دسته‌ها
کتاب‌های نثر ویژه

کتاب سیمای انسان دلسوز به خویشتن

انسان دلسوز به خویشتن

برای دانلود کتاب «سیمای انسان دلسوز به خویشتن» روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

سخنی با دلسوزان
استشعار، فصلی ممیزّ
آرمان شناسی
هدفدانی و هدفداری
برخی پیامدهای آرمانگرائی
شجاعت گزینش
هراسدانی و هراسداری
زمینه شناسی
آرمان تراشی
شایست ـ نشایست
موضع شناسی
سود شناسی
آفرینشگری
تجربۀ آزادی
خود مطلق سازی
تلاش افزائی
مسئولیت گرائی و مسئولیت محوری
توقع شناسی
پیوندخواهی
مهرورزی
شکوفائی و زایندگی
خودپروریِ معنیدار
ویژگیهای آموزش و پرورش معنیدار
اوجگرائی و اوج پروری
شکوفاگری
انگیزه بخشی
افزایش تنشهای استعلائی
تقویت آرمانگرائی
آیینه داری از کُلیت زندگانی
خودباوری
ابداع خویشتن و نه تقلید از…

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب ‌شکوه شهادت

برای دانلود کتاب «شکوه شهادت» روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

قسمت اول رمان شکوه شهادت

قسمت دوم رمان شکوه شهادت

قسمت سوم رمان شکوه شهادت

قسمت چهارم رمان شکوه شهادت

قسمت پنجم رمان شکوه شهادت

قسمت ششم رمان شکوه شهادت

قسمت هفتم رمان شکوه شهادت

قسمت هشتم رمان شکوه شهادت

قسمت نهم رمان شکوه شهادت

تذکر

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب علامۀ شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشه‌های او

برای دانلود کتاب «علامۀ شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشه‌های او» روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

مقدمه
شعر بلخی و ضابطه های جامعه شناسی
سیمای انسان و سرود بلخی
شرف آدمی به ادراک است
پرشی دیگر ـ از احساس تا تعقل
آفت ادراک…
یک گام فراتر نه
هستی شناسی
نظامی احسن در جهانی حَسین
انسان و هستی شناسی عرفانی
بلخی و ضرورت انسانسازی
خودسوزی= خداگرائی
رستن از خویش
هدف و پایگاه آن
کمال گرائی و اصالت آن
آزادی و آزادگی
مرواریدهای بی صدف
تأکید بر عملگرائی
همۀ هستی تختۀ آموزش است
مایه های رشد
همت عیار مرد است
نشانه های رشد – الف ـ وسیله شناسی
باء ـ راهشناسی
جیم ـ تحلیل داشتن
دال ـ اعتدال
ها ـ بال ها
رازی بنام عشق
تصویری از جامعۀ بشری
1- خود محوری ای خود فراموش ساز:
2- تعهد باختگی و تعهد زدائی
3 – بی محتوی شدن مفاهیم مذهبی
4- از دست نهادن قدرت تشخیص
کلک سخن بلخی و سیمای افغانستان
نفاق یا شراره ئی هستی سوز
غفلت یا مردابی کشنده
تملق یا خود فریبی
ظلم یا خود ویرانسازی
راز کمال
بالی که خود سوختیم
پای افزاری به بهای سر
از هم بیگانگی وکیل و موکل

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب ریشه‌ها و پیامدهای روانپریشی

برای دانلود کتاب «ریشه‌ها و پیامدهای روانپریشی» روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

پیشگفتار
طرحی از خود
روان و آگاهی
تولد ثانوی
مراتب گرایشها
خود و خودنماها
ریشۀ اضطرابها و ناهماهنگی ها
رابطۀ روانپریشی و آگاهی
ریشه ها و زمینه ها
ریشۀ اصلی:
علت توسل به انحراف:
نگرشی کلی بر عوامل تکوین
نگرشی کلی بر رفتار و موضعگیری ها
گوشه ئی از پی آمدها در آئینه ای دیگر
پذیرش طلبی
سلطه جوئی
قدرت طلبی
لذت گرائی
آفتهائی فراگیر

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب راز و رمز نویسندگی

برای دانلود کتاب «راز و رمز نویسندگی» روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول-چرا به تحلیل می پردازیم
سرمایه های نویسنده
بخش دوم-وسیله ای راز بار
گونه های زبان
برخی بایستگیها
ویژگیهای تحلیل خوب-مولفه های یک مقاله
گامهایی ضروری
ضرورت طرح و روش گزینی
فصل بندی
فهرست راهنما
بخش سوم – رازها و کارها – الف – مقدمه
باء ـ متن یا نمای محوری
اول ـ تعریف
دوم ـ تعیین جغرافیای موضوع
سوم ـ معرفی ارکان و مؤلفه ها
چهارم ـ ابعادِ ظریف
پنجم ـ پیشینۀ وجودی تاریخی
ششم ـ علت یابیها
هفتم ـ شناسائی و تبیین معلول ها
هشتم ـ ارزش یابی
نهم ـ ترسیم پیوندها و رابطه ها
دهم ـ راه و روش شناسی
یازدهم ـ ابزارشناسی
دوازدهم ـ برهانگرایی
سیزدهم ـ شرایط سنجی
چهاردهم ـ شناخت بدل سازنده ها
پانزدهم ـ شناخت هم عرض ها و هم زمانها
شانزدهم ـ شناخت سهم برندگان
هفدهم ـ رعایتِ انصاف و موقع بخشی
تذکری ثمربخش
طرحی از نتیجه
بخش چهارم-متمم ها
بخش یکم ـ در رابطۀ با پرورش مطلب
الف ـ روش پرسشی
باء ـ روش استشهادی
جیم ـ روش مقایسه ای
دال ـ روش توصیفی
بخش دوم ـ نشانه گذاری
یکم ـ نقطه (.)
دوم ـ دو نقطه (:)
سوم ـ کامه (،)
چهارم ـ نقطه ـ ویرگول یا نقطه بند (؛)
پنجم ـ گیومه یا علامت نقل (« »)
ششم ـ نشانۀ پرسشی(؟)
هفتم ـ نشانۀ تعجب (!)
هشتم ـ خط فاصله (- )
نهم ـ نقاط تعلیق (…)
دهم ـ هلالین( )
یازدهم ـ قلاب [ ]
دوازدهم ستاره (*)
بخش سوم ـ برخی بایسته ها
یکم ـ صحفۀ عنوان
دوم ـ فاصله گذاریها
سوم ـ شماره گذاریها
چهارم ـ پاورقیها
پنجم ـ نقل قول ها
ششم ـ ضمایم و تعلیقه ها
هفتم ـ فهرستها

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب جامعه شناسی سیاسی افغانستان

برای دانلود کتاب «جامعه شناسی سیاسی افغانستان» روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب:
زیر مجموعه های بررسی سیاست فرهنگی (1-7)
هوالمستعان
علم سیاست غیر از اخلاق سیاسی است
بررسی زمینۀ تحولات سیاسی افغانستان
درک علل وجودی گروههای سیاسی
ویژگیهای گروههای مذهبی
گروههای سیاسی اصیل اسلامی
ویژگیهای گروههای سیاسی غیر مذهبی
1ـ ویژگیهای قبل از پیروزی
2 ـ ویژگیهای بعد از پیروزی
علت رکود سیاسی گروههای اسلامی
1 ـ تحریف ایدئولوژی اسلامی
2 ـ عدم رشد اخلاقی و ارزشهای اسلامی:
3 ـ انحراف اقتصادی:
4 ـ گرایشهای ناسیونالیستی:
5 ـ زمینۀ تخریبی:
بررسی سیاست فرهنگی
ویژگیهای فرهنگ افغانستان:یک – ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)
زیر مجموعه های ویژگی های فرهنگ رسمی (دولتی)
دوم ـ ویژگیهای فرهنگ سنتی
شرایط و عوامل رویکرد به مبارزۀ ملی ـ اسلامی
1 ـ اختناق سیاسی:
2 ـ جو طبقاتی حاکم:
زیر مجموعه های شرایط و عوامل رویکرد به مبارزه ملی – اسلامی(3-9)
نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن
1 ـ عدم رشد تفکر الهی مردم:
2 ـ عدم رشد اخلاق اسلامی:
3 ـ مسئولیت گریزی مردم:
4 ـ مخدوش و مجهول نمایاندن سیاست اسلامی:
5 ـ ضد حکومتی بودن آن:
6 ـ کیفیت نگری آن:
زیر مجموعه های نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن (7-10)
بررسی اخلاق سیاسی
1 ـ اخلاق در دورۀ قبل از اسلام
2 ـ اخلاق در دورۀ بعد از اسلام
پی آوردهای اخلاق التقاطی
الف ـ خود برتربینی در مواردِ:1- نژادی:
2 ـ لسانی:
3 ـ منطقه ئی:
باء ـ احساس ضرورت رشد:
ج ـ بی تفاوتی نسبت به غیر خود
علل مخالفت مردم با مارکسیستها و مارکسیسم
1 ـ وجود فرهنگ سنتی منسوب به اسلام
2 ـ حکومت شاهی
3 ـ غرب زدگی
4 ـ وجود روابط اقتصادی آزاد
5 ـ ادعای آزادی بیان
6 ـ اسلام پناهی حکومت
7 ـ ماده گرائی مارکسیسم
8 ـ افشاگری های رژیم گذشته
9 ـ خاطره های نفرتبار
10 ـ فعالیت های ثروت مندان
11 ـ لغو مالکیت خصوصی
12 ـ مسئلۀ زن
13 ـ عدم رسائی مارکسیسم

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب امام سجاد (ع) و انقلابی دیگر

برای دانلود کتاب «امام سجاد (ع) و انقلابی دیگر» روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

کهکشانهای معانی
نیایش آئینه‌ئی تمام نما
نیاز جانمایه هستیِ ممکن
خدای برهان یا خدای منان؟!
حب و عشق حق
حقیقت حمد
نسیان حق
اول _ حرص و هوی
دوم_ حسد و اسراف
سوم_ غفلت
چهارم_ شهوت
رهبری و رهروی
الف_ پیامبر شناسی
یکم_ وسیله نجات از شرّ و وسیله تقرب به حق دانستن او
دوم_ شفیع قرار دادن او
سوم_ پناه جستن از دشمنانش
چهارم_ آرزوی توفیق زیارت قبرش
پنجم_ خواهشهای خویش را پس از صلوات بر او، مطرح کردن
باء_ امام شناسی
جیم_ رهروان راستین
انسان آرماندار و آرمانهای ریشه‌ئی
آرمان‌های بیبدیل
انقلابی دیگر
الف_خودشناسی
باء_ ارزش گرایی
جیم_ شکوفائی
دال_ آزادی
هاء_خدامداری
الف_توبه یا بازگشت به خدا
باء_تحلیه، یا تزئین دل و دماغ

دسته‌ها
کتاب‌های شعر

از سبوی دل

«از سبوی دل» نام کتاب شعری از عارف بالله علامه حکیم سعادت ملوک تابش هروی (ره) می‎باشد که در مدح حضرت زینب کبری سلام الله علیها سروده شده است.

رای دانلود کتاب «از سبوی دل» روی دکمه زیر کلیک کنید

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان

برای دانلود کتاب سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

تذکری بر چاپ دوم
هفتم ثور زمینۀ رسوائی استکبار شرق
روس، در سایۀ پیروزی های هفتم ثور
هفتم ثور هشداری دیگر…
نگرشی بر رویداد هفتم ثور- مقدمه
پیشینۀ تاریخی
اما نخستین مسئله
اما مسئلة افغانستان
رويداد هفتم ثور
قرآن و روح سياست اسلامي
مواضع استكبار در برابر اسلام
رازي از راه

Save