سخن مدیر:

شرح دعای کمیل

۱۲- شفیع

۱۲- شفیع

۱۶ اسفند ۹۵

جلسه دوازدهم: شفیع مدت زمان: ۱۸ دقیقه حجم: ۶ مگابایت

۹- رجا

۹- رجا

۱۶ اسفند ۹۵

جلسه نهم: رجا مدت زمان: ۲۷ دقیقه حجم: ۸ مگابایت

۸- بلا

۸- بلا

۱۶ اسفند ۹۵

جلسه هشتم: بلا مدت زمان: ۲۴ دقیقه حجم: ۸ مگابایت

۷- دعا

۷- دعا

۱۶ اسفند ۹۵

جلسه هفتم: دعا مدت زمان: ۲۲ دقیقه حجم: ۸ مگابایت

۶- نعمت

۶- نعمت

۱۶ اسفند ۹۵

جلسه ششم: نعمت مدت زمان: ۳۷ دقیقه حجم: ۱۳ مگابایت

۵- نقمت

۵- نقمت

۱۶ اسفند ۹۵

جلسه پنجم: نقمت مدت زمان: ۲۵ دقیقه حجم: ۹ مگابایت