دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 9” فصل بدایت/منزل هفتم ” اعتصام ” 

منازل السائرین

“جلسه 9” شرح منازل السائرین: فصل بدایت/منزل هفتم اعتصام

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 19 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید.


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 8″ فصل بدایت/ منزل ششم ” تذکر “

منازل السائرین

“جلسه 8” شرح منازل السائرین: فصل بدایت/منزل چهار تذکر

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 22 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید.


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 7َ” فصل بدایت/ منزل پنجم ” تفکر “

منازل السائرین

“جلسه 7” شرح منازل السائرین: فصل بدایت/منزل چهارم تفکر

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 18مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید.


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 6” فصل بدایت/منزل چهارم ” انابت “

منازل السائرین

“جلسه 6” شرح منازل السائرین: فصل بدایت/منزل چهارم انابت

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: ۱۹مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید.


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 5″ فصل بدایت/ منزل سوم ” محاسبه “

منازل السائرین

“جلسه 5” شرح منازل السائرین: فصل بدایت/منزل سوم محاسبه

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: ۱۹مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید.


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 4″ فصل بدایت/ منزل ” توبه ” بخش دوم

منازل السائرین

“جلسه 4” شرح منازل السائرین: فصل بدایت/منزل دوم توبه بخش 2 از 2

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 19مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 3″ فصل بدایت/ منزل دوم ” توبه ” بخش اول

منازل السائرین

“جلسه 3” شرح منازل السائرین: فصل بدایت/ منزل توبه بخش 1 از 2

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 19 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 2” فصل بدایت/ منزل اول “بیداری”

منازل السائرین

“جلسه 1” شرح منازل السائرین: فصل بدایت/ عنوان بیداری

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 23 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید.  


دسته‌ها
شرح کتاب منازل السائرین خواجه انصار (رح)

“جلسه 1” شرح کتاب منازل السائرین “پیش منزل”

منازل السائرین

“جلسه 1” شرح منازل السائرین:  پیش منزل

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: 23 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید.