دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 45” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” استقامت ” بخش دوم

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 45” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” استقامت ” بخش دوم از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی:  15 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 44” باب معاملات/ منزل بیست و ششم” استقامت” بخش اول

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 44” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و ششم” استقامت” بخش اول از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی:  16 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 43” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش سوم

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 43” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش سوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی:  14 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 42” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش دوم

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 42” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش دوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی:  13 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 41” باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش اول

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 41” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و پنجم ” تذهیب ” بخش اول از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی:  16 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 40” باب معاملات/منزل بیست و چهارم ” اخلاص ” سوم

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 40” شرح منازل السائرین: باب معاملات/ منزل بیست و چهارم ” اخلاص ” بخش سوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی:  17 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 39” باب معاملات/منزل بیست و چهارم ”اخلاص” بخش دوم

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 39” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و سوم ” اخلاص ” دوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 10 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 38” باب معاملات/منزل بیست و چهارم ”اخلاص” بخش اول

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 39” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و چهارم ” اخلاص ” بخش دوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 17 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 37” باب معاملات/منزل بیست و سوم ” حرمت ” بخش دوم

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 37” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و سوم ” حرمت ” بخش دوم از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 19مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید.