دسته‌ها
هنر

طرح خط «خموشی»، «آدم» و «بی صدا» اثر عارف بالله علامه تابش (ره)

طرح خط «خموشی»، «آدم» و «بی صدا» اثر عارف بالله علامه تابش (ره)

برای نمایش در ابعاد اصلی روی عکس کلیک کنید

طرح خط «خموشی»، «آدم» و «بی صدا» اثر عارف بالله علامه تابش (ره)
طرح خط «خموشی»، «آدم» و «بی صدا» اثر عارف بالله علامه تابش (ره)
دسته‌ها
هنر

طرح خط «بیداد» و «خوار» اثر عارف بالله علامه تابش (ره)

طرح خط «بیداد» و «خوار»

برای نمایش در ابعاد اصلی روی عکس کلیک کنید

طرح خط

 

دسته‌ها
هنر

طرح خط «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی»

طرح خط «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی»

برای نمایش در ابعاد اصلی روی عکس کلیک کنید

 

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی

دسته‌ها
هنر

نقاشی «صِیر لاله» اثر عارف بالله علامه تابش (ره)

نقاشی «صیر لاله» اثر هنری عارف بالله علامه تابش (ره)

برای نمایش در ابعاد اصلی روی تصویر کلیک کنید

نقاشی عارف بالله علامه تابش