Notice: تابع wp_deregister_script به‌صورت نادرست فراخوانی شد. اسکریپت‌ها و استایل‌ها نباید پیش از wp_enqueue_scripts، admin_enqueue_scripts و login_enqueue_scripts ثبت یا فراخوانی شوند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 3.3.0 اضافه شده است) in /home/typeir/montazar110.com/wp-includes/functions.php on line 4192

Notice: تابع wp_register_script به‌صورت نادرست فراخوانی شد. اسکریپت‌ها و استایل‌ها نباید پیش از wp_enqueue_scripts، admin_enqueue_scripts و login_enqueue_scripts ثبت یا فراخوانی شوند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 3.3.0 اضافه شده است) in /home/typeir/montazar110.com/wp-includes/functions.php on line 4192

Notice: تابع wp_enqueue_script به‌صورت نادرست فراخوانی شد. اسکریپت‌ها و استایل‌ها نباید پیش از wp_enqueue_scripts، admin_enqueue_scripts و login_enqueue_scripts ثبت یا فراخوانی شوند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 3.3.0 اضافه شده است) in /home/typeir/montazar110.com/wp-includes/functions.php on line 4192

Notice: Constant AUTOSAVE_INTERVAL already defined in /home/typeir/montazar110.com/wp-config.php on line 98

Notice: Constant WP_POST_REVISIONS already defined in /home/typeir/montazar110.com/wp-config.php on line 99
تهاجم و شکست شوروی در افغانستان
سخن مدیر:

بایگانی تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

نمودهای سیاست فریب

نمودهای سیاست فریب

۲۰ مرداد ۹۵

 در این قسمت از این مقاله که بیشتر به فعالیتهای سیاسی ـ استعماری روسها اختصاص یافته است به ارائه و بررسی کلیاتی می پردازیم که نسبت روشنی، از ارائه ی مثال ها و نمونه های عینی بی نیازمان می دارد. این نمودها طوری در عمل پیاده شده است که اگر کسی از تحقیقی همه جانبه در زمینۀ یکی از ممالک...

مدعیان صدق و عاملین به کذب

مدعیان صدق و عاملین به کذب

۲۰ مرداد ۹۵

 رنجی که بر ملت مظلوم افغانستان وارد آمده است و سیاست هائی که استعمارگران سیه روی جهانی و خودباختگان و خود فروختگان داخلی بر آنان تحمیل داشته اند، ایجاب می کند که این بار ملت مظلوم ما با همۀ توان و نیرو بکوشند تا عملاً پیرو اندیشه و مکتبی باشند که پا گرفته از اصول و ارزشهای الهی و منطبق...

ماتریالیسم، جهان و انسان

ماتریالیسم، جهان و انسان

۲۰ مرداد ۹۵

  روسها، از دیر زمانی ست که مدعی پیروی از نظامی فکری بنام «ماتریالیسم دیالکتیک» می باشند و گذشته از اینکه سیاست و نظام حاکم بر این کشور (سوسیالیسم) را پا گرفته از ماتریالیسم و بر اساس بینش ماتریالیستیک می پندارند، برآنند که دیگران را متقاعد سازند که نخست نظام سوسیالیستی مبتنی بر عدل اجتماعی بوده و می تواند به...

ضرورت این بحث

ضرورت این بحث

۲۰ مرداد ۹۵

بررسی همه جانبۀ علل و عوامل شکست سیاست فریب به صورت اکادمیک، کاری ست مشکل و همراه با موشکافیهای نقادانه و پردامنه و طبیعتاً مقاله ئی کوچک نمی تواند، تبارز دهندۀ همۀ آن مسایل و واقعیت ها باشد، لذا این مقاله بر آنست تا به صورت بسیار اجمالی و گذرا، عوامل عمدۀ شکست سیاست فریب را مورد توجه قرار دهد....

دورنمای شکست روسیه – به بهانۀ پیش درآمد

دورنمای شکست روسیه – به بهانۀ پیش درآمد

۲۰ مرداد ۹۵

  باورم براینست که اساس فلسفۀ تکوین اندیشه ها و اصول سیاسی مبتنی بر جهت بخشیدن به فعالیتهای اجتماعی انسان در مسیر «خیر» و «حق اجتماعی» بوده و در این دوران، نمی توان اندیشه ای را سراغ داد که باوری متضاد با آنچه آمد ابراز کند. چه آنگاه که فعالیتهای جامعه از هماهنگی و هدفمندی ئی انسانی و پر برکت...

بخش دوم نیرنگهائی که در رابطۀ با ملت باختند

بخش دوم نیرنگهائی که در رابطۀ با ملت باختند

۲۰ مرداد ۹۵

 دولت سوسیالیستی روسیه، همزمان و در عرض نیرنگهائی که با دولت ظاهرخانی به کار می بست، نیرنگها و حیله های متعدد و خطرناکی را در رابطۀ با مردم نیز به کار می بست که بدآموزترین و ناخوش آیندترین آنها «مردم دوست» (توده ای، مردمی، خلقی و…) قلمداد کردن رژیم و دولت روسیه بود. اینان اصلاً نظام خویش را نظام توده...

بخش اول نیرنگهائی که با دولت باخته اند -ظاهر فریبی

بخش اول نیرنگهائی که با دولت باخته اند -ظاهر فریبی

۲۰ مرداد ۹۵

روسها از همان اوایل برای اینکه به صورتی جوهری و کیفی نظام و سیاست خود را مردمی و غیر از سیاستها و نظامهائی قلمداد کنند که به استعمار مردم می پردازند، و نیز برای اینکه اثبات نمایند «دشمن آشتی ناپذیر» استعمار انگلیس و مخالف همه جانبۀ مشی سیاسی وی در رابطۀ با حکومت افغانستان هستند، خویشتن را دوست دولت ظاهرخان...

گوشه‌ئی از نیرنگهای تجاوزگران

گوشه‌ئی از نیرنگهای تجاوزگران

۲۰ مرداد ۹۵

هوالعلام الغیوب یکی از مسایل بسیار مهم و پر ثمری که بررسی آن برای هر جامعه و ملتی مفید و برای تحقق و تداوم هر مکتب، نظام و انقلابی نقش حیاتی دارد، مسئلۀ بررسی، شناخت و مقابله با نیرنگهای متعدد دشمنان آن ملت و آن انقلاب است. تا آنجا که اگر بخواهیم علت شکست ها و ناکامی های جوامع و...

ششم جدی در پرتو معنویت انقلاب اسلامی

ششم جدی در پرتو معنویت انقلاب اسلامی

۲۰ مرداد ۹۵

هوالقادر المتعال بررسی و کاوش عالمانۀ بعد معنوی انقلاب اسلامی و میزان تأثیرگذاری و حرکت بخشی و شدت فزائی آن در موضع گیریها و فعالیت های مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره کاری است لازم و روشنگر، بویژه آنگاه که این بررسی عالمانه در رابطه با روند تکاملی انقلاب اسلامی بصورت یک مکتب و باز، در رابطه با انقلاب اسلامی...


Notice: Undefined variable: additional_loop in /home/typeir/montazar110.com/wp-content/themes/temp/category.php on line 14

Notice: Trying to get property of non-object in /home/typeir/montazar110.com/wp-content/themes/temp/category.php on line 14