دسته‌ها
مولوی شناسی

طلب – بخش سوم

مولانا شناسی

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث طلب بخش سوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  19 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/talab/aac_talab%203.mp3?_=1

دسته‌ها
مولوی شناسی

طلب – بخش دوم

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث طلب بخش دوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  15 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/talab/aac_talab%202.mp3?_=2

دسته‌ها
مولوی شناسی

طلب – بخش اول

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث طلب بخش اول از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  14 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید. 

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/talab/aac_talab%201.mp3?_=3

دسته‌ها
مولوی شناسی

عشق – بخش دوم – مولانا جامی

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث عشق بخش اول از دوم

 این جلسه از دیدگاه مولانا عبدالرحمن جامی (ره) میباشد.

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  18 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/esgh/esgh%20az%20didgah%20molana%20jami.mp3?_=4

دسته‌ها
دانلود سخنرانی های عرفانی مولوی شناسی

عشق – بخش اول – مولانا بلخی

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث عشق بخش اول از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  18 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/esgh/esgh%20az%20didgah%20molana%20bakhi.mp3?_=5

دسته‌ها
مولوی شناسی

ترس – بخش دوم

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث ترس بخش دوم از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  20 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/tars/aac_2.mp3?_=6

دسته‌ها
مولوی شناسی

ترس – بخش اول

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث ترس بخش دوم از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  16 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/tars/aac_1.mp3?_=7

دسته‌ها
مولوی شناسی

سخاوت – بخش دوم

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث سخاوت بخش دوم از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  14 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sekhawat/aac_2.mp3?_=8

دسته‌ها
مولوی شناسی

سخاوت – بخش اول

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث سخاوت بخش اول از دوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  17 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

https://dl.montazar110.com/Speak/Molana%20Shenasi/Onwan%20gozari%20shodeh/sekhawat/aac_1.mp3?_=9