سخن مدیر:

همسرداری و همسرگرایی

گوهر یگانگی – هنری رنگ گریز

گوهر یگانگی – هنری رنگ گریز

۱۷ بهمن ۹۵

   هنر هوشربای همسرگرایی در: «با همسر زیستن»، «برای همسر زیستن»، «در همسر زیستن» و… می باشد. تا اینگونه ویژه از زندگانی بتواند «عشق به فرا، فراتر رفتن، خدایگونه شدن و به یگانگی رسیدن» را در هستی و حضور هرکدام از همسران متجلی سازد. در این رابطه، هر کدام از اینان تلاش می کنند تا با رهیدن از خود، خالی...

گوهر یگانگی – دقیقه ای دل انگیز

گوهر یگانگی – دقیقه ای دل انگیز

۱۷ بهمن ۹۵

   اگر با دقتی ژرف بینانه، آرمان محورانه و شایستۀ یک هستی شناس به فرایند وجودی پدیده های ملکی و مُلکی عطفِ توجه نمائیم، متوجه این دقیقۀ دل انگیز توانیم شد که: همۀ اینها از «خود» (خودِ محدودِ نمودی) به جز خود (اویی شایستۀ گرایش و روش) می دوند! به جز خود فرار می کنند؛ به جز خود پناه می...

گوهر یگانگی – برهانی ملموس

گوهر یگانگی – برهانی ملموس

۱۷ بهمن ۹۵

  از منظر زبانشناسی کاربردی، نفسِ ترکیبِ «همسر([۱])+ گرایی» می رساند که این فعل ـ اگرش مسامحتاً بتوان فعل نامید، منتها به عنوان یک روش ـ گزینشِ یک چیز، خواه شیئی و خواه فراشیئی و از جنس امور غیرمادی، نمی باشد؛ چرا که در امر «گزینش» حداقل باید سه امر (گزینشگر، فعل ِگزینش و گزیده شده) تحقق پیدا کنند. و...

گوهر یگانگی

گوهر یگانگی

۱۷ بهمن ۹۵

بررسی بینشمندانه امر ازدواج مؤید این واقعیت عینی و انکارنابردار می باشد که: این امر در ذاتِ خود نوعی رهیدنِ از خود، نوعی آزادی از خود، نوعی دیده بستنِ بر خود، نوعی گریختنِ از خود، نوعی مأیوس بودنِ از خود، نوعی ناباوریِ به خود، نوعی خالی یافتنِ خود، نوعی غریب یافتن خود، نوعی فقیر و نیازمند یافتنِ خود، نوعی ناقص...

اوجگیری – راهِ فراروی

اوجگیری – راهِ فراروی

۱۷ بهمن ۹۵

   همسرگرایان در پرتو نگرشها و در سایه سار گرایش های لطیف و دقیق بزرگواران عالم بخوبی متوجه شده اند که: یافتن و برخوردار شدن از زندگانی بی بدیل و سکر حکمت جوشِ یگانگی دقیقاً در گرو توجه به ظرایف، لطایف و زیبائیهای هوشربای کارهای ظاهراً معمولی، عادی و طبیعی است! هرچند که برای«انسان»هیچ امر و هیچ کاری معمولی و...

اوجگیری – فرارویِ معنی دار

اوجگیری – فرارویِ معنی دار

۱۷ بهمن ۹۵

  آنچه به شدت قابل تأمل می نماید اینست که: فرارویِ اینان امری تخیلی و وهم بنیان نبوده بلکه امریست واقعی، انتخابی، ارزش مدار، مدلل، هدفمندانه و در یک کلام: عمیقاً معنیدار. زیرا اینان در عین حالی که می دانند از مرزهای جسم و نیازهای اولیۀ جسمانی گذر کرده ممکن و میسر نبوده و نمی توان بطور کلی از حوزۀ...

اوجگیری – فرارفتنِ از …

اوجگیری – فرارفتنِ از …

۱۷ بهمن ۹۵

  یکی از بدترین مشکله ها در حوزۀ حیات باهمی اینست که: اصل مهرورزی به شکلی بسیار بد مورد ادعا و جانبداری قرار می گیرد و به گونۀ بسیار بدتری از حوزۀ شناخت و ارزیابی و گرایشِ عملی دور می ماند! اغلب جوانان «گمان» می کنند که هم عشق را می شناسند! و هم توان میدانداری در این میدان منیت...

باور های نوازشگر – نگرشی علوی

باور های نوازشگر – نگرشی علوی

۱۷ بهمن ۹۵

همسرگرایان خردمند، در پرتو کاوشهای دقیق دانشی مردان ارزش باور و انسان شناسان تعالیجوی دقیقه یاب به روشنی دریافته اند که: گوهر هستی و حقیقت وجودشان، از نظر تکوین و خلقت کامل و ارزشمند بوده و ـ همانگونه که قبلاً هم اشاره شد ـ هیچ عیب و نقص ذاتی و خلقی در او وجود ندارد. منتها در روند تکامل حیات...

باور های نوازشگر- نقش اندیشه

باور های نوازشگر- نقش اندیشه

۱۷ بهمن ۹۵

دقت در گوهر باورهائی تا این پایه نورانی و دلپذیر مؤید آن میباشد که اینان به شایستگی دریافته اند که نقش اندیشه و خرد هم در زمینۀ تبلور، تداوم و شکوفائی آرامش، شادابی و ایجاد پیوندهای بارور قابل لمس میباشد و هم در زمینۀ بروز دلهره، افسردگی ها، کژفهمی ها و راه رفع و دفع آنها. زیرا به میزانی که...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.