دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

4 ـ وجود روابط اقتصادی آزاد

  طوریکه همه میدانند افغانستان یک مملکت فقیر و عقب نگهداشته شده بوده و از نظر اقتصادی، روابط آن به دستگاه و نظام اقتصادی ئی میماند که آن را میتوان نیمه فئودالی اصطلاح کرد.

     گفتن ندارد که در نظام طبقاتی ارباب ـ رعیتی، روابط اقتصادی آزاد حکومت داشته و از طرف قدرت سیاسی نیز مورد حمایت قرار میگیرد. لذا دو موضوع به یک باره جلوه میدارد: نخست احساس میل به روابط آزاد اقتصادی و ضرورت حفظ آن؛ و دوم، احساس نفرت نسبت به روابط اقتصادی غیر آزاد و ضرورت طرد و نفی آن. و البته این هر دو احساس، از جانب صاحبان ثروت و مکنت و آنانیکه از نظر اقتصادی وضع برتری دارند بیشتر.
این نتیجۀ طبیعی روابط اقتصادی حاکم بر سرنوشت چند صد سالۀ این مردم بوده و از طرفی همیشه حکومت کنندگان کوشیده اند تا آن را وجهه ئی اسلامی بخشیده و غارت گریهای خود را قانونیت بخشیده و مشروعش جلوه دهند، و مردم بیچاره هم، نظر به عدم شناخت حدود درست اقتصاد اسلامی به اثر تبلیغات و تکرار آن، بدین پندار رسیده اند.
از جانبی نفسِ مسئلة آزادی، اگر چه نامشروع، بیرویه و غیر انسانی هم که باشد ـ هر چند که دیگر نمی شود بدان نام آزادی داد و بهتر است آن را بی بند و باری نامید ـ مردم را چنان پرورده است که حتی یک مغازه دار جزء و کسبۀ به اصطلاح «صبح بکار ـ شب بدرو» هم حاضر نیست از سیره و یا به اصطلاح امروزی: از اقتصاد سیاسی باز و یلۀ بی جلو، دست کشیده تن به ضوابط اقتصاد سوسیالیستی بدهد.

     تجربه در اکثریت جوامع کنونی این واقعیت را به اثبات رسانیده است که رویکرد و یا راضی بودن به اقتصاد سوسیالیستی جز از جانب دو تیپ و دو قشر اجتماعی، هرگز موردی نداشته است. نخست محرومیکه از روابط اجتماعی سوسیالیستی ناآگاه بوده و خوش باوری و آرزوهای سرکوفته بوی آن ذهنیت را به بار آورده است و یا عده ئی که در آرزوی قبضه کردن قدرت سیاسی و در نهایت اقتصادی و… بنام مردم بوده اند. حساب اولی کاملاً روشن و جداست، و اما هر چند علت رویکرد این دستۀ دوم نزد آنهائیکه مثل مردم افغانستان تجربه ئی سیاسی ـ اجتماعی را تحت پوشش گرایش و رسانیدن مردم به سوسیالیسم پشت سر نهاده اند کاملاً روشن می باشد. لیکن نزد بعضی ها هنوز علت اصلی مسئله روشن نیست. زیرا هر چند که اینان همیشه بر آنند تا هدف اصلی خود را ـ گلاب به صورت ـ تحقق اهداف انسانی! ایفای مسئولیت! و چیزهای دیگری که هرگز بدان باور ندارند و با اصول مکتب شان قابل توجیه و تفسیر نمی باشد، ذکر کنند، امّا هدف اصلی همان رسیدن به نعمت های چپاولگرانه است. و نیز، یکی از علل اصلی ئیکه اینان تأکید می نمایند تا بیوگرافیهای عده ئی از حکومت کنندگان سوسیالیست را بچه های تازه وارد مطالعه نمایند هم همین مسئله تشکیل می دهد. شاید در این رابطۀ ویژه، عده یی بخواهند تا مسئلۀ پندآموزی، عبرت گیری و به ویژه تشجیع روحیۀ گرویدگان را بیان نمایند که اتفاقاً دوتای اول بیمورد بوده و در مورد سومی هم بعد از دست کاریهای عده ئی به اصول اندیشۀ سوسیالیستی و قبول پارلمان ترسیم، خود به خود مسئلۀ قبول رنج و تشدید هراس منتفی می شود.

    بهر حال، اصل مسئلۀ وجود اقتصاد باز و غیر اسلامی حاکم بر سیاست اقتصادی افغانستان خود یکی از برنده ترین سلاحها و یکی از ارکان برجسته ئی بوده که مردم را درین نبرد خونین در مقابل روسها به مقاومت واداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *