سخن مدیر:

جامعه شناسی سیاسی افغانستان

الف ـ خود برتربینی در مواردِ:۱- نژادی:

الف ـ خود برتربینی در مواردِ:۱- نژادی:

۱۲ بهمن ۹۵

  مسئلۀ گرایشهای نژادی، در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی جوامع بشری تاریخی طولانی داشته و عده ئی در زیر پوشش این اعتقاد منحط به آن بوده اند تا به چپاولگریها، دزدی ها و جنایات خویش قانونیت بخشند. همیشه، عده ئی خود را از خون پاک و دیگران را از خون نجس می پنداشته اند. و در تاریخ افغانستان، در دوره...

پی آوردهای اخلاق التقاطی

پی آوردهای اخلاق التقاطی

۱۲ بهمن ۹۵

   کوشش پیگیر استعمار در صدسالۀ اخیر در مورد افغانستان صرف این مورد می شد که تا جائیکه میتواند اندیشه های محدود منحط ناسیونالیستی را در افغانستان گسترش داده و تشدید نماید تا به موازات آن، اخلاق تنگ نظرانۀ ناسیونالیستی رشد نموده، زمینه را برای تفرقه و نفاق و دشمنی های بی پایه و مایۀ ناخودآگاه، آمادۀ بهره برداری های...

۲ ـ اخلاق در دورۀ بعد از اسلام

۲ ـ اخلاق در دورۀ بعد از اسلام

۱۲ بهمن ۹۵

   پس از ورود اندیشه های اسلامی در سرزمین افغانستان، دریچۀ امیدی به روی مردم این مرز و بوم گشوده شده و امید میرفت که پس از چندی اندیشه های ناسالم و اخلاق پاگرفته از بطن جامعۀ علیل و فرهنگ درباری به نابودی کشانیده شده و اندیشه های باز و تکامل دهنده یی که اینک بنام اسلام عرض اندام نموده...

۱ ـ اخلاق در دورۀ قبل از اسلام

۱ ـ اخلاق در دورۀ قبل از اسلام

۱۲ بهمن ۹۵

  در پرتو آنچه از بررسیهای تاریخی بر میآید، میتوانیم به این حقیقت پی ببریم که اخلاق سیاسی حاکم بر این مردم، حتی در آن زمان که زرتشت ظهور میکند و از مذهب تازه دم میزند، اخلاق طبقاتی میباشد.       این حقیقت در نخستین برخورد، انسان را نسبت به مسئلۀ ارائه داده شده متأسف ساخته و گاه هم نسبت به...

بررسی اخلاق سیاسی

بررسی اخلاق سیاسی

۱۲ بهمن ۹۵

قبلاً، چه در مورد بررسی وضع فرهنگی افغانستان و چه در سایر موارد جای جائی به صورتی نامنظم از مسئلۀ اخلاق زاده شده از روابط اجتماعی این مردم و نیز نتایج حاصله از این سیر، تذکراتی دادیم؛ در اینجا برآنیم تا با در نظر گرفتن روابط استعماری حاکم بر سیاست، فرهنگ، اقتصاد و زمینه های اجتماعی این ملت و پیامدهای...

زیر مجموعه های نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن (۷-۱۰)

زیر مجموعه های نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن (۷-۱۰)

۱۲ بهمن ۹۵

 ۷ ـ فقر مالی: ۸ ـ کمبود هراسبار مواد فرهنگی:این مسئله را در سایر نوشته ها نیز تذکر داده ایم. ۹ ـ نبود وقت:این مسئله بیشتر به خاطر فقر مالی تبارز کرده است، چه اکثریت وقت و فرصت مردم در زمینۀ پر کردن شکم به مصرف رسیده و میرسد. ۱۰ ـ نبود آزادی مطبوعات:که وقتی پولی نباشد و موادی فرهنگی...

۶ ـ کیفیت نگری آن:

۶ ـ کیفیت نگری آن:

۱۲ بهمن ۹۵

  یکی از بلاهای دردباریکه عوامل استعماری درین اواخر آنرا بگونۀ فسادباری گسترش بخشیده و هنوز هم در پی تعمیم آن میباشند اینست که اندیشۀ مردم را از مغزهاشان به چشم ها و گوشهای شان تغییر مکان داده اند!       موضوع، موضوع تغییر وزنۀ ارزشهاست، بدین معنا که همه جا کوشش بر آن بوده تا ارزشهای مادی، جای ارزشهای اصیل...

۵ ـ ضد حکومتی بودن آن:

۵ ـ ضد حکومتی بودن آن:

۱۲ بهمن ۹۵

این عامل یا ویژگی، اگر چه در بطن خمیرۀ این اندیشه جای داشته و برای هر صاحب نظر و اندیشه ئی در نخستین نگرش بر اصول این مکتب روشن می شود، لیکن نسبت عادت دادن عدۀ زیادی از مسلمانان به روابط دروغین نام نهاد اسلامی و خریدن و عامل تبلیغ قرار دادن عده یی از مذهب فروشان، تا حدی زیاد...

۴ ـ مخدوش و مجهول نمایاندن سیاست اسلامی:

۴ ـ مخدوش و مجهول نمایاندن سیاست اسلامی:

۱۲ بهمن ۹۵

  دربارۀ اینکه سیاست و اندیشه های سیاسی مکتب اسلام را تا حد مجهول نمایانده، و تحریف و تخدیری نمایش داده و دست کاری کرده اند هیچ کس حرفی نخواهد داشت، افزون بر اینکه درین باره کتابهائی زیاد هم نگاشته شده است. نمونه های بارز آنرا ما مثلاً در این قسم صحبت ها در مییابیم که: آیا اسلام دارای روش...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.