دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 36” باب معاملات/منزل بیست و سوم ” حرمت ” بخش اول

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه 36” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و سوم ” حرمت ” اول از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 14 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/36-Hormat1%28Mohamelat%29.mp3?_=1

دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 35” باب معاملات/منزل بیست و دوم” مراقبت ”

“جلسه 35” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و دوم” مراقبت ”

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 19 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/35-Moraghebat%28Mohamelat%29.mp3?_=2

دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 34” باب معاملات/منزل بیست و یکم ” رعایت ” بخش دوم

“جلسه 34” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و یکم ” رعایت ” بخش دوم از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 15 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/34-Reayat2%28Mohamelat%29.mp3?_=3

دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 33” باب معاملات/منزل بیست و یکم ” رعایت ” بخش اول

 

“جلسه 33” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و یکم ” رعایت ” بخش اول از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 16 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/33-Reayat%28Mohamelat%29.mp3?_=4

دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 32” باب ابواب/منزل بیستم ” رغبت ”

“جلسه 32”  شرح منازل السائرین: باب ابواب/منزل بیستم ” رغبت ”

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 17 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/32-Ragbat%28Abvab%29.mp3?_=5

دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 31” باب ابواب/منزل نوزدهم ” رجاء ”

“جلسه 31”  شرح منازل السائرین: باب ابواب/منزل نوزدهم ” رجاء ”

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 15 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/31-Reja%28Abvab%29.mp3?_=6

دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 30” باب ابواب/منزل هجدهم ” تبتل ” بخش پنجم

“جلسه 30”  شرح منازل السائرین: باب ابواب/منزل هجدهم ” تبتل ” بخش پنجم از پنجم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 18مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/30-Tabattol5%28Abvab%29.mp3?_=7

دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 29” باب ابواب/منزل هجدهم ” تبتل ” بخش چهارم

“جلسه 29”  شرح منازل السائرین: باب ابواب/منزل هجدهم ” تبتل ” بخش چهارم از پنجم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 15 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/29-Tabattol4%28Abvab%29.mp3?_=8

دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 28” باب ابواب/منزل هجدهم ” تبتل ” بخش سوم

“جلسه 28”  شرح منازل السائرین: باب ابواب/منزل هجدهم ” تبتل ” بخش سوم از پنجم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 16 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/28-Tabattol3%28Abvab%29.mp3?_=9