دسته‌ها
مولوی شناسی

صداقت – بخش چهارم

مولانا شناسی

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث صداقت بخش چهارم از چهارم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی:  21 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

دسته‌ها
مولوی شناسی

صداقت – بخش سوم

مولانا شناسی

 سلسله مباحث مولانا شناسی مبحث صداقت بخش سوم از چهارم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: ۱8 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

دسته‌ها
مولوی شناسی

صداقت – بخش دوم

مولانا شناسی

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صداقت بخش اول از چهارم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: ۱8 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

 

 

دسته‌ها
مولوی شناسی

صداقت – بخش اول

مولانا شناسی

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صداقت بخش اول از چهارم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: 14مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

دسته‌ها
مولوی شناسی

صبر – بخش پنجم

مولانا شناسی

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صبر بخش پنجم از پنجم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: 14 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

دسته‌ها
مولوی شناسی

صبر – بخش چهارم

مولانا شناسی

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صبر بخش چهارم از پنجم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: 18 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

دسته‌ها
مولوی شناسی

صبر – بخش سوم

مولانا شناسی

 سلسله مباحث عرفانی مولانا شناسی مبحث صبر بخش سوم از پنجم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: 17مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

دسته‌ها
مولوی شناسی

صبر – بخش دوم

مولانا شناسی

 مبحث صبر بخش دوم  از پنجم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: 19مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.

دسته‌ها
مولوی شناسی

صبر – بخش اول

مولانا شناسی

 مبحث صبر بخش اول از پنجم

به امیدخدا تا مدتی دیگر فایل متن این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم سخنرانی: 17 مگابایت

این سخنرانی را در لحظه گوش فرا دهید.