سخن مدیر:

جامعه شناسی سیاسی افغانستان

۲- ویژگیهای بعد از پیروزی

۲- ویژگیهای بعد از پیروزی

۱۲ بهمن ۹۵

   به همان اندازه که ویژگیهای قبل از پیروزی این گروهها، چشم گیر و بحث انگیز مینماید، ویژگیهای بعد از پیروزی اینان نیز بحث انگیز، قابل دقت، دردبار، نفرت انگیز و چشم گیر است.     الف ـ خودپرستی: اینان پس از پیروزی به گونۀ وحشیانه ئی انساندوستی را رها کرده و به خودپرستی و برآورده ساختن هوسها و اشباع عقده...

۱ـ ویژگیهای قبل از پیروزی

۱ـ ویژگیهای قبل از پیروزی

۱۲ بهمن ۹۵

  الف ـ انسان دوستی:آنچه از بررسیهای دورۀ قبل از پیروزی این گروهها به دست میآید اینست که اینان قبل از اینکه قدرت سیاسی را فراچنگ آورند میکوشند تا خویش را مجهز به اندیشه های سیاسییِ اومانیستی یا انساندوستانه جلوه دهند، و میدهند. درین دوره نه تنها همیشه انسان را در مرکز اندیشه های خود جایگزین میدارند که از انسانیت...

ویژگیهای گروههای سیاسی غیر مذهبی

ویژگیهای گروههای سیاسی غیر مذهبی

۱۲ بهمن ۹۵

قبل از اینکه در مورد ویژگیهای این گروهها صحبت نمائیم لازم است از علل و زمینه هائیکه باعث تکوین، رشد و تکامل آنها شده صحبتی به میان آوریم. گروههای غیر مذهبی در افغانستان به چند تیپ دسته بندی و تقسیم توانند شد، از سوسیالیست های شوروی گرای و مائوئیستها و التقاطیون (سوسیال دموکراتها) تا به لیبرالها و غربزده های سخت...

گروههای سیاسی اصیل اسلامی

گروههای سیاسی اصیل اسلامی

۱۲ بهمن ۹۵

  الف ـ اعتدال فرهنگی: گروههای سیاسی اصیل اسلامی افغانستان، نظر به عواملی که در کل فضای سیاسی افغانستان حاکم بوده و این عوامل وضعیت فرهنگی جامعه را در یک حالت تأثرانگیزی نگهداشته و همیشه کوشیده شده تا از رشد فرهنگی به ویژه در زمینه های سیاسی یی که میتوانند ذهنیت افراد را متوجه کردار حکومت و خاستگاههای نهادهای این...

ویژگیهای گروههای مذهبی

ویژگیهای گروههای مذهبی

۱۲ بهمن ۹۵

  گروههای مذهبی ـ سیاسی افغانستان را نظر به روشهای مورد نظر و عمل آنان و نیز، میزان برخورداری شان از دانش سیاسی و ایدئولوژی اسلامی باید بدو بخش تقسیم کرد! الف ـ گروههای نپخته. ب ـ گروههای اصیل. آنچه قبل از بررسییِ ویژگیهای این گروهها لازم بتذکر میباشد این است که ممکن عده یی که به دانش کتابی و...

درک علل وجودی گروههای سیاسی

درک علل وجودی گروههای سیاسی

۱۲ بهمن ۹۵

    بررسی آنچه بنام فلسفۀ سیاسی نامیده میشود، بازگو کنندۀ امری در خور دقت و کاوش است که میرساند، تشکیل و تشکل گروههای سیاسی در هر جامعه یی روی قوانین و اساسی ست که از نظمی ویژه و متعادل و قانونمندی یی خلاف ناپذیر و مسلم حکایت میدارد؛ و این قانومندی چیزی جز قسمتی از کل نظم و قانونیکه به...

بررسی زمینۀ تحولات سیاسی افغانستان

بررسی زمینۀ تحولات سیاسی افغانستان

۱۲ بهمن ۹۵

ریشه ها و نهادهای زمینه سیاسی را در افغانستان باید در آنچه اینک بنام فرهنگ اسلامی از آن تعبیر میشود جستجو کرد، چه این مملکت و این مردم را، بیش از یک هزار و سیصد سال است که به نحوی معتقد به ایدئولوژی اسلامی و به ویژه ایدئولوژی سیاسی اسلامی می یابیم و در کنار این مسئله، این حقیقت جاری...

علم سیاست غیر از اخلاق سیاسی است

علم سیاست غیر از اخلاق سیاسی است

۱۲ بهمن ۹۵

جامعۀ بشری را در هیچ یک از دوره های تاریخی نمیتوان بدون روشی و ایده یا ایده هایی متفاوتِ سیاسی مشاهده کرد، چه اصولاً انسان اجتماعی نمیتواند بدون فرهنگ باشد و طبیعی ست که سیاست و روشی یا روشهایی سیاسی جزء انفکاک ناپذیر فرهنگ انسانی است. از جانبی، تاریخ و باستان شناسی به ویژه تاریخ اندیشه های سیاسی پس از...

هوالمستعان

هوالمستعان

۱۲ بهمن ۹۵

آنچه از بررسی های سیاسی ـ اجتماعی در مورد اقوام و ملل و جوامع بشری بر می آید مبین این اصل میباشد که هر جامعه و یا تباری از روی ویژگیهایی که زایندۀ تحولات چشمگیر و توجه انگیز میباشد مورد نظر، تحقیق و شناخت قرار میگیرد، این اصل تا آنجا مهم و از ابعادی ثبوتی برخوردار میباشد که حتی برخی...

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.