دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

8 ـ افشاگری های رژیم گذشته

    این مسئله در سرنوشت سیاسی امروز افغانستان تاثیر به سزائی داشته است که تا دو سال قبل همۀ رژیم های حاکم بر افغانستان، مخالف مارکسیسم بوده و طبعاً منافع شان ایجاب می کرده است که علیه سیاست، اخلاق سیاسی، اقتصاد و نظام اقتصادی، فرهنگ، هنر و سایر زمینه های رژیم سوسیالیستی تبلیغات و گاه توطئه های دامنه داری را انجام دهند.
برجسته ترین ضعف و منزجر کننده ترین ویژگی حکومت و رژیم سوسیالیستی نزد همۀ غیر مارکسیست ها، مسئلۀ عدم موجودیت آزادی در ابعاد سیاسی، مذهبی، اقتصادی و حتی هنری می باشد. و طبیعی است که حکومتهای غیر سوسیالیستی با استفاده از این واقعیت خشن و دردانگیز و زمانی با مبالغه و غلو در این زمینه ها بکوشند تا ذهنیتی نفرت بار و خشونت آمیز را نسبت به سوسیالیسم در مردم بارور ساخته و احساس ضرورت وجود این ذهنیت را در مردم زنده نگهدارند.
لذا همیشه اظهار می کند در مارکسیسم آزادی بیان نیست، در سوسیالیسم سیاست اقتصادی دولتی و غیر آزاد است، در سوسیالیسم انتقاد از سوسیالیسم در رابطه با سایر ایدئولوژی های سیاسی مجاز نیست، در سوسیالیسم داشتن مذهب آزاد نیست و… که بدبختانه همۀ اینها هم در حد خودش درست هم هست؛ و بدتر از آن در سوسیالیسم نه تنها وجود دیکتاتوری پرولتاریا هست که این هستن به عنوان ضرورتی تاریخی بر اذهان تحمیل هم می شود.

     لذا بخواهی نخواهی، آنکه از اینگونه آزادیها ولو به طور نسبی هم که بهره گرفته و تجربه کرده باشد، نه تنها حاضر نیست که رژیمی اینهمه محدود و با آنهمه ادعاهای پرطمطراق و دروغین را بپذیرد که در جهت مخالفت با آن نیز قیام خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *