاد نمایند.

     اخلاق ناسیونالیستی، این نیروی تخریبی را دارد تا در باوردارندگان خود این پندار واهی و خیال پرورانه را ایجاد نمایند که ارزشهای یک نژاد ویژه، نژادیکه در منطقة ویژه، میزیند و با زبانی ویژه گفتگو میدارند، و نیز، فرهنگ یک نژاد ویژه و اخلاقیات یک نژاد و عواطف و احساسات و شعر و هنر و صنعت و حرفه های یک نژاد ویژه نسبت به همة نژادها، برتر بوده و گاه حتی این پندار را در آنان خلق میکند که آنان از زیبائی ها و احساس زیباپسندی ئی والاتر، برخوردار میباشند! این است که پی آوردهای این خود برتربینی ناسیونالیستی و عمل کرد بدین اخلاق و گرایش به ارزشهای این سیرۀ خیلی خیلی وخیم، تخریبی و ضد انسانی میتواند باشد. چه روی دیگر این سکۀ شیطانی، جز مردم کم بینی، در همۀ ابعاد و زمینه های برشمرده شده نتواند بود! و این دو بدترین و تخریبی ترین نتایج را ببار خواهد آورد که با همة فریبندگی ظواهر، بدترین ثمرات را در جامعه ئی چون افغانستان ببار آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *